Delårsrapport för Åhus Glass AB (publ) januari-mars 2000

Delårsrapport för Åhus Glass AB (publ) januari-mars 2000 * Nettoomsättningen på samma nivå som första kvartalet 1999 TSEK 11 016 * Ökning av försäljning av strutar, pinnar och private label produkter och minskning av hushållsglassförsäljningen. * Ingman Foods ökade sitt aktieinnehav i Åhus Glass till 10,0 % (14,1 % av rösterna) och samarbetet utvecklas väl Resultat Årets första kvartal är normalt det resultatmässigt sämsta. Omsättningen under de tre bästa månaderna under året är 5-6 gånger omsättningen under de tre sämsta månaderna. Detta är glasstillverkarnas generella problem vid våra breddgrader Åhus Glass resultat efter finansiella poster under första kvartalet 2000 blev TSEK -6 305 (-5 210), en försämring med TSEK 1 095. Trots denna försämring är resultatet något bättre än budgeterat värde. Den negativa differensen mot första kvartalet 1999 beror huvudsakligen på att ökningen av fasta kostnader i bolaget för bl a försäljningspersonal, tillkom efter fjolårets första kvartal. Marknad och försäljning Nettoomsättningen ökade marginellt med TSEK 44 till TSEK 11 016 (10 972) under perioden. Produktmixen förbättrades något med avseende på bruttovinstmarginalen genom att försäljningen av glasspinnar och strutar ökade och hushållsglassförsäljningen minskade. Denna minskning beror på vissa butikskedjors förändrade inköpspolicies som gynnar större leverantörer. Investeringar Investeringarna kommer att under året att hållas på en låg nivå i syfte att nå ett bättre kassaflöde. Detta är möjligt tack vare de relativt stora investeringarna som gjordes under fjolåret samt de ansträngningar som nu görs för att förbättra resursanvändandet. Företaget har under perioden investerat TSEK 992 (4723), varav TSEK 400 för kompletteringar av produktionsanläggningen samt administrativa system och TSEK 592 i frysboxar att placeras ut hos återförsäljarna. Miljö Som nämnts i årsredovisningen för 1999 har Åhus Glass lämnat en anmälan om hela bolagets verksamhet till Miljöförvaltningen i Kristianstads kommun i december 1999 beträffande miljöfrågor. Denna anmälan var föranledd av de konstaterade överskridanden av dispens från 1975 som förekommit beträffande innehållet i utsläppet till kommunens reningsverk av biologiskt nedbrytbart avfall från företaget. Huruvida nämnda överskridande kan leda till en juridisk sanktion är i dagsläget oklart. Framtiden Vår/sommarsäsongen har börjat på ett tillfredsställande sätt med gynnsam väderlek under andra delen av april. Försäljningen, TSEK 10 500, under april månad har varit mer än 20 % högre än under samma månad 1999 eller nästan lika stor som under årets första kvartal. En av förutsättningarna för en god högsäsongsutveckling - en god start på säsongen - är därmed uppfylld. Vårt produktprogram för året som av många anses hålla en mycket hög klass utgör ett starkt stöd i försäljningsarbetet. Nästa delårsrapport omfattande perioden januari - juni 2000 presenteras den 4 augusti. InformationÅhus Glass AB, Box 53, 296 21 Åhus. Tel 044-289 700, Fax 044- 289 730 e-mail info@ahusglass.se Bo I Persson VD (mob 0708-14 38 29), Ann Tobiasson, ekonomichef (mob 0708-14 38 26) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00740/bit0002.PDF http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00740/bit0003.PDF Appendix