Rörelsevinsten ökade med närmare 30 proc

Aktia Sparbank Abp Börsmeddelande 24.10.2003 kl. 10.00

Rörelsevinsten ökade med närmare 30 procent

Aktia Sparbanks lönsamhet förbättrades ytterligare under
det tredje kvartalet 2003. Rörelsevinsten ökade med 28,9
procent jämfört med motsvarande period året innan och
räntabiliteten (ROE) steg till 12,2 procent. Kostnaderna
sjönk med 8,4 procent och kostnads-intäktsrelationen var
0,71. Hushållens sparande ökade tydligt och koncentrerades
under det tredje kvartalet klart på fondspararande.

Aktiakoncernens lönsamhet ökade betydligt jämfört med året
innan. Rörelsevinsten för de nio första månaderna 2003 var
24,5 miljoner euro, vilket var 28,9 procent bättre än under
motsvarande period året innan. Räntabiliteten (ROE) steg
till 12,2 procent och kostnads-intäktsrelationen var 0,71.
Kostnaderna sjönk genomgående med 8,4 procent till 59,5
miljoner euro som en följd av åtgärder för att effektivera
verksamheten.

- Jag är mycket nöjd över Aktias lönsamhetssiffror och jag
väntar mig att resultatet för detta år överstiger
förväntningarna rejält, säger verkställande direktör Mikael
Ingberg. Jag är stolt över det fantastiska arbete bankens
personal har utfört med våra kunders och ägarnas bästa för
ögonen.

Trots den alltjämt låga räntenivån har koncernens
finansnetto hållits stabilt tack vare skyddande
derivativavtal.

Fondsparandet ökade märkbart

Tilliten till en positiv ekonomisk utveckling i Europa
stärktes under det tredje kvartalet och fondsparandet ökade
ytterligare. Hushållens sparande steg med 7,4 procent och
koncentrerades under det senaste kvartalet klart på
fondsparande. Hushållens inlåning växte med 2,9 procent och
fondkapitalet med 29,4 procent jämfört med motsvarande
tidpunkt året innan. Utöver detta ökade hushållens
placeringar i Aktias masslån med 45,5 procent. Aktias
marknadsandel i hushållens sparande växte med marknaden och
i slutet av augusti var inlåningens marknadsandel 3,5
procent och fondkapitalets 5,5 procent.

Hela banksektorns utlåning till allmänheten fortsatte att
öka under det tredje kvartalet, och efterfrågan på
bostadskrediter var fortsatt kraftig. Konkurrensen pressade
marginalerna ytterligare. Hushållens kreditstock ökade med
10,5 procent och bostadslånestocken med 9,5 procent. I
slutet av augusti var Aktias marknadsandel av
bostadslånestocken enligt Finlands Banks förnyade statistik
något lägre än tre månader tidigare, dvs. 4,7
procentenheter.

- Vår målsättning är att växa med marknaden, men inte på
bekostnad av bankens lönsamhet, konstaterar Ingberg om
priskonkurrensen på bolånemarknaden.

Utsikter 2003

De effektiveringsåtgärder som inleddes i början av året har
förbättrat Aktias lönsamhet. Trots den låga räntenivån, den
allt hårdare konkurrensen och de fortsatt osäkra ekonomiska
utsikterna uppskattas koncernens resultat för hela året
märkbart överstiga nivån för 2002.

Bifogat: Delårsrapport för perioden 1.1 - 30.9.2003. 
En resultatpresentation kan laddas ned från www.aktia.fi 
under rubriken Koncerninformation.

- - -

Delårsrapport 1.1 - 30.9.2003

Lönsamheten förbättras - sparåtgärderna bär frukt

Perioden i korthet
- Rörelsevinsten steg till 24,5 miljoner euro, en ökning
med 28,9 procent jämfört med motsvarande period året innan
- Räntabiliteten (ROE) steg till 12,2 % (10,0 % september
2002)
- Kostnads-intäktsrelationen förbättrades ytterligare och
var 0,71 (0,78 september 2002)
- Finansnettot minskade med 1,0 % till 55,6 miljoner euro
- Provisionsintäkterna ökade med 2,1 % till 24,2 miljoner
euro
- Kostnaderna sjönk med 8,4 % till 59,5 miljoner euro
- Försäljningen av nya bostadslån var fortsatt livlig -
konkurrensen pressade marginalerna ytterligare
- Hushållens kreditstock ökade med 10,5 % till 2 004,4
miljoner euro jämfört med motsvarande tidpunkt året innan
- Hushållens sparande* steg med 7,4 % till 1 991,5 miljoner
euro
- Aktia omorganiserade sitt kontorsnät
* Privatkundernas inlåning och fondkapital i Aktiakoncernen

Resultat

Koncernens rörelsevinst för de nio första månaderna 2003
var 24,5 miljoner euro, vilket var 5,5 miljoner euro (28,9
%) bättre än under motsvarande period året innan. Trots den
lägre räntenivån, den fortsatt hårda konkurrensen och de
osäkra ekonomiska utsikterna ökade intäkterna totalt med
1,6 procent till 84,9 miljoner euro. En positiv utveckling
av börskurserna fortsatte under det tredje kvartalet och
ledde till en tydlig ökning i de kapitalmarknadsrelaterade
provisionsintäkterna.

