Extra bolagsstämma i Affärsstrategerna

Report this content

Extra bolagsstämma i Affärsstrategerna Under extra bolagsstämma i Affärsstrategerna i Sverige AB den 27 oktober 2000 fattades beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, för anskaffande av kapital till fortsatta investeringar i tillväxtföretag och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en eller flera nyemissioner om totalt högst 3.000.000 aktier eller aktiederivat av serie B om nominellt 2,50 kr per aktie mot kontant betalning, kvittning eller apport till en teckningskurs som väsentligen motsvarar marknadsvärdet för bolagets B-aktie vid vart tillfälle som bemyndigandet utnyttjas. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen riktas till långsiktiga institutionella placerare. Styrelsen menar att detta innebär följande fördelar: * bolaget får ett ökat institutionellt ägande; * bolaget får ett ökat internationellt ägande och intresse; * bolaget får naturliga partners för saminvesteringar; * bolaget får ökad möjlighet att identifiera möjliga investeringsprojekt; * det innebär en större möjlighet att placera en emission av denna storlek utan en kurspåverkande effekt. Den extra bolagsstämman fattade även beslut om optionsrätter till anställda i Affärsstrategerna i enlighet med styrelsens förslag. Detta sker genom emission av skuldebrev. Skuldebrevet är förenat med 200.000 avskiljbara optionsrätter som vardera ger rätt till att teckna en ny aktie i bolaget om nominellt 2,50 kronor. Motivet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genom optionsprogrammet skapa förutsättningar för ett personligt långsiktigt ägarengagemang, samt att underlätta nyrekrytering av kvalificerad personal. Beslut fattades också om godkännande av två optionsprogram i dotterbolaget FreeHand Communications AB. Dotterbolaget Freehand Communication AB har vid extra bolagsstämma den 31 mars 2000 beslutat utge ett skuldebrev om nominellt 1.000 kr förenat med 200 avskiljbara optionsrätter som vardera ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget om nominellt 10 kr. Emissionen har, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, riktats till en av bolagets anställda, Tommy Eriksson. Freehand Communication AB har vid extra bolagsstämma den 11 augusti 2000 beslutat utge ett skuldebrev om nominellt 1.000 kr förenat med 973 avskiljbara optionsrätter som vardera ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget om nominellt 10 kr. Emissionen har, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, riktats till Affärsstrategerna i Sverige AB. Affärs- strategerna i Sverige AB avser att överlåta optionsrätterna till anställda i Freehand Communication AB på marknadsmässiga villkor. Motivet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att genom optionsprogrammen skapa ett personligt, långsiktigt ägarengagemang hos bolagets anställda, vilket kan förväntas höja motivationen i arbetet, stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt förbättra möjligheterna till nyrekrytering av kvalificerad personal. För ytterligare information: kontakta VD för Affärsstrategerna, Claes-Göran Fridh, på telefon 08-662 40 30 eller e-mail: cgfridh@astrateg.se. Affärsstrategerna i Sverige AB, som är noterade på OM Stockholmsbörsens O- lista, är ett venture capital-bolag som investerar i företag som har potential att bli världsledande nischföretag inom främst IT/Internet, Wireless och Life Science/Medicinsk Teknik. Affärsstrategerna är delägare i följande bolag: A Brand New World, Alpha Helix, Artema, Chemel, Doorways Education, European Institute of Science, Fingerprint Cards, FreeHand Communication, InfiniCom, Mainbox, Megacon, Mocat, Musicbrigade, Naty, Netbaby World, RaySearch, RS Cordless Technology, Samba Sensors, Skolboken.se, SWATS, Webupdate, Widermind samt Yesitworks Sweden. Mer information finns på www.astrateg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01470/bit0002.pdf

Dokument & länkar