Fortsatt god tillväxt och resultatförbättring

Report this content

Fortsatt god tillväxt och resultatförbättring Sparande* 13 495 Mmk + 8 % Finansnettot 318 Mmk, +28 % (15 % p.a.) Kostnaderna totalt 347 Mmk, +19 % Hushållens sparande** 10 528 Mmk, Rörelsevinsten 219 Mmk, +130 % +4 % (8 % p.a.) Utlåningen 11 009 Mmk, +10 % (exkl. engångsposter 192 (15 % p.a.) Mmk,+102 %) Intäkterna totalt 563 Mmk,+45 % Räntabiliteten (ROE) 28,60 % * Aktias kunder: inlåning plus **Aktias privatkunder: inlåning fondsparande plus fondsparande Aktias rörelsevinst för de första nio månaderna utvecklades gynnsamt på grund av fortsatt volymtillväxt, förbättrade inlåningsmarginaler och intäkter av engångsnatur. Men framförallt förbättrades resultatet tack vare en lönsam utveckling av kärnverksamheten. Volymtillväxten både för sparandet och utlåningen var fortsatt god trots oron på aktiemarknaden och räntehöjningarna. Till exempel fondkapitalet under förvaltning växte med över 60 procent samtidigt som marknadsandelen steg från 3,25 till 3,31 procent, och tillväxten i nyutlåning, speciellt bostadslån, fortsatte, vilket resulterade i att marknadsandelen för dessa ökade från 4,08 till 4,44 procent. Också kundtillströmningen fortsatte. Aktia fick bl.a. över 17 500 nya fondkunder och över 12 000 nya bankkunder. Även verksamheten på nätet utvecklades tillfredsställande; bland annat transaktionerna i Internetbanken ökade jämfört med året innan med 110 procent. - Vi är nöjda med resultatet för de första tre kvartalen, poängterar verkställande direktör Erik Anderson. Vår strategi är ju att växa och både resultatförbättringen och volymökningen talar sitt tydliga språk. Att kundtillströmningen fortsätter stärker ytterligare vår tilltro till att kunderna uppskattar god personlig service och ett bra produktsortiment. Aktias senaste kundmätning, enligt vilken vårt skolvitsord steg till 8,64, bekräftar också att vi valt rätt väg. - Eftersom kunderna tydligt signalerat att de personligen vill träffa oss också på kvällar och lördagar har vi sedan början av september piloterat så kallade Fond- och låneshopar på två av våra kontor i Helsingfors. Responsen har varit positiv - det är inte endast våra nuvarande kunder som kommer in utan majoriteten är potentiella kunder. Från och med första november har Aktias kunder tillgång till ett nytt dagligkonto - Aktia Prime-konto - vars ränta är bunden till Aktias Prime- ränta. Kontoformen gynnar koncentrerat sparande och kontot är tillgängligt oberoende av uttagssätt. - Våra satsningar på att utveckla Aktias servicekoncept och produktsortiment utgående från kundernas behov och förväntningar fortsätter. Även vidareutvecklingen av våra Internettjänster med betoning på individuell kundanpassning framskrider planenligt, konkluderar Anderson Utsikter Rörelsevinsten för hela året 2000 förväntas bli märkbart bättre än året innan trots tilltagande konkurrens som leder till allt högre inlåningsräntor och lägre utlåningsmarginaler. Bifogat: Delårsrapport för perioden 1.1 - 30.9.2000. En resultatpresentation kan laddas ned från www.aktia.fi/Resultatrapporter AKTIA SPARBANK ABP Ytterligare information ger: VD Erik Anderson, tfn 010 247 6210 Kommunikationschef Ulrika Romantschuk, tfn 010 247 6590, 050 563 8554 Avsändare: Ulrika Romantschuk ulrika.romantschuk@aktia.fi Distribution: Informationsmedierna Aktia Sparbank Abp:s delårsrapport för perioden 1.1 - 30.9.2000 Sparandet ökade med 7,5 % till 13 494,6 Mmk (14,5 % p.a.)