Bokslutskommuniké 1.1-31.12.2002

Aktia Sparbank Abp 14.2.2003 kl. 10.00

Bokslutskommuniké 1.1-31.12.2002

Fortsatt stabil tillväxt, men den sjunkande
räntenivån avspeglades i lönsamheten

Året i korthet
· Koncernens utlåning ökade jämfört med samma
 tidpunkt året innan med 12,8 % till 2 412 mn euro
· Koncernens bostadslånestock steg med 19,2 %
 till 1 525 mn euro
· Försäljningen av hypotekslån uppgick till 98
 mn euro, vilket överskred förväntningarna
· Hushållens sparande ökade med 2,6 % till 1
 893 mn euro *
· Finansnettot minskade med 2,6 % till 75 mn euro
· Kostnaderna totalt ökade med 9,6 % till 90
 mn euro
· Rörelsevinsten minskade med 38,6 % till 19,7
 mn euro
· Räntabiliteten (ROE) var 7,2 % (exkl.
 sektorspecifika kreditförlustreserveringar 8,7 %)
· Kontorsrörelsen omorganiserades enligt en ny
 verksamhetsmodell i en privatkontors- och
 företagskontorsrörelse
· Mikael Ingberg tillträdde som verkställande
 direktör 15.9.2002
* Privatkundernas inlåning plus fondsparande i
Aktiakoncernen


Resultat

Koncernens rörelsevinst för år 2002 uppgick till 19,7
miljoner euro, en minskning med 38,6 procent jämfört
med motsvarande period året innan. Räntabiliteten
(ROE) var 7,2 procent (exklusive sektorspecifika
kreditförlustreserveringar 8,7 procent).
Volymtillväxten fortsatte. Utlåningen till hushåll
överskred fortsättningsvis tillväxten på marknaden
och sparandet ökade något. Finansnettot sjönk en
aning medan de övriga intäkterna förblev på samma
nivå som året innan samtidigt som kostnaderna ökade.
Årets vinst uppgick till 12,6 miljoner euro.


Intäkter
Koncernens totala intäkter blev 112,4 miljoner euro,
en minskning med 1,8 procent. Finansnettot blev trots
ökad ut- och inlåning 75,2 miljoner euro, en
minskning med 2,6 procent. Nedgången förorsakades
huvudsakligen av den snabbt sjunkande
marknadsräntenivån och till en del på grund av att
den hårda konkurrensen minskade ut- och
inlåningsmarginalerna. De övriga intäkterna sjönk
marginellt (-0,3 %) till 37,2 miljoner euro.
Provisionsintäkterna steg till 31,5 miljoner euro, en
ökning med 1,0 procent. Utvecklingen inom
provisionsintäkterna var tudelad. De intäkter som är
direkt förknippade med utvecklingen på
kapitalmarknaden, såsom intäkter från
värdepappersförmedling och
fondförvaltningsprovisionerna, sjönk betydligt. De
traditionella provisionsintäkterna däremot steg tack
vare den ökade affärsvolymen. Även de övriga
rörelseintäkterna, som huvudsakligen består av
fastighetsintäkter, nedgick till 7,3 miljoner euro,
en minskning med 6,0 procent, på grund av att
koncernen fortsatte att minska sitt innehav av
fastigheter.Kostnader
Koncernens totala kostnader steg med 9,6 procent till
90,1 miljoner euro. Största delen av ökningen beror
på att personalkostnaderna ökade med 4,9 miljoner
euro till 37,9 miljoner euro. Antalet personer i
koncernen i snitt steg under året med 38 personer.
Det ökade resursbehovet berodde på att kontorsnätet
omorganiserades till separata privat- och
företagskundsorganisationer och på att verksamheten
samtidigt förstärktes med ökade försäljningsresurser.
De övriga administrationskostnaderna steg med 9,3
procent till 26,5 miljoner euro dels på grund av det
ökade personalantalet, dels på grund av högre
marknadsföringskostnader främst i anknytning till
satsningar i imagereklam. De övriga
rörelsekostnaderna ökade med endast 1,7 procent till
15,4 miljoner euro.

