Delårsrapport 1.1 - 30.6.2004

Aktia Sparbank Abp Börsmeddelande 18.8.2004 kl. 9.00

Delårsrapport 1.1 - 30.6.2004

Stark tillväxt – bibehållen lönsamhet

Perioden i korthet
- Koncernens rörelseresultat förbättrades med
 16,0 % till 17,5 miljoner euro jämfört med
 första halvåret 2003
- Totala intäkterna ökade med 3,5 % till 57,8
 miljoner euro inkluderande engångsposter under
 första kvartalet om netto 2,2 miljoner euro
- Totala kostnaderna sjönk med 1,7 % till
 39,6 miljoner euro
- Räntabiliteten (ROE) steg till 12,3 % (12,0 %)
- Kostnads-intäktsrelationen förbättrades och
 var 0,70 (0,73)
- Hushållens sparande (depositioner +
 fondsparande) ökade med 9,7 % till 2 166
 miljoner euro
- Utlåningen till hushållen ökade med 12,3 %
 till 2 201 miljoner euro
- Hypotekslånestocken ökade från 176 till 334
 miljoner euro (+ 90,2 % från juni 2003)
- Aktia Hypoteksbank genomförde som första
 finländska bank en hypoteksemission på
 euromarknaden

Resultat

Koncernens rörelseresultat steg till 17,5
miljoner euro, en ökning med 2,4 miljoner (16,0 %)
jämfört med motsvarande period föregående år.
Förbättringen hänför sig i första hand till
ökade intäkter, vilka dock inkluderar poster av
engångskaraktär till ett nettobelopp om 2,2
miljoner euro bokförda under årets första
kvartal. En något lägre kostnadsnivå bidrog
också till den förbättrade lönsamheten.

Volymtillväxten ökade klart under första
halvåret. Tillväxttakten avseende såväl
utlåningen som det totala sparandet och
inlåningen var högre än motsvarande period året
innan.

Under perioden bokfördes kreditförluster till
ett nettobelopp om 0,6 miljoner euro jämfört med
1,0 miljoner euro under första halvåret
föregående år.

Periodens vinst efter beräknad skatt steg till
11,9 miljoner euro jämfört med 10,8 miljoner
euro föregående år, en ökning med 10,7 %.
Avkastningen på eget kapital (ROE) steg från
12,0 % till 12,3 %. Kostnads-intäktsrelationen
förbättrades från 0,73 till 0,70.

Intäkter

Koncernens totala intäkter steg till 57,8

miljoner euro, en ökning med 3,5 %.

Den låga marknadsräntenivån hade
fortsättningsvis en betydande negativ inverkan
på det underliggande operativa finansnettot. Den
hårda konkurrensen minskade dessutom
kundmarginalerna på både utlåningen och
inlåningen. Trots ökad ut- och inlåning minskade
därför koncernens finansnetto med 5,6 % till
35,2 miljoner euro jämfört med första halvåret i
fjol. Balansskyddsåtgärderna mot nedgången i
marknadsräntenivån förbättrade finansnettot med
3,0 miljoner euro (2,2 miljoner under första
halvåret 2003).

Förbättringen avseende intäkter från
investeringar i form av eget kapital, 1,4
miljoner euro, avser erhållen dividend på
aktieinnehavet i Ålandsbanken under årets första
kvartal.

Provisionsintäkterna ökade med 2,6 miljoner euro
(+16,4 %) till 18,5 miljoner euro. Förbättringen
kommer främst från klart ökade fondprovisioner
och provisioner från börshandeln. Även
utlåningsprovisionerna ökade.

Nettoresultatet av värdepappershandel och
valutaverksamhet steg till 1,3 miljoner euro, en
ökning med 0,6 miljoner euro, vilket hänför sig
till poster av engångskaraktär under första
kvartalet.

De övriga rörelseintäkterna sjönk med 8,5 % till
3,1 miljoner euro. Detta beror närmast på att
fastighetsintäkterna minskat då koncernen
fortsatt att minska sitt innehav av fastigheter.

Kostnader

Koncernens totala kostnader sjönk med 1,7 % till
39,6 miljoner euro jämfört med första halvåret i
fjol.