* Utlåningen steg med 9,9 % till 11 009,4 Mmk (14,5 % p.a.) Rörelsevinsten växte med 130,4 % till 218,7 Mmk (exkl. engångsposter 102,3 % till 192,0 Mmk) Finansnettot ökade med 28,3 % till 318,1 Mmk Intäkterna steg med 44,5 % till 563,1 Mmk Räntabiliteten (ROE) var 28,60 % (17,70 %) Aktia erhöll över 17 500 nya fondkunder under årets nio första månader Antalet transaktioner i Internetbanken växte med 110 % Aktiehandeln över nätet som inleddes i oktober 1999 har över 3 100 kunder Aktia lanserar nytt dagligt inlåningskonto - Aktia Prime-konto * Aktias kunder: inlåning och fondsparande Resultat Koncernens rörelsevinst för de första nio månaderna uppgick till 218,7 Mmk, vilket innebär en ökning med 123,8 Mmk jämfört med motsvarande period året innan. Tillväxten beror främst på förbättrade inlåningsmarginaler och fortsatt volymtillväxt. I vinsten ingår engångsposter från försäljning av fastigheter och aktier på sammanlagt 51,3 Mmk och nedskrivningar av fastigheter på 24,6 Mmk. Engångsposterna härrör sig främst från det andra kvartalet. Vinsten för räkenskapsperioden växte med 84,0 Mmk till 178,0 Mmk. Intäkter Intäkterna totalt steg med 173,4 Mmk till 563,1 Mmk. Finansnettot växte med 70,1 Mmk och uppgick till 318,1 Mmk. Tillväxten härstammar främst från ökad utlåning och förbättrade inlåningsmarginaler. Det högre ränteläget stärkte under det tredje kvartalet finansnettot. Vid periodens slut var räntemarginalen 1,01 procentenheter högre än vid samma tidpunkt året innan och uppgick till 4,20 procent. Summa övriga intäkter steg med 103,2 Mmk till 244,9 Mmk. I dessa ingår provisionsintäkterna som ökade med 47,3 Mmk till 158,2 Mmk tack vare ökade intäkter från försäljningen och förvaltningen av andelar i placeringsfonder och försäkringsprodukter samt tillväxt i förmedlingen av aktier, som dock minskat under det tredje kvartalet. Som ett resultat av volymökningen steg även provisionskostnaderna med 4,4 Mmk till 16,1 Mmk. Resultatet från värdepappershandeln och valutaverksamheten visade en vinst på 29,6 Mmk då det under motsvarande period året innan på grund av inkuranser var negativt, -7,3 Mmk. I resultatet ingår engångsvinster från försäljningen av aktier för 18,5 Mmk och fastighetsaktier för 1,4 Mmk. De övriga rörelseintäkterna ökade med 23,6 Mmk till 71,4 Mmk, men dessa inbegriper engångsvinster uppgående till 31,4 Mmk från försäljning av fastigheter. Kostnader Kostnaderna totalt ökade med 56,2 Mmk till 347,2 Mmk. Personalkostnaderna steg med 21,2 Mmk till 150,5 Mmk. Detta berodde främst på nyanställningar till kontor inom tillväxtområden och kapitalförvaltningssektorn på grund av växande affärsverksamhet. Därtill anställdes i enlighet med Aktias strategi mera personal för affärsutveckling. Utöver detta bokfördes under det tredje kvartalet ytterligare en förhöjning av reserveringen för resultatbaserade ersättningar. Jämfört med motsvarande period året innan var ökningen 8,6 Mmk. De övriga administrationskostnaderna ökade med 3,9 Mmk till 84,3 Mmk på grund av ökade marknadsföringssatsningar och större ADB-relaterade transaktionskostnader till följd av ökade volymer. Avskrivningarna och nedskrivningarna steg med 29,8 Mmk till 53,6 Mmk. Dessa inbegriper nedskrivningar av fastigheter uppgående till 24,6 Mmk i syfte att höja avkastningen på främst den uthyrda delen av bankfastigheter och att uppnå en försiktigare värdering av innehavet samt en ökning av planmässiga avskrivningar på grund av renovering av kontorsnätet och huvudkontoret. De övriga rörelsekostnaderna steg med 1,3 Mmk till 58,8 Mmk på grund av försäljningsförluster och ökade underhållskostnader på sammanlagt 1,8 Mmk. Därtill ökade Aktia Fondkommissions kostnader på grund av större volymer. Intäkterna i förhållande till kostnaderna uppgick per den 30 september till 1,59 (1,33). Spara Sparandet - dvs. kundernas inlåning plus fondandelar - växte under de tre första kvartalen med 946,1 Mmk till 13 494,6 Mmk (14,5 % p.a.). Under samma period ökade hushållens sparande med 354,1 Mmk till 10 528,1 Mmk (9,7 % p.a.), vari ingår hushållens inlåning och fondandelar. Aktia Fondbolag Ab:s kapital under förvaltning ökade under årets första nio månader med 1 