Avskrivningarna uppgick till 10,4 miljoner euro.
Koncernen gjorde inga nedskrivningar under perioden
(1,0 miljoner euro år 2001). Avskrivningarna enligt
plan steg med 17,0 procent. Till en del var detta ett
resultat av omfattande renoveringar av
kontorslokaler. Närmare hälften av uppgången, 0,7
miljoner euro, beror emellertid på ny
avskrivningspraxis enligt vilken kostnader för PC-
utrustning bokförs direkt och på att avskrivningar av
engångskaraktär ökade.

Kostnadsökningen resulterade i att K/I-talet
(kostnaderna i relation till intäkterna) steg från
0,73 till 0,81.

Balans och åtaganden utanför balansräkningen

Den 31 december 2002 uppgick koncernens
balansomslutning till 3 514 miljoner euro, medan den
vid motsvarande tidpunkt året innan var 3 332
miljoner euro.

Åtaganden utanför balansräkningen uppgick till ett
värde av 218 miljoner euro. Värdet av underliggande
tillgångar för derivatavtalen var 683 miljoner euro.


Låna och spara


I linje med Aktias tillväxtstrategi fortsatte
affärsvolymen att växa. Främst ökade utlåningen,
speciellt bostadslånen, medan tillväxten i sparandet
var lägre. Trots osäkerheten på kapitalmarknaden steg
antalet nya fondandelsägare med över 10 800 (13,1 %)
och regelbundna fondsparare med över 2 600 personer
(9,5 %).

Jämfört med motsvarande tidpunkt året innan ökade
koncernens utlåning med 12,8 procent till 2 412
miljoner euro och utlåningen till hushåll med 16,4
procent till 1 876 miljoner euro. Samtidigt växte
bostadslånestocken med 19,2 procent till 1 525
miljoner euro. Som en följd härav steg Aktias
marknadsandel av bostadslånen under perioden från 4,7
till 5,0 procent.

Koncernens inlåning från allmänheten steg med 3,7
procent till 1 926 miljoner euro medan hushållens
inlåning ökade med 3,3 procent till 1 569 miljoner
euro. På grund av sjunkande börskurser var
utvecklingen i fondkapitalet anspråkslös. Hushållens
fondkapital minskade med 0,7 procent till 325
miljoner euro. Hushållens sparande (inlåning +
fondkapital) steg med 2,6 procent till 1 893 miljoner
euro och Aktias marknadsandel förblev så gott som
oförändrad (3,8 %).

Riskhantering

Kreditförluster och risker
Koncernens oreglerade fordringar och nollräntelån
steg från 12,5 miljoner euro (12,0 %) till 14,0
miljoner euro men deras relativa andel av hela
stocken blev oförändrad, 0,6 procent.

Tack vare bankens lågrisklinje var koncernens
kreditförluster fortsatt marginella. Koncernen
bokförde under året nya kreditförluster för 0,8
miljoner euro och återföringar från tidigare gjorda
kreditförluster för 0,3 miljoner euro. Den totala
nettokreditförlusten uppgick således till 0,5
miljoner euro jämfört med 0,2 miljoner euro året
innan. De branschvis riktade
kreditförlustreserveringarna höjdes från 0,4 till 2,9
miljoner euro, vilket motiveras med att det
ekonomiska läget föranleder risk för ökade
kreditförluster framöver.

Ränterisker
Koncernens finansnetto är känsligt för
ränteförändringar i och med att kreditgivningen för
det mesta är bunden till korta marknadsräntor, medan
depositionerna till största delen är fasträntebundna.
Huvuddelen av de derivatavtal som ingåtts syftar
därför till att minska volatiliteten i finansnettot,
som beror på olikheten i in- och utlåningens
räntebindning. Vid årsskiftet uppgick värdet av dessa
derivatavtals sammanlagda underliggande tillgångar
till 635 miljoner euro, varav 295 miljoner euro var
ränteswapavtal och 340 miljoner euro
ränteoptionsavtal.Kapitaltäckning

Koncernens kapitalbas uppgick den 31 december till
243 miljoner euro. Av kapitalbasen var 168 miljoner
euro primärt eget kapital. Under året emitterade
banken debenturlån som beaktas i det supplementära
kapitalet för 50,9 miljoner euro. Detta innebar att
det supplementära kapitalet steg från 35,4 till 75,2
miljoner euro. Koncernens riskvägda förbindelser steg
under året med 17,7 procent till 1 859 miljoner euro.
Ökningen berodde förutom på en större
bostadslånestock även på en omfördelning av de
likvida medlen från centralbanken (riskklass noll)
till placeringar i övriga banker (riskklass 20
procent). Kapitaltäckningsgraden var 13,1 procent och
primärkapitalrelationen uppgick till 9,0 procent.
Räkenskapsperiodens vinst ingår i primärt eget
kapital.

