Bokslutskommuniké för Åhus Glass koncernen 2000

Bokslutskommuniké för Åhus Glass koncernen 2000 · Nettoomsättningen minskade till 89,0 Mkr (94,1) · Rörelseresultatet uppgick till -5,9 Mkr (-6,1) · Resultatet efter finansnetto uppgick till -8,3 Mkr (-8,7) · Tvåpartsavtalet mellan Åhus Glass och Ingman Foods, omfattande strategiskt kommersiellt och industriellt samarbete, fortsätter att utvecklas väl · Trepartsavtalet mellan Åhus Glass, Ingman Foods och Triumf Glass, omfattande strategiskt industriellt samarbete, utvecklas som planerat · Samarbetsavtal Åhus Glass, Ingman Foods och Triumf Glass Åhus Glass och Ingman Foods har utöver tidigare ingånget samarbetsavtal dem emellan under oktober 2000 även gemensamt ingått trepartsavtal om industriellt samarbete med Triumf Glass. Samarbetet utvecklas som planerat och den gemen-samma produktionsstrukturen inom ramen för avtalet är lagd för 2001. Samarbetet kommer att ge Åhus Glass ökade produktionsvolymer koncentrerade till ett mindre antal produktionslinjer vilket möjliggör längre tillverkningsserier. Miljöarbete I december 1999 lämnade Åhus Glass en anmälan enligt Miljöbalken omfattande hela bolagets miljöpåverkande verksamhet till Miljöförvaltningen i Kristianstads kommun. Som en konsekvens av konstaterade överskridanden beträffande innehållet i utsläppet tilI kommunens reningsverk av biologiskt nedbrytbart avfall togs en ny, kompletterande fettavskiljningsanläggning för avloppsvatten från produktions-anläggningen i drift under november 2000. Huruvida tidigare konstaterade överskridanden kan bli föremål för juridisk prövning undandrar sig i dagsläget bolagets bedömning. Organisation och personal Åhus Glass AB (publ) är moderbolag i en koncern som omfattar de helägda dotterbolagen Fastighetshotellet i Åhus AB, Botkyrka Fryshus AB samt Joons Choklad AB. Företagets huvudkontor och produktionsanläggning finns i Åhus. Depåer med försäljningskontor finns i Stockholm och Linköping. Större återförsäljare finns i Karlskrona, Karlstad, Luleå och Växjö. 2001-02-05 förvärvade Åhus Glass återförsäljarverksamheten i Halmstad. Denna tidigare återförsäljardepå med försäljningskontor drivs nu i egen regi och är integrerad med Åhus Glass egen försäljningsorganisation. Förändringen gör det möjligt för Åhus Glass att utveckla försäljningen av framför allt hushållsglass under eget varumärke till dagligvaruhandeln och totalt sett öka vår marknadstäckning inom distributionsområdet. Förvärvet beräknas ge positiv resultateffekt under 2001. Under hösten 2000 utsågs Christer Losell till ny VD. I januari 2001 tillträdde Jan Lewén befattningen som Marknads- och Försäljningschef. Ledningsorganisationen är nu komplett och utgör en nödvändig grund för det omstruktureringsarbete som pågår. Medelantalet anställda var under året 73 jämfört med 78 föregående år. Marknad och försäljning Nettoomsättningen minskade med 5% till 89,0 Mkr (94,1). Den minskade försäljningen kan helt hänföras till stycksaker och skopglass på servicehandeln under tredje kvartalet, en direkt konsekvens av lägre konsumtion till följd av det för glass-branschen ogynnsamma sommarvädret. Under året har även försäljningen av hushållsglass under eget varumärke till dagligvaruhandeln minskat. Detta har helt kompenserats av ökad försäljning av legotillverkade produkter (private label). Den svenska totalmarknaden för glass minskade med ca 4% i volym under 2000. Åhus Glass försäljning minskade dock enbart med ca 1% i volym, vilket medförde att marknadsandelarna ökade något. Resultat Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8,3 Mkr (-8,7). I resultatet ingår SPP-medel som har påverkat resultatet positivt med 0,8 Mkr. Resultatutvecklingen är fortsatt otillfredsställande och årets svaga resultat beror huvudsakligen på den låga försäljningen av stycksaker och skopglass under tredje kvartalet samt att genomförda