026,8 Mmk och uppgick till 3 250,5 Mmk. Under det tredje kvartalet stagnerade ökningen på grund av fluktuationer på aktiemarknaden. Jämfört med motsvarande period året innan var tillväxten 1 273,0 Mmk (64,4 %). Nettoteckningarna steg med 149,1 procent och var 1 004,2 Mmk. Kundantalet växte under de första tre kvartalen med över 17 500 och marknadsandelen för i Finland registrerade fonder steg från 3,25 till 3,31 procent jämfört med motsvarande period året innan. Koncernens inlåning minskade under de första nio månaderna med 80,7 Mmk till 10 244,1 Mmk. Jämfört med motsvarande tidpunkt året innan ökade dock inlåningen med 440,3 Mmk (4,5 %). Den avtagande inlåningstillväxten beror dels på att räntan på så gott som alla inlåningskonton belagts med källskatt, dels på det ökade intresset för nya sparformer. Sedan årsskiftet har de tvåprocentiga spardepositionerna minskat med 1 477,6 Mmk medan de tidsbundna placeringsdepositionerna har ökat med 1 304,8 Mmk. Inlåningens marknadsandel steg under perioden 8/99 - 8/00 från 3,04 till 3,19 procent. Hushållens andel utgjorde 81 procent, företagens 14 procent samt de offentliga och icke vinstsyftande samfundens 5 procent av depositionsstocken per 30.9.2000. Nyförsäljningen av placeringsförsäkringar uppgick under årets första nio månader till 176,9 Mmk. Aktia Fondkommissions bruttoprovisioner växte under de första nio månaderna jämfört med motsvarande period året innan med 142,8 procent. Antalet kunder som handlar aktier över nätet har vuxit och uppgick vid periodens utgång till över 3 100. På grund av det oroliga marknadsläget minskade intäkterna under det tredje kvartalet något jämfört med det första halvåret. Låna Koncernens utlåning ökade under årets nio första månader med 993,4 Mmk och uppgick till 11 009,4 Mmk. Jämfört med motsvarande tidpunkt året innan var tillväxten 1 396,1 Mmk (14,5 %). Nyutlåningen uppgick under de tre första kvartalen till 3 354,3 Mmk, varav 2 486,4 Mmk bestod av krediter till hushåll, trots den avmattade trenden på marknaden. Aktias marknadsandel av bostadslån steg jämfört med augusti 1999 från 4,08 till 4,44 procent per augusti 2000. Den totala marknadsandelen av krediter ökade under samma period från 2,79 procent till 3,04 procent. Hushållens andel utgjorde 74 procent, företagens 17 procent samt de offentliga och icke vinstsyftande samfundens 9 procent av kreditstocken den 30 september 2000. Balans Koncernens balansomslutning uppgick den 30 september till 17 647,5 Mmk då den vid samma tidpunkt året innan var 15 281,6 Mmk. Det uppbundna kapitalet i fastigheter har sedan årsskiftet via utförsäljningar och nedskrivningar minskat med 227,4 Mmk. Kreditförluster och -risker Koncernen bokförde under årets första nio månader kreditförluster för 1,8 Mmk och återföringar för 4,0 Mmk. Den totala positiva nettoresultatpåverkan var 2,2 Mmk. Under motsvarande period 1999 uppgick dessa till sammanlagt -6,1 Mmk. De oreglerade fordringarna ökade på grund av tillväxten i kreditstocken jämfört med motsvarande period året innan med 5,2 Mmk till 94,4 Mmk. Tillsammans med nollräntelånen utgjorde dessa 0,9 procent av den totala kreditstocken inklusive förbindelserna. Vid motsvarande tidpunkt året innan var andelen 1,1 procent. Bokslutsdispositioner Vid utgången av perioden periodiserade koncernen skatter uppgående till 25,6 Mmk. Moderbolaget gjorde en ökning av den allmänna förlustreserven med 49,5 Mmk, vars skattekonsekvens belastade koncernens resultat med 14,4 Mmk. Kapitaltäckning Koncernens kapitalbas uppgick den 30 september till 1 101,4 Mmk. Av kapitalbasen utgjorde 849,4 Mmk primärt eget kapital och 252,0 Mmk supplementärt eget kapital. Kapitaltäckningsgraden var 12,9 procent och primärkapitalrelationen uppgick till 10,0 procent. Koncernen återtog under det andra kvartalet en fastighetsuppvärdering