Personal

Personalantalet i koncernen uppgick vid utgången av
perioden till 896 (848 vid motsvarande tidpunkt
2001). I genomsnitt uppgick antalet anställda under
perioden till 885 (847).

Rating

Aktias kreditvärdering av det internationella
kreditvärderingsinstitutet Moody´s Investors Service
är A3 för långfristig upplåning, P-2 för kortfristig
upplåning och C för finansiell styrka, samtliga med
stabila utsikter.

Dividendförslag


Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman
att i dividend per aktie utdela 0,17 euro (samma som
för år 2001), vilket motsvarar ett belopp på 6,0
miljoner euro.

Förändringar i förvaltningsråd, styrelse och ledning
         
         
· Aktia Sparbanks bolagsstämma utsåg den 23
 april förvaltningsdirektör Håkan Mattlin och
 vicehäradshövding Kari Kyttälä till nya medlemmar av
 förvaltningsrådet. De ovannämnda ersatte
 vicehäradshövding Carl-Olaf Homén, som fungerat som
 förvaltningsrådets ordförande, och agronom Eero
 Oittila, vilka inte längre kunde återväljas på grund
 av bolagsordningens åldersklausul.
· På sitt första möte den 15 maj utsåg
 förvaltningsrådet verkställande direktören för
 Svenska litteratursällskapet i Finland, kammarrådet
 Henry Wiklund till ordförande.
· Aktia Sparbanks förvaltningsråd utsåg på
 sitt möte den 12 november diplomingenjör Stig
 Stendahl (ordförande), juris kandidat, diplomekonom
 Kaj-Gustaf Bergh, politices licentiat Hans Frantz,
 diplomekonom Folke Lindström, filosofie magister
 Carola Teir-Lehtinen och ekonomie magister Dag
 Wallgren till nya medlemmar av bankens styrelse för
 mandatperioden 1.1 - 31.12 2003. De ovannämnda
 ersatte teknologie licentiat Patrick Enckell,
 politices magister Erik Bärnas, ekonomie doktor Caj-
 Gunnar Lindström och vicehäradshövding Stefan Wikman.
 Förvaltningsrådet omvalde ekonomie magister Robert
 Charpentier, diplomekonom Lasse Koivu (vice
 ordförande) och civilekonom Lars-Erik Kvist.
· Ph.D. (Econ.) Mikael Ingberg tillträdde som
 verkställande direktör för Aktia Sparbank Abp den 15
 september och efterträdde därmed vicehäradshövding
 Erik Anderson, som den 15 maj meddelade att han går i
 pension vid fyllda 60 år den 31 januari 2003.

Verksamheten och händelser under året

Kontorsrörelsen

Verksamheten i kontorsrörelsen indelades i två
separata affärsområden - Aktia Privat och Aktia
Företagsbanken. Målsättningen med fördelningen var
att genom fokusering uppnå starkare tillväxt, högre
kvalitet, ökad kompetens och bättre riskhantering
samt framför allt mera tid för kunderna. Den för
banken viktigaste kundmålgruppen - Preferens- och
Toppreferenskunderna - växte med 6 procent.