besparingsåtgärder ej fått full effekt. Även den ökade andelen legotillverkning (private label) och den minskade andelen hushållsglass under eget varumärke till dagligvaruhandeln har negativ resultateffekt jämfört mot föregående år. Fjärde kvartalet Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet ökade med 6% till 10,1 Mkr (9,5). Ökningen är helt hänförbar till försäljning av legotillverkade produkter och är en direkt effekt av tvåpartsavtalet med Ingman Foods. Resultatet efter finansiella poster under fjärde kvartalet uppgick till - 6,5 Mkr (-9,7). I resultatet för föregående år ingår jämförelsestörande poster för nedsättning av skuld till kreditinstitut som påverkade resultatet positivt med 0,5 Mkr. Resultatförbättringen mot föregående år beror på genomförda besparingsåtgärder samt högre beläggning i produktionen som ett resultat av tvåpartsavtalet med Ingman Foods. Utsikter för år 2001 För 2001 skall genomförda besparingsåtgärder få fullt genomslag samtidigt som positiva effekter av ingångna samarbetsavtal börjar realiseras. Med förbättrad organisation och styrning blir vi effektivare i alla delar av organisationen, inte minst inom försäljning och distribution. Sortimentsdrivna åtgärder för att minska antalet artiklar och därmed hög kapital-bindning i varulager är påbörjade och kommer att få effekt framför allt under fjärde kvartalet och framåt. Genom att fokusera på ett mindre och bättre anpassat sortiment kan vi frigöra både personella resurser och rörelsekapital samtidigt som vi kan öka styrkan i varumärket genom en tydligare och mer enhetlig profil på marknaden. Likviditet och finansiell ställning Av kreditramen på sammanlagt 39,5 Mkr (36,1) hade 38,1 Mkr (31,8) utnyttjats den 31 december 2000. Soliditeten minskade till 15,2% (28,1%). Investeringar Investeringar i anläggningar och utrustning uppgick brutto till 4,4 Mkr (14,0). Avskrivningarna under året uppgick till 6,0 Mkr (6,4). Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Åhus Glass AB (publ) äger rum fredagen den 18 maj 2001 kl 15.00 på Södra Kasern, Kristianstad. Årsredovisningen för 2000 kommer att distribueras till aktieägarna omkring den 27 april 2001. Förslag till aktieutdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att, liksom föregående år, ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2000. Rapporttillfällen 2001 Delårsrapport januari - mars 18 maj Delårsrapport januari - juni 17 augusti Delårsrapport januari - september 26 oktober Åhus den 16 februari 2001 Åhus Glass AB (publ) Styrelsen Frågor besvaras av VD Christer Losell, telefon 044-28 97 01 alternativt 0708-14 38 29. KONCERNENS RESULTATRÄKNING Mkr 2000 1999 Nettoomsättning 89,0 94,1 Förändring av färdiga varor -1,1 -0,2 Övriga rörelseintäkter 0,4 0,6 Summa intäkter 88,3 94,5 Råvaror och förnödenheter -32,1 -37,2 Handelsvaror -7,2 -3,6 Övriga externa kostnader -20,5 -23,7 Personalkostnader -28,1 -29,7 Avskrivningar av materiella och immateriella -6,0 -6,4 anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader -0,3 0,0 Summa rörelsens kostnader -94,2 -100,6 Rörelseresultat -5,9 -6,1 Finansnetto -2,4 -2,6 Resultat efter finansiella -8,3 -8,7 poster Skatter 0,0 0,0 Årets resultat -8,3 -8,7 KONCERNENS BALANSRÄKNING Mkr 2000-12- 1999-12- 31 31 Anläggningstillgångar 40,6 42,3 Varulager 11,0 11,1 Kundfordringar 3,2 4,8 Övriga omsättningstillgångar 2,1 1,8 Likvida medel 0,5 0,5 Summa tillgångar 57,4 60,5 Eget kapital 8,7 17,0 Långfristiga skulder 37,5 31,2 Kortfristiga skulder 11,2 12,3 Summa skulder och eget 57,4 60,5 kapital NYCKELTAL Rörelsemarginal % -6,7 -6,5 Kassalikviditet % 51,8 57,8 Soliditet % 15,2 28,1 Resultat per aktie, SEK -3,35 -3,51 Antal aktier vid årets slut 2 476 2 476 700 700 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00390/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00390/bit0002.pdf

Dokument & länkar