Nöjdare kunder och fortsatt tillväxt

Aktia Sparbank Abp 14.2.2003 kl. 10.00

Nöjdare kunder och fortsatt tillväxt

Aktiakoncernens volymtillväxt fortsatte under år
2002. Utlåningen steg med 12,8 procent, speciellt
ökade utlåningen till hushåll. Tillväxten i sparandet
var 3,3 procent. Rörelsevinsten var 19,7 miljoner
euro och räntabiliteten 7,2 procent. Aktias kunder är
ännu nöjdare än året innan -
kundtillfredsställelseindexet förbättrades från den
redan goda nivån 2001. År 2003 är Sparandets år i
Aktia.

Koncernens rörelsevinst för år 2002 uppgick till 19,7
miljoner euro, en minskning med 38,6 procent jämfört
med motsvarande period året innan. Räntabiliteten
(ROE) var 7,2 procent (exklusive sektorspecifika
kreditförlustreserveringar 8,7 procent). Finansnettot
minskade trots ökad ut- och inlåning med 2,6 procent.
Nedgången förorsakades huvudsakligen av den snabbt
sjunkande marknadsräntenivån och till en del på grund
av att konkurrensen minskade in- och
utlåningsmarginalerna. De övriga intäkterna förblev
på samma nivå som året innan. Kostnaderna ökade med
9,6 procent framför allt som en följd av
omorganiseringen av verksamheten i separata privat-
och företagskundsorganisationer samt en förstärkning
av försäljningsresurserna. Årets vinst uppgick till
12,6 miljoner euro. Vinsten påverkas av en branschvis
riktad kreditförlustreservering på 2,5 miljoner euro,
vilken motiveras av att det ekonomiska läget
föranleder risk för ökade kreditförluster framöver.

Volymtillväxten fortsatte och koncernens utlåning
steg med 12,8 procent. Speciellt ökade utlåningen
till hushåll. Här överskred Aktias tillväxt (16,4 %)
fortsättningsvis tillväxten på marknaden. Också
försäljningen av hypotekslån var bättre än väntat.
Tillväxten i sparandet var däremot mindre. Inlåningen
från allmänheten ökade med 3,3 procent, medan
hushållens sparande (inlåning + fondkapital) steg med
2,6 procent. Trots osäkerheten på kapitalmarknaden
ökade antalet nya fondandelsägare med 13,1 % och
antalet regelbundna fondsparare med över 2 600
personer (9,5 %).

- Resultatet för året motsvarade våra förväntningar.
Med beaktande av marknadsläget är vi rätt nöjda. På
grund av det osäkra marknadsläget valde vi också att
göra en stor kreditförlustreservering, vilket har en
betydande resultatpåverkan, säger verkställande
direktör Mikael Ingberg.

Nöjdare kunder

Aktias mission är att vara bäst på att ta hand om
sina kunders bankaffärer med omsorg om kunderna och
deras ekonomi. För att kunna leva upp till sin
mission och för att ta reda på hur verksamheten skall
utvecklas för att uppfylla kundernas önskemål
genomför Aktia regelbundet oavhängiga
kundtillfredsställelseundersökningar . Resultatet för
år 2002 visar att banken åter lyckats i sin mission.
Det så kallade kundtillfredsställelseindexet som
mäter kvalitet, personlig service, personalens
kompetens och försäljningsaktivitet förbättrades från
er 2001. I skolvitsord erhöll Aktia hela 8,6.

Sparandets år 2003

Aktia inledde år 2003 under devisen Sparandets år.
För kunderna betyder detta att banken i år
koncentrerar sina  insatser på att utveckla sitt
sparkoncept, samtidigt som extra fokus kommer att
läggas på intern effektivitet.

- Vi har under flera år investerat mycket i personal
och teknik samt moderna bankkontor, så vi har goda
förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten
utan att öka kostnaderna - snarare minska dem. För
kunden är det av största vikt att vi kan ta hand om
hela hans ekonomi. I rådande marknadsläge är det inte
alltid så lätt att hitta lämpliga sparalternativ.
Därför har vi utvecklat en sparplan med vars hjälp vi
kan kartlägga kundens behov och önskemål. Vi kommer
att utveckla våra nuvarande sparprodukter, såväl så
kallade traditionella kontoprodukter som fond- och
försäkringsprodukter av olika slag. Därtill kommer vi
att satsa på nya sparprodukter. Att behov finns visar
inte minst det att årets första masskuldebrevslån
såldes i sin helhet på en dryg vecka, konkluderar
Ingberg.


Utsikter 2003

De effektiveringsåtgärder som Aktia vidtagit
förväntas leda till att kostnadsökningen avbryts. På
grund av den låga räntenivån, den allt hårdare
marginalkonkurrensen och de osäkra ekonomiska
utsikterna uppskattas lönsamheten emellertid förbli
på samma nivå som 2002.


AKTIA SPARBANK ABP

Ytterligare information ger:

Verkställande direktör Mikael Ingberg, tfn 010 247
6210
Kommunikationsdirektör Ulrika Romantschuk, tfn 010
247 6590, 050 563 8554

Avsändare:
Ulrika Romantschuk
ulrika.romantschuk@aktia.fi

Distribution: HEX Helsingfors Börs,
informationsmedierna