Med beaktande av förändringar i gjorda
reserveringar stannade personalkostnaderna på
samma nivå som föregående år, 18,3 miljoner
euro. Det genomsnittliga antalet anställda sjönk
från 858 till 810.

De övriga administrationskostnaderna minskade
med 4,4 % till 10,9 miljoner euro. De största
kostnadsminskningarna avsåg IT och
marknadsföring.

De planmässiga avskrivningarna sjönk med 9,3 %
till 3,8 miljoner euro. Minskningen berodde dels
på lägre nyinvesteringar, dels på ett minskat
fastighetsinnehav.

De övriga rörelsekostnaderna steg med 1,5 % till

6,6 miljoner euro. Innevarande år belastas dessa
dock av fastighetsrelaterade kostnader av
engångskaraktär om 0,6 miljoner euro under
första kvartalet.

Spara och låna

Affärsvolymen fortsatte att växa. Såväl
inlåningen som det totala sparandet ökade
snabbare än under motsvarande period året innan.
Depositionerna från allmänheten växte snabbare
än marknaden i genomsnitt och steg med 7,2 %
till 2 103 miljoner euro jämfört med motsvarande
tidpunkt i fjol. Det totala sparandet (inlåning
+ fondkapital) växte ännu kraftigare och ökade
med 11,1 % till 2 836 miljoner euro.

Hushållens sparande (inlåning + fonder)
uppvisade likaså en klar ökning med 9,7 % till
2 166 miljoner euro. Inlåningen från hushållen
ökade med 7,2 % till 1 707 miljoner euro.

Utlåningen till hushållen, i synnerhet
bostadslånen, växte kraftigt. Den långsiktiga
lönsamheten påverkas emellertid av den hårda
konkurrensen och den därigenom fortsatta
marginalerosionen på hela kreditstocken.

Koncernens utlåning uppgick vid rapportperiodens
utgång till 2 747 miljoner euro, en ökning med
242 miljoner euro (9,7 %) jämfört med motsvarande 
tidpunkt året innan. Hela tillväxten avsåg i praktiken
hushållen, vars kreditstock ökade med 241
miljoner euro (12,3 %) till 2 201 miljoner euro.
Bostadslånestocken växte med 14,1 % till 1 791
miljoner euro, varav hypotekslånen utgjorde 334
miljoner euro, en ökning med 90,2 % från juni
2003.

Kreditförluster och risker

Koncernens kreditförluster låg fortsättningsvis
på en låg nivå. Under perioden bokfördes
kreditförluster netto till ett belopp om 0,6
miljoner euro (1,0 miljoner euro netto under
första halvåret i fjol). I beloppet ingår en
ökning av de branschvis riktade
kreditförlustreserveringarna med 0,5 miljoner
euro, vilka uppgick till 4,7 miljoner euro vid
periodens slut. Nya kreditförluster uppgick till
0,4 miljoner euro och återföringar från tidigare
års bokförda kreditförluster till
0,3 miljoner euro.

Koncernens oreglerade fordringar och
nollräntelån sjönk från 14,8 till 14,2 miljoner
euro. Deras relativa andel av hela kreditstocken
sjönk därmed till 0,5 %, samma nivå som vid
utgången av år 2003.

Ränterisker

Koncernens finansnetto är känsligt för
ränteförändringar i och med att kreditgivningen
till största delen är bunden till korta
marknadsräntor, medan depositionerna för det
mesta är bundna till fast ränta. Huvuddelen av
de derivatavtal som ingåtts syftar därför till
att minska den volatilitet i finansnettot som
beror på olikheten i in- och utlåningens
räntebindning. Avsikten är således att försöka
begränsa den årliga effekten av
ränteförändringarna på finansnettot med hjälp av
derivatavtalen.

Vid rapportperiodens utgång uppgick värdet av
skyddande derivatavtals underliggande tillgångar
till 2 126 miljoner euro, varav 601 miljoner
euro var ränteterminer och ränteswapar, 1 405
miljoner euro ränteoptioner, 44 miljoner euro
valutaterminer samt 76 miljoner euro
aktieoptioner.

Kapitaltäckning

Koncernens kapitalbas uppgick den 30 juni 2004
till 286,4 miljoner euro, varav 191,0 miljoner
euro var primärt eget kapital och 95,5 miljoner
euro sekundärt eget kapital. Koncernens
riskvägda förbindelser steg till 1 993,1
miljoner euro. Kapitaltäckningsgraden var 14,4 %
och primärkapitalrelationen uppgick till 9,6 %.
Det primära egna kapitalet inkluderar såväl
rapportperiodens vinst som avdrag för kalkylerad
dividend för rapportperioden motsvarande
fjolårets dividendnivå.

Personal

Personalantalet - antalet gällande
anställningsavtal - minskade med 21 personer
sedan juni 2003 och uppgick vid utgången av
perioden till 820. Antalet egentlig bankpersonal
har minskat med 20 personer från juni 2003 till
764. Den egentliga bankpersonalen motsvarade 727
heltidsresurser vid rapportperiodens utgång (744
år 2003). I genomsnitt uppgick antalet anställda
under perioden till 810 (858).

Övriga händelser

Satsningen på sparaprodukter och -tjänster
fortsatte även under det andra kvartalet. Utöver
sedvanlig inlåning har ett flertal både
traditionella och indexbundna debenturer och
masskuldebrev emitterats. Lanseringen av
indexbundna Aktia Kombi-depositioner fortsatte.
Dessutom lanserade Aktia under maj månad ett 1-
årigt depositionserbjudande med 2,3 procents
ränta. Aktias fonder har av ratinginstitutet
Morningstar i medeltal fått 4,1 poäng av 5
möjliga, vilket är ett av de bästa vitsorden
inom banksektorn.

Den 2 juni meddelade Aktia Sparbank att det
helägda dotterbolaget Aktia Hypoteksbank
etablerat ett masskuldebrevsprogram om 1 miljard
euro. Den första emissionen om 250 miljoner euro
genomfördes i juni. Den riktade sig till
institutionella investerare i Europa och som
säkerhet för masskuldebreven stod de hypotekslån
som banken beviljat. Ratinginstitutet Moody’s
gav emissionen hög kreditvärdighet: Aa2.
Emissionen övertecknades flerfaldigt och fick
god geografisk spridning inom Europa.
Hypoteksbankens emission var den första av sitt
slag i Finland.

Den 5 juli meddelade Aktia och de övriga
lokalbankerna att lokalbankernas gemensamma
kontantautomater övergår till Otto.-
kontantautomatnätet som ägs av Automatia
Pankkiautomaatit Oy. Detta innebär att Aktias
kunder kommer att kunna lyfta kontanter utan
avgift från ca 1 800 automater i hela landet.
Övergången sker under höstens lopp.

Sparbankernas säkerhetsfond

Aktia och alla övriga sparbanker är medlemmar i
sparbankernas frivilliga säkerhetsfond. Syftet
med fonden är att trygga en stabil verksamhet
för sparbankerna. Enligt fondens stadgar
ansvarar sparbankerna inte solidariskt för
varandras skulder eller åtaganden. Fonden är
skuldfri och dess medel uppgick den 30.6.2004
till 29,8 miljoner euro.

Utsikter 2004

De effektiveringsåtgärder som vidtogs under 2003
har lett till att den tidigare stigande
kostnadstrenden har brutits.

Koncernens finansnetto för 2004 är i hög grad
skyddat mot en ytterligare räntenedgång utan att
skyddet för den skull i någon större
utsträckning skulle begränsa den positiva
effekten av en måttlig ränteuppgång.

Målet är att genom fortsatt effektivering av
verksamheten bibehålla lönsamheten på samma nivå
som år 2003 trots den låga räntenivån och den
hårda konkurrensen.


