ahaWorld förlänger inte LOI avseende förvärv av sydamerikansk speloperatör - fortsätter icke-exklusiv dialog

ahaWorld har meddelat motparten att bolaget ej avser att förlänga det LOI (Letter of intent) som finns mellan parterna när detta går ut den 31 oktober 2017. Det innebär att en fortsatt dialog efter utgångsdatumet förs på icke-exklusiv basis. 

Diskussionerna har förts över lång tid och styrelsen och ledningen i ahaWorld har varit mycket noggranna i sin analys och uppföljning av den sydamerikanska verksamhetens utveckling. Verksamheten har under processens gång visat en vikande trend, jämfört med de prognoser som gjordes i dialogens inledande skede. Utöver detta har ahaWorld's styrelse och VD också noggrant följt såväl den politiska som juridiska utvecklingen runt nätspel i Sydamerika, och försökt bedöma risker och möjligheter beträffande olika politiska initiativ och lagförslag som är aktuella i olika länder på kontinenten. 

Mot ovan bakgrund väljer ahaWorld nu att dra ner på förväntningarna i tid vad gäller ett förvärv, samt att inte förlänga den exklusivitet som finns i LOI:t. Diskussionerna kommer fortsätta men med en längre tidshorisont, och alltid med ahaWorld's och dess aktieägares bästa för ögonen. 

Krister Bergström kommenterar: ”Vårt ansvar är att skydda våra aktieägares intressen i alla lägen. Vi såg potential initialt och långt in i due diligence-processen, men har under senare del av densamma dragit vissa slutsatser av de riskanalyser vi genomfört, och bedömt att det är bättre att avvakta med att verkställa något just i nuläget. Sydamerika är fortsatt intressant där Bingo är en stor vertikal och dessutom är den legala strukturen likt den europeiska några år tillbaka, dvs oreglerad och med stora variationer. Det finns stora möjligheter då legalisering och struktur kommer närmare och närmare, land för land. Vi bibehåller den goda kontakten med innevarande intressent men avser att även etablera kontakt med andra, vilket möjliggörs av att exklusiviteten frångås."

För ytterligare information:
Krister Bergström, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, krister@ahaworld.se

Denna information är sådan information som ahaWorld AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017.


Om aha-koncernen

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Krister Bergström,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail krister@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Om oss

ahaWorld's affärsidé är att via sina dotterbolag bedriva internet-baserat spel, och investera i nätbaserade spelföretag som har en lönsamhetspotential och skapa ett långsiktigt aktieägarvärde.

Prenumerera

Dokument & länkar