Effektiveringen av verksamheten resulterade i att
kostnaderna sjönk med 5,4 miljoner euro, dvs. 8,4 procent
jämfört med motsvarande period året innan. Effektiveringen
återspeglas ännu inte i sin helhet i kostnadsutvecklingen.

Under de tre första kvartalen bokfördes kreditförluster om
totalt 1,9 miljoner euro, varav de branschvisa
kreditförlustreserveringarna utgjorde 1,3 miljoner euro.
Under motsvarande period året innan uppgick de bokförda
kreditförlusterna till endast 0,1 miljoner euro.

Andel av vinst i ägarintresseföretag steg till 0,9 miljoner
euro. Posten består i sin helhet av Samlink Ab:s resultat
beräknat enligt Aktias ägarandel.

Räkenskapsperiodens vinst uppgick till 16,7 miljoner euro,
vilket är 3,6 miljoner euro (27,2 %) bättre än under
motsvarande tidpunkt året innan.

Koncernens lönsamhet förbättrades jämfört med året innan
och räntabiliteten (ROE) steg till 12,2 procent (10,0 %
september 2002). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades
fortsatt märkbart och var 0,71 (0,78 september 2002)

Intäkter

De totala intäkterna steg med 1,6 procent till 84,9
miljoner euro jämfört med motsvarande period året innan.
Finansnettot däremot minskade med 1,0 procent till 55,6
miljoner euro. Både utlåningen och inlåningen fortsatte att
växa under det tredje kvartalet. Denna tillväxt tillsammans
med effekterna av skyddande derivativavtal eliminerade
största delen av den minskning av finansnettot som
härstammar från fortsatt sjunkande marknadsräntor och de på
grund av konkurrensen minskade kundmarginalerna.

Intäkter från investeringar i form av eget kapital
innehåller en extra dividend om 0,5 miljoner euro.
Provisionsintäkterna ökade med 2,1 procent till 24,2
miljoner euro. Börskursernas uppgång samt ökade
fondteckningar ledde till en betydande ökning i
fondprovisionerna, även om provisionsintäkterna från de tre
första kvartalen fortfarande understeg fjolårets resultat.
Provisionsintäkterna från betalningsrörelse, utlåning och
försäkringsförsäljning fortsatte att växa.
Provisionskostnaderna däremot minskade med 13,1 procent
till 2,7 miljoner euro bl.a. som en följd av sänkta
provisionskostnader för börshandeln. Provisionsintäkterna
netto ökade således med 4,4 % till 21,5 miljoner euro.

Nettointäkterna från värdepappershandeln och
valutaverksamheten ökade med 27,2 procent till 1,0 miljoner
euro.

De övriga rörelseintäkterna steg med 5,3 procent till 6,0
miljoner euro. Ökningen berodde främst på
försäljningsintäkter av engångskaraktär. Avtagande
hyresintäkter minskade de övriga intäkterna då koncernen
fortsatte att sälja sitt fastighetsinnehav.

Kostnader

De totala kostnaderna sjönk med 8,4 procent till 59,5
miljoner euro jämfört med i fjol. Åtgärderna för att
effektivera verksamheten ledde till minskning inom alla
kostnadsslag.

Personalens totalantal vände nedåt under det första
kvartalet och nedgången fortsatte under de därpå följande
kvartalen. Personalkostnaderna minskade med 3,8 procent
till 26,0 miljoner euro. De övriga
administrationskostnaderna sjönk med 13,4 procent till 16,4
miljoner euro.

Jämfört med fjolåret minskade avskrivningarna enligt plan
från 7,3 till 6,3 miljoner euro. Minskningen berodde dels
på en snabbare avskrivningspraxis som togs i bruk under
fjolåret, dels på låga nyinvesteringar. En värdering av
bankens fastigheter gjordes under sommaren. Som ett
resultat av värderingen bokfördes nedskrivningar av
placeringsfastigheter om totalt 0,9 miljoner euro.

