Delårsrapport för Åhus Glass AB (publ) januari-september 2000

Delårsrapport för Åhus Glass AB (publ) januari-september 2000 * Försäljningen av stycksaker under tredje kvartalet betydligt lägre än väntat * Åhus Glass´ omsättning minskade under perioden med 7 % till TSEK 78 920 (84 562) jämfört med samma period 1999 * Ingman Fooods ökar sitt aktieinnehav i Åhus Glass AB * Ingman Foods, Triumf Glass AB och Åhus Glass AB ingår strategiskt samarbetsavtal om produktutveckling och produktutbyte Marknad och försäljning Nettoomsättningen minskade med 7 % till TSEK 78 920 ( 84 562) under perioden. Vid halvårsskiftet hade försäljningen ökat med 6 % i jämförelse med samma period under fjolåret. Det mycket regniga och solfattiga vädret som utmärkte det tredje kvartalet har följaktligen haft en mycket negativ påverkan på omsättningen som normalt bärs upp av den starka försäljningen av stycksaker, (strutar och pinnar). Resultat Åhus Glass resultat efter finansiella poster efter de tre första kvartalen 2000 blev TSEK -1 761 (957) en försämring med TSEK 2 718. I resultatet ingår de medel som allokerats av SPP i enlighet med de besked som lämnats av SPP. Åtgärden har påverkat periodens resultat med TSEK 850. Investeringar och finansiering Företaget har under perioden investerat TSEK 3 145 (12 350), varav TSEK 1 437 för kompletteringar av produktionsanläggningen samt administrativa system och TSEK 1 266 i frysboxar och glassmaskiner samt TSEK 442 i bl a fordonskomplettering. Av kreditramen på sammanlagt TSEK 35 604 (33 777 ) hade TSEK 31 105 (26 456) utnyttjats den 30 september. Miljö Företaget kommer inom de närmaste veckorna att installera en ny och kompletterande fettavskiljningsanläggning för avloppsvatten från produktionsanläggningen. Denna anläggning beräknas vara i igångkörd och intrimmad före kommande årsskifte. Framtiden Det tredje kvartalet har ur vädersynpunkt varit mycket ogynnsamt och har medfört en betydande reduktion av försäljningen av strutar och pinnar i förhållande till vad som var förväntat. Försäljningen har inneburit en volymminskning med över 20 % av dessa produkter i jämförelse med fjolåret och en minskning av mer än 30 % i förhållande till 1997 som hade ett ur glassförsäljningssynpunkt gynnsamt sommarväder. Försäljning av strutar och pinnar är starkt resultatpåverkande och årets svaga försäljning av dessa produkter innebär att årets helårsresultat kommer att ligga på ungefär samma nivå som under fjolåret (- 8,7 Mkr) Flera insatser görs för att förbättra kostnadseffektiviteten i företaget. Exempelvis har antalet fast anställda personer minskat med ca 20 % under året vilket successivt kommer att ha en gynnsam resultateffekt. Produktutbyte med andra glasstillverkare i större utsträckning än tidigare ger ekonomiska fördelar genom tillverkning av längre serier. Vidare installeras utrustning för effektivare utnyttjning av glassmixen i produktionsprocessen och som kommer att ge lägre råvarukostnader. Ingmankoncernen ökar sitt ägande i Åhus Glass Ingmankoncernen har genom Ingman Foods Sverige AB nu ökat sitt aktieinnehav i Åhus Glass genom förvärv denna dag. Ingman Foods innehar efter förvärvet 40,2 procent av rösterna och 28,7 procent av aktiekapitalet i Åhus Glass. Ingmankoncernen omsätter ca 1,8 miljarder SEK och har ett eget kapital om ca 800 miljoner SEK. Ingmankoncernens ökade ägarengagemang är på många sätt positivt. Det stärker det redan integrerade samarbetet mellan parterna och är ägnat att främja en positiv utveckling av Åhus Glass. Utökat industriellt samarbete Åhus Glass och Ingman Foods Oy AB har utöver tidigare ingånget samarbetsavtal dem emellan nu även gemensamt ingått trepartsavtal om industriellt samarbete med Triumf Glass AB. Sistnämnda bolag hade 1999 en nettoomsättning om ca 230 miljoner SEK. Tillsammans utgör de tre parterna en betydande aktör på den skandinaviska glassmarknaden. Det industriella samarbetet, som är en logisk konsekvens av marknadens och branschens utveckling, förväntas ge positiva effekter för samtliga inblandade parter. Nästa rapport som omfattar helåret 2000 presenteras den 16 februari 2001. Information Åhus Glass AB, Box 53, 296 21 Åhus. Tel 044-289 700, Fax 044- 289 730 e-mail info@ahusglass.se Bruno Lindén styrelseordförande ( Tel 044-100460, mob 070-5844988) Bo I Persson VD (mob 0708-14 38 29), Ann Tobiasson, ekonomichef (mob 0708-14 38 26) KONCERNENS RESULTATRÄKNING (TSEK) 2000-01-01 1999-01-01 1999-01-01 --2000-09-30 --1999-12-31 --1999-09-30 Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning 78 920 94 118 84 562 Förändring av färdiga 160 -168 2 449 varor Aktiverat arbete för egen 0 28 28 räkning Övriga rörelseintäkter 416 514 495 79 496 94 492 87 534 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -27 677 -37 241 -33 295 Handelsvaror -6 254 -3 556 -3 180 Övriga externa kostnader -17 783 -23 715 -18 693 Personalkostnader -23 956 -29 724 -24 062 Avskrivningar av materiella och immateriella -4 547 -6 367 -4 646 anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader -59 -10 -5 Jämförelsestörande post, 850 0 0 SPP-medel Summa rörelsekostnader -79 426 -100 613 -83 881 Rörelseresultat 70 -6 121 3 653 Resultat från finansiella investeringar Jämförelsestörande poster 0 -1 029 -1 029 Nedsättning av skuld 0 486 0 Resultat från fordringar som är anläggningstillgångar 0 -69 -69 Räntenetto -1 831 -1 974 -1 598 Summa resultat från -1 831 -2 586 -2 696 finansiella poster Resultat efter -1 761 -8 707 957 finansiella poster KONCERNENS BALANSRÄKNING (TSEK) 2000-09-30 1999-12-31 1999-09-30 Anläggningstillgångar 41 085 42 327 43 493 Varulager 12 881 11 139 14 066 Kundfordringar 5 107 4 755 7 451 Övriga 2 302 1 770 2 489 omsättningstillgångar Likvida medel 664 523 1 343 Summa tillgångar 62 039 60 514 68 842 Eget kapital 15 269 17 021 26 691 Långfristiga skulder 30 532 31 156 25 913 Kortfristiga skulder 16 238 12 337 16 238 Summa skulder och eget 62 039 60 514 68 842 kapital ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00880/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00880/bit0002.pdf

Dokument & länkar