på 4,9 Mmk, vilket minskade koncernens eget fria kapital i motsvarande grad men påverkade inte koncernens resultat. Personal Personalantalet i koncernen uppgick vid utgången av de första tre kvartalen till 760 (734 vid motsvarande tidpunkt 1999). Av dessa utgjorde 711 egentlig bankpersonal. Vid årsskiftet var det totala antalet 769 personer. I genomsnitt uppgick antalet anställda under perioden till 798 på grund av tidsbundet anställda under semesterperioden. Euro Aktia fortsätter med förberedelserna inför EMU:s tredje skede. Det förberedande arbetet för att ta i bruk euron som kontantvaluta i början av år 2002 framskrider i enlighet med plan. Sparbankernas Säkerhetsfond Aktia och alla andra sparbanker är medlemmar i sparbankernas frivilliga säkerhetsfond. Säkerhetsfonden har som uppgift att trygga en stabil verksamhet. Fonden är skuldfri och dess tillgångar utgör 155 Mmk. I säkerhetsfonden ansvarar sparbankerna inte solidariskt för varandras skulder eller åtaganden. Senaste nytt I september lanserade sparbanksgruppen skräddarsydda fonder för sina kunder. Specialplaceringsfonderna Sb-Kombinationsfond och Sb-Aktiefond saluförs av sparbankerna. Specialplaceringsfonderna placerar sina tillgångar i flera olika placeringsfonder. Fonderna förvaltas och administreras av Aktia Fondbolag Ab. Trots marknadsläget har försäljningen kommit väl i gång. För att bättre kunna betjäna invånarna i norra Vasa öppnar Aktia ett fullservicekontor i Vikinga. I samband med detta sammanslås kontoren i Brändö och Dragnäsbäck med Vikingakontoret och personalen flyttar över. Det nya kontoret öppnas enligt planerna i början av 2001. I enlighet med sin strategi att utöka verksamheten på sina tillväxtområden öppnar Aktia ett nytt kontor och ett nytt serviceställe samt utvidgar sitt nuvarande kontor i Åbo. Målet är att fördubbla Aktias marknadsandel i Åbo på tre år. Den 14 september höjde Aktia sin Prime-ränta med 0,5 procentenheter till 5,0 procent på grund av ökad inflation som föranledde högre marknadsräntor. Stefan Tötterman, fil. kand och ekonom, har utnämnts till direktör och medlem av Aktias koncernledning med ansvar för Aktias kapitalförvaltning. Tötterman efterträder Jan-Peter Rehn. Antalet transaktioner i Internetbanken ökade jämfört med motsvarande period året innan med 110 procent. Aktia lanserar ett nytt dagligkonto - Aktia Prime-konto - vars ränta är bunden till Aktias Prime-ränta. Kontoformen gynnar koncentrerat sparande och kontot är tillgängligt oberoende av uttagssätt. Ränteprocenten och ränteberäkningen bestäms av månadens lägsta saldo, men ränteberäkningen räknas på hela beloppet. Eftersom Prime-kontot fungerar enligt samma villkor som Aktias brukskonto kan dessa konton direkt konverteras till Prime-konton. Aktia inledde i september pilotering av Fond- och låneshop på två av sina kontor i Storhelsingfors. Fond- och låneshopen är öppen vardagskvällar och lördagar. Den betjänar nuvarande och potentiella kunder i allt som berör deras ekonomi förutom kassatjänster. Mottagandet har överstigit förväntningarna. Utsikter Satsningarna på utveckling av Aktias servicekoncept och produktsortiment utgående från kundens behov och förväntningar fortsätter. Även vidareutvecklingen av Aktias Internetjänster med betoning på individuell kundanpassning framskrider planenligt. Rörelsevinsten för perioden utvecklades gynnsamt tack vare fortsatt volymtillväxt och förbättrade inlåningsmarginaler och på grund av intäkter av engångsnatur. Rörelsevinsten för hela året 2000 förväntas bli märkbart bättre än året innan trots tilltagande konkurrens som leder till allt högre inlåningsräntor och lägre utlåningsmarginaler. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00170/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00170/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar