Marknadsmeddelande 186/18 – Första dag för handel i ahaWorld AB:s teckningsoption TO3 är den 14 augusti 2018

Första dag för handel med ahaWorld AB:s teckningsoptioner av TO3 (AHA TO3) är den 14 augusti 2018.

Två (2) teckningsoptioner AHA TO3 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 0,90 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna planeras att äga rum från och med den 1 augusti 2019 till och med den 30 augusti 2019.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: AHA TO3
Aktienamn: ahaWorld TO3
ISIN-kod: SE0011282532
Orderboks-ID: 4H7M 
CFI: RMXXXX
FISN: AHAWORLD/OPT RTS 20190830
Organisationsnummer: 556724-8694
LEI: 5493008XT7ASRU1BJF11
Första dag för handel: 14 augusti 2018
Marketsegment: ATSE
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: A (Other instruments) 

Stockholm den 7 augusti, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

ahaWorld's affärsidé är att via sina dotterbolag bedriva internet-baserat spel, och investera i nätbaserade spelföretag som har en lönsamhetspotential och skapa ett långsiktigt aktieägarvärde.