Resultaträkning         Koncern         Bank
(mn euro)         1-6/04 1-6/03 1-12/03 1-6/04 1-6/03 1-12/03
 Ränteintäkter       56,8  65,6  123,0  54,9  65,1  121,8
 Räntekostnader       21,6  28,3  49,1  21,0  28,3  49,2
Finansnetto         35,2  37,3  73,9  33,9  36,8  72,6
 Intäkter från 
 investeringar i form av 
 eget kapital        1,8   0,4   0,9  3,6  0,9   1,4
 Provisionsintäkter     18,5  15,9  33,0  16,1  13,9  28,8
 Provisionskostnader    -2,1  -1,8  -3,4  -1,4  -1,2  -2,5
 Nettoresultat av 
 värdepappershandel och 
 valutaverksamhet      1,3   0,7   2,0  1,2  0,7   1,9
 Övriga rörelseintäkter   3,1   3,4   8,0  2,6  2,8   6,8
 Summa övriga intäkter   22,6  18,6  40,6  22,1  17,1  36,4
Intäkter totalt       57,8  55,9  114,5  56,1  53,9  109,0
 Personalkostnader     18,3  18,1  35,9  17,2  17,2  34,2
 Övriga 
 administrationskostnader  10,9  11,4  22,5  10,5  10,9  21,2
 Avskrivningar och ned-
 skrivningar av materiella            
 och immateriella 
 tillgångar         3,8   4,2   9,3  3,2  3,6   8,0
 Övriga rörelsekostnader 
               6,6   6,5  15,3  7,2  7,2  16,3
Kostnader totalt      39,6  40,3  83,1  38,2  38,8  79,7
Resultat före 
kreditförluster       18,2  15,6  31,5  17,9  15,1  29,3
 Kredit- och 
 garantiförluster      -0,6  -1,0  -2,3  -0,6  -1,0  -2,3
 Nedskrivningar av 
 värdepapper som utgör 
 bestående aktiva       -    -    -   -   -    -
 Andel av vinst i 
 ägarintresseföretag    -0,1   0,5   1,0   -   -    -
Rörelseresultat       17,5  15,1  30,2  17,3  14,1  27,0
 Bokslutsdispositioner     -    -    -  -6,6  -7,1  -13,2
 Skatter för räkenskaps-
 perioden och tidigare 
 räkenskapsperioder     -3,4  -2,2  -5,5  -3,5  -2,1  -5,2
 Förändring av latent 
 skatteskuld        -2,0  -2,0  -4,1   -   -    -
 Minoritetens andel av 
 räkenskapsperiodens 
 vinst/förlust       -0,1   0,0  -0,1   -   -    -
Periodens vinst       11,9  10,8  20,5  7,2  4,9   8,6

Balansräkning        Koncern          Bank
(mn euro)      30.6.04 30.6.03 31.12.03 30.6.04 30.6.03 31.12.03
AKTIVA                                
 Kontanta medel    543,5  242,7  209,3  543,5  242,7  209,3
 Fordringsbevis som 
 är belåningsbara i 
 centralbank      479,6  492,8  457,2  465,5  490,5  454,6
 Fordringar på 
 kreditinstitut     27,6  11,2   16,2  132,4  168,8  245,8
 Fordringar på 
 allmänheten 
 o.offentliga 
 samfund       2746,7 2504,4  2595,0 2438,8 2356,1  2381,5
 Fordringsbevis     93,4  67,1   41,6  96,2  70,8   45,2
 Aktier och andelar 
            21,3  21,1   24,1  19,9  19,5   22,4
 Aktier o.andelar i 
 ägarintresseföretag                
 och företag i 
 samma koncern      7,6   3,0   3,6  28,0  21,7   21,7
 Immateriella 
 tillgångar       2,4   4,4   2,7   2,3   4,4   2,7
 Materiella 
 tillgångar      103,0  114,5  105,8  73,3  83,4   75,3
 Övriga tillgångar   62,2  51,1   37,8  61,6  50,5   37,3
 Resultatregleringar  17,9  19,8   18,7  17,9  20,8   20,1
Aktiva totalt     4105,0 3532,1  3511,9 3879,4 3529,2  3515,9