Aktia Privat
Aktia Privat är uppdelat i 10 regioner med 67 kontor.
Under året togs en ny verksamhetsmodell i bruk för
att förenhetliga och effektivera arbetssättet.
Omorganiseringen och den nya verksamhetsmodellen
innebar omfattande satsningar på kompetensutveckling,
ny personal och teknik. I februari öppnade Aktia ett
serviceställe i köpcentret Jumbo i Vanda. En ny
central enhet, kontorsstöd, inledde sin verksamhet i
mars. Kontorsstöd koncentrerar sig på uppgifter som
tidigare skötts på kontoren men som inte förutsätter
direkta kundkontakter. Verksamheten har fått en bra
start och både kunderna och kontorspersonalen har
varit nöjda. Också verksamheten på nätkontoret -
Aktia@net - som inleddes i september 2001 har kommit
väl i gång. Kunderna värdesätter den flexibilitet och
snabbhet som kontoret erbjuder och speciellt den
service som de får av sin personliga kontaktperson.

Aktia inledde försäljningen av nya bostadslån i form
av hypotekslån. Användningen av hypotekslån testades
från och med december 2001 och under våren infördes
produkten och systemet successivt i Aktias hela
kontorsnät. Den nya produkten har blivit väl mottagen
av såväl kunder som personal och försäljningen har
gått över förväntan. Hypotekslånen har blivit en av
huvudprodukterna i Aktias bostadslånesortiment.
Hypotekslånen beviljas av Aktia Hypoteksbank Abp, ett
helägt dotterbolag till Aktia som grundades 2001. Vid
utgången av året var Hypoteksbankens lånestock 97,9
miljoner euro och antalet lån uppgick till ca 1 300.
Hypoteksbanken har inga egna kontor utan
försäljningen sker via Aktias kontor. Genom att
återfinansiera Hypoteksbanken med masskuldebrevslån
där bostadslånestocken utgör säkerhet strävar Aktia
efter lägre återfinansieringskostnader, för att
därigenom kunna erbjuda sina kunder förmånliga
bostadslån.

Trots den hårda konkurrensen och det osäkra
marknadsläget uppnåddes försäljningsmålen inom flera
områden. Speciellt väl lyckades försäljningen av
bostadslån, fonder och försäkringar.


Aktia Företagsbanken
Aktia Företagsbanken inledde sin verksamhet i
januari. Företagsbanken är indelad i fyra regioner
och finns på 11 orter inom Aktias verksamhetsområde.
Under det första halvåret låg tyngdpunkten i
verksamheten på att stegvis överföra företagskunderna
från privatkundskontoren till Företagsbanken,
rekrytera ny personal samt bygga upp och organisera
verksamheten. Arbetet framskred i enlighet med plan.
Trots det omfattande utvecklings- och
organiseringsarbetet överskred Företagsbanken både
sina försäljnings- och aktivitetsmål för året.


Övriga händelser

Övergången till euro som kontantvaluta avlöpte väl.
Den förväntade rusningen på kontoren var över på ett
par veckor, tekniken fungerade och de nya sedlarna
och mynten togs snabbt i bruk.

I februari offentliggjorde Sparbanksförbundets och
Pohjola-Yhtymä Oyj:s styrelser sina planer på att
inleda förhandlingar om ett nära finanssamarbete.
Aktia deltog inledningsvis i förhandlingarna men
beslöt sig sedermera för att inte medverka i det
föreslagna finanssamarbetet. Aktia har i dag ett väl
fungerande samarbete med flera olika leverantörer av
försäkringsprodukter. Aktia arbetar för lösningar där
banken bibehåller kundinformationen i sin egen
kundbas även beträffande försäkringsprodukter.

Aktia övertog verksamheten som kontoförande institut
för spar- och lokalandelsbankernas
värdepapperstjänster från Samlink i april.

Sparbankernas Säkerhetsfond
Aktia och alla övriga sparbanker är medlemmar i
sparbankernas frivilliga säkerhetsfond. Syftet med
fonden är att trygga en stabil verksamhet för
sparbankerna. Enligt fondens stadgar ansvarar
sparbankerna inte solidariskt för varandras skulder
eller åtaganden. Fonden är skuldfri och dess medel
uppgick vid utgången av året till 28,2 miljoner euro.

Bankernas insättningsgarantifond
Medlemskap i insättningsgarantifonden som bildades
1998 och tryggar deponentens tillgångar upp till 25
228 euro är obligatoriskt för alla banker. Aktias
garantiavgift till fonden var 1,5 miljoner euro år
2002. Vid utgången av året uppgick fondens medel till
243,3 miljoner euro.