De övriga rörelsekostnaderna uppgick till 9,9 miljoner
euro, en minskning med 14,9 procent jämfört med fjolåret.
Detta berodde främst på lägre fastighetskostnader som en
följd av försäljning och på minskade konsult- och
utvecklingskostnader.

Som egentliga kreditförluster bokfördes under årets nio
första månader 0,8 miljoner euro och som återföringar från
tidigare bokförda kreditförluster 0,2 miljoner euro.
Dessutom höjdes de branschvisa kreditförlustreserveringarna
under det tredje kvartalet med 0,8 miljoner euro till
sammanlagt 1,3 miljoner euro. Totalt uppgick de bokförda
kreditförlusterna till 1,9 miljoner euro, då de året innan
var 0,1 miljoner euro.

Låna och spara

Hela banksektorns utlåning till allmänheten fortsatte att
öka under tredje kvartalet, och efterfrågan på
bostadskrediter var kraftig.

Tillväxten i koncernens utlåning mattades av och understeg
marknadens medeltillväxt. Utlåningen till allmänheten ökade
med 8,2 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan
till 2 549,5 miljoner euro. Hushållens kreditstock ökade
med 10,5 procent till 2 004,4 miljoner euro och
bostadslånestocken med 9,5 procent till 1 605,7 miljoner
euro. Bostadslånestocken växte mindre än marknaden i snitt.
I slutet av augusti var Aktias marknadsandel av
bostadslånestocken enligt Finlands Banks förnyade statistik
4,7 procentenheter.

Tilliten till en positiv ekonomisk utveckling i Europa
stärktes under det tredje kvartalet och börskurserna
fortsatte att stiga. Fondsparandet ökade märkbart redan
under det andra kvartalet och tilltog ytterligare under det
tredje kvartalet, fortfarande med fokus på räntefonderna.

Kundernas sparande, dvs. deras depositioner och fondandelar
i Aktiakoncernen, ökade med 6,9 procent
till 2 596,5 miljoner euro jämfört med motsvarande tidpunkt
i fjol. Koncernens hela depositionsstock växte med 2,1
procent till 1 962,1 miljoner euro, och fondkapitalet steg
med 24,8 procent till 634,4 miljoner euro. Största delen av
tillväxten i fondkapital bestod av ökade nettoteckningar.

Hushållens sparande ökade med 7,4 procent till 1 991,5
miljoner euro. Under det senaste kvartalet har sparandet
klart koncentrerats på fondsparande. Hushållens inlåning
växte med 2,9 procent till 1 581,5 miljoner euro och
fondkapitalet med 29,4 procent till 410,0 miljoner euro.
Utöver detta ökade hushållens placeringar i Aktias masslån
med 45,5 procent till 72,6 miljoner euro.

Aktias marknadsandel av hushållens sparande var oförändrad.
I slutet av augusti var inlåningens marknadsandel
fortfarande 3,5 procent och fondkapitalets 5,5 procent.

Riskhantering

Kreditrisker
Koncernens oreglerade fordringar och nollräntelån uppgick
vid utgången av perioden till 17,5 miljoner euro, vilket
var marginellt högre än ett år tidigare. De oreglerade
fordringarnas andel av hela kreditstocken inklusive
åtagandena utanför balansräkningen var 0,7 procent av
ansvarsförbindelserna.

Under rapportperioden bokfördes 1,3 miljoner euro
branschvisa kreditförlustreserveringar. Totalt har
koncernen därmed bokat 4,2 miljoner euro branschvisa
kreditförlustreserveringar med avsikt att täcka eventuella
kommande kreditförluster.

Ränterisker
Under det tredje kvartalet ingick koncernen skyddande
derivativavtal med underliggande tillgångar uppgående till
530 miljoner euro för att ytterligare höja sin skyddsgrad
mot en eventuell sänkning av marknadsräntorna och för att
förnya avtal som förfaller. Följande derivativavtal för
skydd mot ränterisk var gällande den 30 september 2003:
collaroptionsavtal för 870,0 miljoner euro (underliggande
tillgångar), ränteswapavtal för 491,3 miljoner euro
(underliggande tillgångar) och ränteterminsavtal för 330,0
miljoner euro (underliggande tillgångar). Dessa avtal är
avsedda att stabilisera bankens framtida finansnetto. Med
nuvarande skyddsgrad föranleder ett eventuellt fall i
ränteläget inte någon betydande minskning av finansnettot
på årsbasis.