PASSIVA                                
 Skulder till 
 kreditinstitut och 
 centralbanker     845,8  787,6  803,4  890,4  787,8  812,5
 Depositioner från 
 allmänheten     2102,5 1961,8  2001,8 2106,7 1964,8  2005,1
 Skulder till 
 offentliga samfund 
            98,9  174,6  100,9  98,9  175,3  101,5
 Skuldebrev 
 emitterade till 
 allmänheten      562,2  216,0  192,3  312,7  215,9  192,3
 Övriga skulder    131,3  102,2   98,3  129,6  101,5   97,4
 Resultatregleringar  22,4  22,3   18,9  21,1  21,2   17,8
 Avsättningar      0,9   1,6   1,3   0,9   1,6   1,3
 Efterställda 
 skulder        126,1  69,9   87,0  111,4  69,9   87,0
 Ackumulerade 
 bokslutsdispositioner   -    -    -  59,3  46,5   52,7
 Latenta 
 skatteskulder     17,6  13,5   15,6    -    -    -
 Minoritetens andel 
 av kapitalet      0,6   0,4   0,5    -    -    -
 Aktiekapital      70,5  70,5   70,5  70,5  70,5   70,5
 Överkursfond      1,8   1,8   1,8   1,8   1,8   1,8
 Reservfond       8,1   8,1   8,1   8,1   8,1   8,1
 Balanserad vinst   104,4  90,9   91,0  60,8  59,3   59,3
 Räkenskapsperiodens 
 vinst         11,9  10,8   20,5   7,2   4,9   8,6
Passiva totalt    4105,0 3532,1  3511,9 3879,4 3529,2  3515,9

Åtaganden utanför 
balansräkningen       Koncern          Bank
(mn euro)      30.6.04 30.6.03 31.12.03 30.6.04 30.6.03 31.12.03
 Garantiansvar     43,3  35,1   38,3  43,3  35,1   38,3
 Övriga åtaganden 
 till förmån för 
 tredje part      22,0  19,7   21,0  22,0  19,7   21,0
 Outnyttjade 
 kreditarrangemang   179,8  166,9  168,8  189,7  179,0  181,6
 Övriga oåterkalle-
 liga åtaganden     23,0  21,5   18,1  28,9  22,9   19,3
Åtaganden utanför 
balansräkningen 
totalt         268,1  243,3  246,2  283,9  256,8  260,3

Derivatkontrakt       Koncern          Bank
(mn euro)      30.6.04 30.6.03 31.12.03 30.6.04 30.6.03 31.12.03
 Ränterelaterade   2012,6 2031,3  2444,7 2306,0 2075,7  2516,0
 Ränteterminer    200,0   0,0  300,0  180,0   0,0  310,0
 Ränteswapar     403,4  291,3  404,7  716,8  335,7  466,0
 Ränteoptioner    1409,2 1740,0  1740,0 1409,2 1740,0  1740,0
  Köpta        704,6  870,0  870,0  704,6  870,0  870,0
  Utfärdade      704,6  870,0  870,0  704,6  870,0  870,0
 Valutarelaterade    44,4  34,6   35,9  44,4  34,6   35,9
 Valutaterminer    44,4  34,6   35,9  44,4  34,6   35,9
 Aktierelaterade    152,2  40,5   94,0  152,2  40,5   94,0
 Aktieterminer     0,0   0,0   3,3   0,0   0,0   3,3
 Aktieoptioner    152,2  40,5   90,7  152,2  40,5   90,7
  Köpta        76,1  20,3   45,3  76,1  20,3   45,3
  Utfärdade      76,1  20,3   45,3  76,1  20,3   45,3

 Derivatkontraktens kreditmotvärde                  
 Ränterelaterade    12,5  18,6   13,5  18,3  20,1   14,7
 Valutarelaterade   -0,2   0,7   -0,6  -0,2   0,7   -0,6
 Aktierelaterade     8,5   2,2   5,3   8,5   2,2   5,3
 Derivativer totalt   20,8  21,5   18,1  26,6  22,9   19,3
 Alla derivatkontrakt, förutom ränteswapkontrakt om 2,0 milj. euro 
 och utfärdade ränteoptioner om 4,6 milj. euro samt de utfärdade 
 aktieoptionerna,är gjorda i säkringssyfte.
                      
