Aktia Sparbank Abp:s bolagsstämma 2003

Aktia Sparbank Abp Börssmeddelande 22.4.2003 kl. 18.20

Aktia Sparbank Abp:s bolagsstämma 2003

Aktia Sparbank Abp:s bolagsstämma den 22 april 2003
fastställde moderbolagets och koncernens bokslut samt
beviljade förvaltningsrådet, styrelsen, verkställande
direktören och dennes ställföreträdare ansvarsfrihet.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens
förslag att moderbolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen och
koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2002,
inalles 2 071 186,48 euro, och balanserade vinstmedel
från tidigare år om 3 922 682,02 euro används för
utbetalning av en dividend till aktieägarna om 0,17
euro per aktie, inalles 5 993 868,50 euro. Dividenden 
utbetalas den 5 maj 2003.

Följande medlemmar av förvaltningsrådet, vilkas
mandattid utgick vid bolagsstämman 2003,
omvaldes för en period på tre år:

Bo Forslund, förste viceordförande i
FöreningsSparbanken, Sundsvall, Sverige
Christoffer Grönholm, kanslichef, 
politicesdoktor, Helsingfors
Kari Kyttälä, vicehäradshövding, Nummi-Pusula
Per Lindgård, lärare, Bromarv
Henrik Sundbäck, agronomie och
forstmagister, Borgå
Carl Johan Westman, professor, agrologie och
forstdoktor, Hangö
Henry Wiklund, kammarråd, ekonomie magister,
Helsingfors
Leo Wistbacka, filosofie magister, S:t Karins

Till nya medlemmar av förvaltningsrådet valdes:

Harriet Ahlnäs, rektor, diplomingenjör,
Borgå
Sten Eklundh, ekonomie magister, Esbo
Henrik Rehnberg, ingenjör, jordbrukare, Sjundeå
Lars Wallin, kontorschef, studentmerkonom,
Vasa
Ahlnäs och Rehnbergs mandatperioder utgår vid
ordinarie bolagsstämman 2006. För att utjämna det
antal förvaltningsrådsmedlemmar som årligen är i tur
att avgå fastställdes Eklundhs och Wallins
mandatperioder att utgå vid ordinarie bolagsstämman
2004.

Till revisor för den räkenskapsperiod som inletts den
första januari 2003 omvaldes Oy Joe Sundholm & Co Ab,
CGR-samfund med Jan Holmberg, CGR, som ansvarig
revisor.

AKTIA SPARBANK ABP

Avsändare:
Jonna Varhama, tfn 010 247 6294, 050 543 2926
informatör
jonna.varhama@aktia.fi

Distribution: HEX Helsingfors Börs, massmedierna