Ersättningsfonden för investerare
Bankerna och bankirfirmorna är medlemmar i
ersättningsfonden för investerare vars syfte är att
skydda småinvesterare i händelse av en banks eller
bankirfirmas insolvens. En enskild investerare kan
ersättas med högst 20 000 euro. Fondens medel uppgick
vid årets utgång till 4,2 miljoner euro.

Händelser efter räkenskapsperiodens slut

Aktia har erhållit tillstånd av Finansinspektionen
att under mars månad 2003 i förtid återbetala ett
debenturlån på 8,0 miljoner euro som ingår i det
supplementära kapitalet. Detta minskar koncernens
kapitaltäckning med ca 0,4 procentenheter jämfört med
läget vid årsskiftet.

Aktia utträdde den 1 januari 2003 ur
Sparbanksförbundet, vars huvudsakliga verksamhet
enligt beslut från föreningsmöte den 16 september
2002 överförs till Samlink, som därefter kommer att
fungera som sparbankernas gemensamma servicecentral.

Diplomekonom Folke Lindström meddelade den 29
januari att han avgår från Aktia Sparbank Abp:s
styrelse.

Utsikter 2003

De effektiveringsåtgärder som Aktia vidtagit
förväntas leda till att kostnadsökningen avbryts. På
grund av den låga räntenivån, den allt hårdare
marginalkonkurrensen och de osäkra ekonomiska
utsikterna uppskattas lönsamheten emellertid förbli
på samma nivå som 2002.


Resultaträkning                 
           Koncern        Bank
        1-12/02  1-12/01  1-12/02  1-12/01
(milj. euro)   
-------------------------------------------------------               
Ränteintäkter   144,0  161,5   144,7   163,1
Räntekostnader  68,7   84,3    68,9   83,5
-------------------------------------------------------
Finansnetto    75,2   77,2    75,8   79,6
 Intäkter från   0,4    0,4    0,9    0,8
 investeringar
 i form av eget
 kapital
 Provisions-    31,5   31,2    26,9   26,2
 intäkter
 Provisions-    -3,7	  -4,0    -2,9   -2,7
 kostnader     
 Nettoresultat   1,6    1,9    1,8    1,9 
 av värdepap-
 pershandel och
 valutaverksamhet
 Övriga      7,3    7,8    6,3    6,1
 rörelseintäkter
 Summa övriga   37,2   37,3    33,1   32,4
 intäkter
-------------------------------------------------------
Intäkter totalt  112,4  114,5   108,9   112,0
 Personal-     37,9   33,0    36,2   32,3
 kostnader
 Övriga      26,5   24,2    25,8   23,8
 administra-
 tionskostnader
 Avskrivningar   10,4   9,9    9,0    8,5  
 och nedskriv-
 ningar av 
 materiella och
 immateriella
 tillgångar
 Övriga rörelse-  15,4   15,1    16,2   16,2
 kostnader
 Kostnader     90,1   82,2    87,1   80,8
 totalt
-------------------------------------------------------
Resultat före   22,3   32,3    21,8   31,3
kreditförluster
 Kredit- och    -3,0   -0,2    -3,0   -0,2
 garantiförluster
 Nedskrivn. av   0,0    -     0,0    -    
 värdepapper
 som utgör be-
 stående aktiva
 Andel av vinst  0,4    0,0     -     -
 i ägarintresse-
 företag
--------------------------------------------------------
Rörelsevinst    19,7   32,1    18,8   31,0
 Bokslutsdis-   -     -     -13,9  -12,8
 positioner
 Skatter för   -3,0   -6,2    -2,9   -5,9
 räkenskaps-
 och tidigare
 räkenskaps-
 perioder
 Förändring av   -4,0   -3,7     -     -
 latent 
 skatteskuld
 Minoritetens   -0,1   -0,1     -     -
 andel av räken-
 skapsperiodens
 vinst/förlust
--------------------------------------------------------
Räkenskaps-    12,6   22,0    2,1   12,3 
periodens vinst