Kapitaltäckning

Som en följd av den positiva resultatutvecklingen bibehölls
kapitaltäckningen på en stabil nivå. Den 30 september var
koncernens kapitalbas 252,0 miljoner euro. Av kapitalbasen
utgjorde 180,0 miljoner euro primärt eget kapital och 72,0
miljoner euro sekundärt eget kapital. De riskvägda
fordringarna steg med 8,3 procent till 1 911,8 miljoner
euro. Kapitaltäckningsgraden var 13,2 procent (13,3 % i
september 2002) och primärkapitalrelationen 9,4 procent
(9,6 % i september 2002).

Personal

Personalantalet i koncernen (gällande anställningsavtal)
har minskat med 93 personer sedan årsskiftet och uppgick i
slutet av perioden till 803 (857 vid motsvarande tidpunkt
2002). Antalet egentlig bankpersonal har minskat med 98
personer sedan årsskiftet till 753 (811/2002). Den
egentliga bankpersonalen motsvarar 698 heltidsresurser
(757/2002). I genomsnitt uppgick antalet anställda under
perioden till 847 (881/2002). Det minskade personalantalet
beror främst på naturlig avgång, genomförda
pensionsarrangemang och upphörande av tidsbestämda
arbetsavtal.

Övriga händelser under det tredje kvartalet

I september omstrukturerades ledningen av kontorsrörelsen
för att uppnå en enklare beslutshierarki. Enligt den nya
organisationsmodellen rapporterar resultatansvariga
bankdirektörer direkt till medlemmar i koncernledningen.
Gränsen mellan privatkundskontor och företagskontor
mjukades upp. Internetkontoret Aktia@net integrerades i den
övriga kontorsrörelsen.

Även koncernledningens interna arbetsuppgifter
omfördelades. Den 18 augusti utnämndes Merja Hellberg till
direktör och medlem i Aktias koncernledning med ansvar för
kontoren i Österbotten och Tammerfors. Olav Uppgård
utnämndes den 23 september till direktör och medlem i
Aktias koncernledning med ansvar för bankens ekonomi,
riskkontroll och administration. Uppgård tillträder den 1
december.

Åtagande vid köp av optioner

Det anbud på Ålandsbankens optioner som Aktia lämnade i
juni i år ledde till att Aktia erhöll 772 100 optioner att
teckna B-aktier i Ålandsbanken. Dessa optioner har
sedermera konverterats till aktier. Utöver det vederlag som
redan erlagts för optionerna har Aktia förbundit sig att
erlägga ett tilläggsvederlag som utgör skillnaden mellan en
i anbudsvillkoren definierad högsta 20-dagars medelkurs
under perioden 3.6 - 31.12.2003 och 16,35 euro, dock högst
8 euro per optionsrätt. Detta kan leda till ett
tilläggsvederlag om högst 6,2 miljoner euro.

Sparbankernas säkerhetsfond

Aktia och alla övriga sparbanker är medlemmar i
sparbankernas frivilliga säkerhetsfond. Enligt fondens
stadgar ansvarar sparbankerna inte solidariskt för
varandras skulder eller åtaganden. Fonden är skuldfri och
dess medel uppgick den 30 september 2003 till 28,9 miljoner
euro.

Bankernas insättningsgarantifond

Medlemskap i insättningsgarantifonden som bildades 1998 är
obligatoriskt för alla banker. Fonden tryggar deponentens
tillgångar upp till 25 000 euro. Den 30 september 2003
uppgick fondens tillgångar till 291,0 miljoner euro.

Ersättningsfonden för investerare

Bankerna och bankirfirmorna är medlemmar i
ersättningsfonden för investerare, vars syfte är att skydda
småinvesterare i händelse av en banks eller bankirfirmas
insolvens. En enskild investerare kan ersättas med högst
20 000 euro. Den 30 september 2003 uppgick fondens
tillgångar till 4,5 miljoner euro.

Utsikter 2003

De effektiveringsåtgärder som inleddes i början av året har
förbättrat Aktias lönsamhet. Trots den låga räntenivån, den
allt hårdare konkurrensen och de fortsatt osäkra ekonomiska
utsikterna uppskattas koncernens resultat för hela året
märkbart överstiga nivån för 2002.