Resultat per kvartal      2/04   1/04  4/03   3/0   2/03
(mn euro)                              
 Finansnetto          17,7   17,6  18,3  18,2   18,7
 Övriga Intäkter        10,0   12,6  11,3  10,7   10,0
Intäkter totalt         27,7   30,2  29,6  29,0   28,7

 Personalkostnader       -9,2   -9,0  -9,9  -7,9   -8,8
 Övriga kostnader        -8,2   -9,4  -11,5  -8,3   -9,1
 Av- och nedskrivningar     -1,9   -1,9  -2,1  -3,0   -2,1
Kostnader totalt        -19,4  -20,3  -23,6  -19,2  -20,0

 Kreditförluster             -0,5 -0,1 -0,4 -0,9  -0,5
 Andel av ägarintresseföretag      -0,1  0,0  0,1  0,4  0,3
Rörelseresultat              7,7  9,7  5,7  9,4  8,5

Nyckeltal över koncernen    
(mn euro)                30.6.04  30.6.03  31.12.03                 
Kreditbeståndets fördelning                      
 Hushåll                 2201,2   1960,0   2058,7
 Företag                  350,5   338,0   341,0
 Bostadssamfund              144,0   153,0   144,0
 Icke-vinstsyftande samfund         38,0    27,0    37,7
 Offentliga samfund             13,0    26,0    14,5
Totalt                  2746,7   2504,0   2595,9

Riskförbindelser                           
 Oreglerade fordringar           13,2    13,7    12,7
 Nollräntelån                1,0    1,1    1,1
 Oreglerade/kreditstocken                      
 inkl. förbindelser (%)           0,5    0,6    0,5

Nyckeltal                               
 Omsättning (1               81,5    85,9   167,0
 Resultat/aktie (2              0,3    0,3    0,6
 Eget kapital/aktie p.a. (3         5,6    5,2    5,4
 Avkastning på eget kapital 
i % (ROE) (4                12,3    12,0    11,1
 K/I-tal (5                 0,7    0,7    0,7
 Antal aktier             35258050,0 35258050,0 35258050,0
 Antal aktier i genomsnitt 
 under perioden            35258050,0 35258050,0 35258050,0
 Antal personal i genomsnitt 
 under perioden              810,0   858,0   838,0
(1 Summan av ränteintäkter + intäkter från investeringar i form av 
  eget kapital + provisionsintäkter + nettoresultat av          
  värdepappershandel och valutaverksamhet + övriga intäkter.      
(2 Rörelsevinst - minoritetens andel av räkenskapsperiodens vinst - 
 skatter dividerat med genomsnittligt antal aktier under året.     
(3 Eget kapital + reserver - latent skatteskuld (29 %) dividerat med 
  antal aktier i slutet av räkenskapsperioden.
(4 Rörelsevinst - skatter dividerat med räkenskapsperiodens genomsnitt-
  liga eget kapital + minoritetsandel + frivilliga reserver            
  (medeltal av ingående och utgående balans för räkenskapsperioden).         
(5 Summan av provisionskostnader + administrationskostnader + 
  avskrivningar + övriga rörelsekostnader dividerat med summan av 
  finansnetto + intäkter från investeringar i form av eget kapital + 
  provisionsintäkter + nettoresultat av värdepappershandel och 
  valutaverksamhet + övriga intäkter.
                              
Kapitaltäckning                            
 Primärt eget kapital              191,0  175,0  182,6
 Supplementärt eget kapital           95,0  62,0   77,0
 Kapitalkrav på marknadsrisker           -    -    -
 Kapitalbas                   286,0  237,9  259,6
 Riskvägt belopp                1993,0 1854,0  1873,4
 Kapitaltäckningsgrad i %            14,4  12,8   13,9
 Primärkapitalrelation i %            9,6   9,5   9,7
 Räkenskapsperiodens vinst reducerad med beräknad dividend ingår i 
 primärt eget kapital.                        


Helsingfors den 18 augusti 2004

AKTIA SPARBANK ABP

Styrelsen


Revisorernas utlåtande

Vi har utfört en översiktlig granskning av Aktia
Sparbank Abp:s delårsrapport per 30.6.2004.
Enligt vår uppfattning har delårsrapporten
upprättats i enlighet med gällande stadganden.
Koncernens rörelseresultat för tiden 1.1 -
30.6.2004 uppgår till 17,5 miljoner euro.

Helsingfors den 18 augusti 2004

OY JOE SUNDHOLM & CO AB
CGR-samfund

Jan Holmberg, CGR


Ytterligare information ger:
verkställande direktör Mikael Ingberg, tfn 010 247 6210
direktör Olav Uppgård, tfn 010 247 6397, 0500 532 628

Avsändare:
informationschef Jonna Varhama
tfn 010 247 6294, 050 543 2926
jonna.varhama@aktia.fi