Balansräkning  Koncern          Bank
       31.12/02  31.12/01  31.12/02 31.12/01
(milj. euro) 
----------------------------------------------------
Aktiva
----------------------------------------------------
Kontanta medel  175,7   294,0   175,7   294,0
Fordringsbevis  536,9   563,6   534,5   562,7
som är
belåningsbara
i centralbank
Fordringar på  72,7   103,4   158,4   103,3
kreditinstitut
Ford-      2412,1  2138,2   2341,9  2167,9
ringar på 
allmänheten 
och offentliga
samfund
Fordrings-    99,1   22,1   102,8   25,2
bevis 
Aktier och     4,2    3,6    2,7   2,0
andelar
Aktier och     2,8    2,7    21,7   11,7
andelar i
ägarintresse-
företag och 
företag i
samma koncern
Immateriella    3,7    4,5    3,7   4,4 
tillgångar
Materiella    122,6   129,6    90,5   95,0
tillgångar
Övriga      57,5   48,8    57,0   48,3
tillgångar
Resultat-     26,5   21,3    26,2   21,4
regleringar
--------------------------------------------------------
Aktiva     3513,8   3331,9   3515,2  3335,9
totalt 


Passiva
--------------------------------------------------------
Skulder     802,8   820,6   807,1  826,5
till  
kredit-
institut
och 
central-
banker
Depo-     1926,3   1857,5   1928,1  1859,5
sitioner 
från 
allmänheten
Skulder     146,7   118,1   147,3  119,1
till
offentliga
samfund
Skulde-     246,7   136,1   246,7  136,1
brev 
emitterade 
till
allmänheten
Övriga     96,7    126,7    96,4  125,3
skulder 
Resultat-    16,6    15,8    15,7   15,9
regleringar
Avsätt-     2,2     2,2    2,2   2,2
ningar      
Efter-     86,6    76,1    86,6   76,1
ställda 
skulder
Ackumulerade   -      -    39,5   25,6
boksluts-
dispositioner
Latenta     11,5     7,4    -	-
skatteskulder
Minoritetens   0,4     0,4    -    - 
andel av
kapitalet
Aktiekapital   70,5    70,5   70,5   70,5
Överkursfond   1,8     1,8    1,8   1,8
Reservfond    8,1     8,1    8,1   8,1
Balanserad    84,4    68,4   63,2   56,9
vinst
Räkenskaps-   12,6    22,0    2,1   12,3
periodens vinst
------------------------------------------------------------------
Passiva    3 513,8   3 331,9  3 515,2  3 335,9
totalt 

Åtaganden 
utanför ba-
lansräkningen

Garantier    38,9    42,4    38,9   42,4
och panter
Övriga     179,3	  120,2   192,3  120,2
åtaganden
utanför balans

Derivatavt. Skyd- Övr. Skyd- Övr. Skyd- Övr. Skyd- Övr.
      dande    dande    dande   dande

Värde av  
underlig-
gande
tillgångar

Ränte-   634,5 0,0  199,4 281,0 649,9 0,0  199,4 281,0
relaterade 
Ränte-   0,0	 0,0	0,0  281,0 0,0 0,0	0,0  281,0
terminer
Ränte-   294,5 0,0	199,4 0,0 309,9 0,0  199,4 0,0
swapar
Ränte-   340,0 0,0  0,0  0,0 340,0 0,0	0,0  0,0
optioner
Utfärdade  170,0 0,0	0,0  0,0 170,0 0,0	0,0  0,0
Köpta    170,0 0,0	0,0  0,0 170,0 0,0	0,0  0,0
Aktie-   31,6 0,0	0,0  0,0 31,6 0,0	0,0  0,0
relaterade
Aktie-   31,6 0,0 15,4  0,0 31,6 0,0  15,4 0,0
optioner
Utfärdade  15,8 0,0	7,7  0,0 15,8 0,0	 7,7 0,0
Köpta    15,8 0,0	7,7  0,0 15,8 0,0	 7,7 0,0
Valuta-   16,7 0,0 11,5  0,0 16,7 0,0	11,5 0,0
relaterade
Valuta-   16,7 0,0 11,5  0,0 16,7 0,0	11,5 0,0
terminer

Kredit-
motvärde

Ränte-   10,8    2,4     11,2     2,4
relaterade
Aktie-    1,9    0,5     1,9     0,5
relaterade
Valuta-   0,4    1,2     0,4     1,2
relaterade

