kallelse till årsstämma 2018

Report this content

Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ),
kallas till årsstämma den 10 april 2018 klockan 10.00,
Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 4 april 2018,
dels anmäla sitt deltagande vid stämman samt eventuellt antal biträden, högst två, till bolaget senast den 6 april 2018.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till
Akelius Residential Property AB (publ), Box 104, 182 12 Danderyd eller via e-post till agm@akelius.se.
Vänligen uppge namn,
person- eller organisationsnummer,
adress,
telefonnummer,
aktieinnehav samt
eventuella biträden vid anmälan.

ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig och daterad fullmakt.
Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid, dock längst fem år, har angivits i fullmakten.

Fullmakt i original, registreringsbevis och motsvarande behörighetshandlingar skickas till bolaget på ovan angiven adress i god tid före bolagsstämman.

fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstämma.

förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste,
för att ha rätt att delta i stämman,
genom förvaltares försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget namn.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före den 4 april 2018 begära det hos sin förvaltare.

förslag till dagordning

1.       stämmans öppnade

2.       val av ordförande vid stämman

3.       upprättande och godkännande av röstlängd

4.       val av en eller två justeringsmän

5.       prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6.       godkännande av dagordning

7.       framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017

8.       beslut:

          a.   om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

          b.   om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

          c.   om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

9.       fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

10.    fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse samt val av revisorer eller registrerade revisionsbolag

11.    beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser redovisningsvaluta

12.    beslut om nyemission av stamaktier

13.    beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

14.    stämmans avslutande

beslutsförslag

punkt 2 – val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att årsstämman utser advokat Anders Janson till ordförande vid årsstämman.

punkt 8 b – vinstutdelning

Styrelsen föreslår att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om högst 20 kronor per preferensaktie.
Totalt ska vinstutdelning på preferensaktierna betalas med ett belopp som sammanlagt motsvarar högst 376 712 120 kronor.

Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 5 kronor per preferensaktie vid respektive utdelningstillfälle.
Som avstämningsdagar föreslås den 4 maj 2018,
den 3 augusti 2018,
den 5  november 2018 och
den 5 februari 2019.
Utdelningen beräknas att betalas genom Euroclear Sweden AB den 10 maj 2018,
den 9 augusti 2018,
den 12 november 2018 respektive
den 11 februari 2019.

Styrelsen föreslår vidare att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om 2,8 kronor per stamaktie.
Totalt ska vinstutdelning på stamaktierna betalas med ett belopp om 8 583 622 320  kronor.
Utdelningen är villkorad av att stamaktieägarna tecknar samtliga aktier i förslagen nyemission i enlighet med punkt 12.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag samt betalningsdag för utdelningen på stamaktierna.

Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

punkt 9 – fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Arvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 500 000 kronor (år 2017: 500 000 kronor) och
till övriga styrelseledamöter med 300 000 kronor vardera (år 2017: 300 000 kronor).
Arvode föreslås inte utgå till ledamöter anställda i koncernen.

Vidare föreslås att revisorernas arvoden ska utgå enligt godkänd räkning.

punkt 10 – fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
Val av styrelse samt val av revisorer eller registrerade revisionsbolag

Årsstämman föreslås besluta att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga styrelsesuppleanter
samt att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare föreslås årsstämman att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja samtliga ledamöter,
det vill säga Leif Norburg, Pål Ahlsén, Igor Rogulj, Anders Lindskog och Lars Åhrman,
till styrelseledamöter.

Det föreslås att Leif Norburg ska omväljas till styrelsens ordförande.

För tiden intill nästa årsstämma föreslås årsstämman besluta att nyvälja det registrerade revisionsbolaget EY AB till revisor för bolaget.
För det fall EY AB väljs har revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig kommer att utses till huvudansvarig revisor.

punkt 11 – beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser redovisningsvaluta

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om ändring av redovisningsvaluta från kronor till euro samt
att beslutet ska omfatta ändring av bolagsordningen med innebörd att en ny bestämmelse upptas med följande lydelse:
”Bolaget ska ha euro som redovisningsvaluta. Aktiekapitalet ska vara bestämt i euro.”

punkt 12 – beslut om nyemission av stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om att öka bolagets aktiekapital med 75 737 844 kronor genom nyemission av 126 229 740 stamaktier.
Som avstämningsdag föreslås den 19 april 2018 och
teckning av aktierna ska ske under perioden den 20 april – 4 maj 2018.
De nya stamaktierna emitteras till en teckningskurs om 68 kronor per aktie.
De befintliga stamaktiernas kvotvärde uppgår till 0,6 kronor. Överkursen 8 507 884 476 kronor ska överföras till bolagets överkursfond.
Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare till stamaktier, primär företrädesrätt.
Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning, subsidiär företrädesrätt.
Betalning får ske genom kvittning av fordran hos bolaget.
De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning,
första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att stamaktierna blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Nyemissionen är villkorad av att utdelning på stamaktierna sker i enlighet med punkt 8.
Ägarna till samtliga stamaktier har förbundit sig att teckna samtliga aktier i nyemissionen.

punkt 13 – beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2019,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av sammanlagt högst 500 000 000 stamaktier.

övrigt

Årsstämmans beslut enligt punkterna 11 – 13 är giltiga endast om beslut biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande, hållbarhetsrapport samt styrelsens fullständiga förslag till beslut och därtill hörande handlingar kommer att senast tre veckor före årsstämman finnas tillgängliga på bolagets kontor,
Svärdvägen 3 A, Danderyd och
på bolagets hemsida under adressen www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstämma. Handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.
Handlingarna kommer att läggas fram på årsstämman.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen,
dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.
Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som nämnts ovan.

Stockholm i mars 2018

Akelius Residential Property AB (publ)

Styrelsen

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets certifierade  rådgivare.

Prenumerera

Dokument & länkar