Derivat-  13,0    4,0     13,4     4,0
avtal
totalt


Resultat    4/2001  1/2002 2/2002 3/2002 4/2002
per kvartal
(miljoner euro)					
Finansnetto    17,8  17,8  19,2   19,1  19,1
Övriga intäkter  10,1   9,8   9,5   8,2  9,7
Intäkter totalt  28,0  27,7  28,6   27,3  28,9

Personal-     -8,0   -9,1  -9,5   -8,5 -10,8
kostnader 
Övriga      -11,7  -9,4  -11,2   -9,9 -11,4
kostnader	
Av- och      -2,5  -2,5  -2,4   -2,4  -3,0
nedskrivningar	
Kostnader totalt -22,2 	 -21,0	 -23,1	 -20,8 -25,2

Kreditförluster  -0,6   0,1  -0,1   -0,1  -2,9
Andel av      0,0   0,1   0,1   0,2  0,0 
ägarintresse-
företag	
Rörelsevinst    5,2   6,8   5,6   6,6  0,7


Nyckeltal                        
över koncernen       31.12.2002  31.12.2001   
(milj. euro)
Kreditbeståndets
fördelning
Hushåll             1 876    1 611
Företag              335     338
Bostadssamfund	         151     138
Icke-vinstsyftande         22      18
samfund
Offentliga samfund         29      33
Totalt             2 412    2 138

                             
Riskförbindelser                     
Oreglerade fordringar      12,9     11,2
Nollräntelån           1,1     1,3
Oreglerade/            0,6     0,6
kreditstocken inkl.
förbindelser, (%)
                             
Nyckeltal                        
Omsättning (1          184,9    202,8
Resultat/aktie (2        0,36	   0,62
Eget kapital/aktie (3      5,03     4,84
Avkastning på eget        7,2     13,5
kapital, % (ROE) (4
K/I-tal (5            0,81     0,73
Antal aktier        35 258 050  35 258 050 
Antal aktier i       35 258 050  35 258 050 
genomsnitt under      
perioden
Antal personal          885	    847   
i genomsnitt under
perioden

1) Summan av ränteintäkter, intäkter från investeringar
i form av eget kapital, provisionsintäkter, nettoresultat
av värdepappershandel och valutaverksamhet samt övriga
intäkter
2) Rörelsevinst minus minoritetens andel av räkenskaps-
periodens vinst minus skatter dividerat med det genom-
snittsliga antalet aktier under året
3) Summan av eget kapital och reserver minus latent skatte-
skuld dividerat med antalet aktier i slutet av året
4) Rörelsevinst minus skatter dividerat med summan av
årets genomsnittsliga eget kapital, minoritetens andel
och frivilliga reserver (medeltal av ingående och utgående
balans för året)
5) Summan av provisionskostnader, administrationskostnader,
avskrivningar och övriga rörelsekostnader dividerat med
summan av finansnetto, intäkter från investeringar i form
av eget kapital, provisionsintäkter, nettoresultatet av
värdepappershandel och valutaverksamhet samt övriga intäkter
    

                         
Kapitaltäckning                     
Primärt eget kapital      168,1	   160,7 
Supplementärt eget        75,2	   35,4
kapital 
Kapitalkrav för          0,0	    1,4
marknadsrisker
Kapitalbas           243,3    197,5
Riskvägt belopp        1 859,6   1 579,2
Kapitaltäckningsgrad, %     13,1	   12,5
Primärkapitalrelation, %     9,0	   10,2 


Räkenskapsperiodens vinst, reducerat med föreslagen
dividend, ingår i primärt eget kapital.

Revisionsberättelse
över räkenskapsperioden har inte ännu upprättats.


Helsingfors den 14 februari 2003

AKTIA SPARBANK ABP

Styrelsen


Ytterligare information ger:

Verkställande direktör Mikael Ingberg, tfn 010 247 6210
Kommunikationsdirektör Ulrika Romantschuk, 
tfn 010 247 6590, 050 563 8554


Avsändare:

Ulrika Romantschuk
kommunikationsdirektör
ulrika.romantschuk@aktia.fi

Distribution: HEX Helsingfors Börs, informationsmedierna