Resultaträkning     Koncern          Bank  
(mn euro)    1-9/03 1-9/02 1-12/02 1-9/03 1-9/02 1-12/02
                            
 Ränteintäkter  94,1 107,3  144,0  93,3 108,1  144,7
 Räntekostnader  38,5  51,2  68,7  38,6  51,4  68,9
Finansnetto    55,6  56,1  75,2  54,6  56,7  75,8
 Intäkter från   0,9  0,4   0,4  1,4  0,9   0,9
 investeringar i
 form av eget 
 kapital
 Provisions-   24,2  23,7  31,5  21,1  20,1  26,9
 intäkter
 Provisions-   -2,7  -3,1  -3,7  -1,9  -2,2  -2,9
 kostnader
 Nettoresultat   1,0  0,8   1,6  0,9  1,0   1,8
 av värdepap-
 pershandel och
 valutaverksamhet
 Övriga rörelse-  6,0  5,7   7,3  5,2  4,9   6,3
 intäkter
 Summa övriga   29,3  27,5  37,2  26,6  24,7  33,1
 intäkter
Intäkter     84,9  83,6  112,4  81,3  81,4  108,9
totalt
 Personalkost-  26,0  27,0  37,9  24,8  25,8  36,2
 nader
 Övriga admi-   16,4  18,9  26,5  15,5  18,5  25,8
 nistrations-
 kostnader
 Avskrivningar   7,2  7,3  10,4  6,2  6,3   9,0
 och nedskrivningar
 av materiella och 
 immateriella till-
 gångar
 Övriga rörelse-  9,9  11,6  15,4  10,9  12,3  16,2
 kostnader
Kostnader     59,5  64,9  90,1  57,4  62,9  87,1
totalt
Resultat före   25,4  18,7  22,3  23,9  18,5  21,8
kreditförluster
 Kredit- och   -1,9  -0,1  -3,0  -1,9  -0,1  -3,0
 garantiförluster
 Nedskrivningar  0,0   -   0,0  0,0   -   0,0
 av värdepapper
 som utgör bestå-
 ende aktiva
 Andel av vinst i 0,9  0,4   0,4   -   -    -
 ägarintresse-
 företag
Rörelseresultat  24,5  19,0  19,7  22,0  18,4  18,8
 Bokslutsdispo-   -   -    - -10,5  -9,0  -13,9
 sitioner
 Skatter för   -4,5  -3,2  -3,0  -4,2  -3,2  -2,9
 räkenskaps-
 och tidigare
 räkenskaps-
 perioder
 Förändring av  -3,2  -2,6  -4,0   -   -    -
 latent skatte-
 skuld
 Minoritetens   -0,1  -0,1  -0,1   -   -    -
 andel av räken-
 skapsperiodens
 vinst/förlust
Periodens vinst  16,7  13,1  12,6  7,3  6,2   2,1


Balansräkning      Koncern          Bank  
(mn euro)    30.9.03 30.9.02 31.12.02 30.9.03 30.9.02 31.12.02
      
Aktiva
 Kontanta medel  211,1  369,6  175,7  211,1  369,6  175,7
 Fordringsbevis  449,9  429,3  536,9  447,5  427,1  534,5
 som är belånings-
 bara i centralbank
 Fordringar på   46,9   8,2   72,7  232,0  57,1  158,4
 kreditinstitut
 Fordringar på 2 549,5 2 357,1 2 412,1 2 375,7 2 337,3 2 341,9
 allmänheten     
 och offentliga
 samfund     
 Fordringsbevis  99,8  84,0   99,1  103,5  87,8  102,8
 Aktier och    21,6   3,5   4,2  20,0   2,1   2,7
 andelar
 Aktier och ande-  3,5   2,9   2,8  21,7  11,7   21,7                
 lar i ägarintresse-
 företag och företag
 i samma koncern
 Immateriella    4,1   4,2   3,7   4,1   4,2   3,7
 tillgångar
 Materiella    112,4  124,4  122,6  81,6  91,8   90,5
 tillgångar
 Övriga      48,5  52,2   57,5  48,0  51,7   57,0
 tillgångar
 Resultatregle-  27,1  37,0   26,5  27,4  35,3   26,2
 ringar
Aktiva totalt  3 574,5 3 472,4 3 513,8 3 572,5 3 475,7 3 515,2

Passiva
 Skulder till   779,7  789,2  802,8  781,3  794,2  807,1
 kreditinstitut och
 centralbanker
 Depositioner  1 962,1 1 921,4 1 926,3 1 965,6 1 924,5 1 928,1
 från allmänheten
 Skulder till   130,9  120,6  146,7  131,6  121,2  147,3
 offentliga
 samfund
 Skuldebrev    279,8  215,4  246,7  279,8  215,4  246,7
 emitterade till
 allmänheten
 Övriga skulder  110,4  104,9   96,7  110,5  104,3   96,4
 Resultatregle-  27,7  34,9   16,6  26,0  34,1   15,7
 ringar
 Avsättningar    1,0   1,5   2,2   1,0   1,5   2,2
 Efterställda   79,6  96,1   86,6  79,6  96,1   86,6
 skulder
 Ackumulerade     -    -    -  50,0  34,6   39,5
 bokslutsdispo-
 sitioner
 Latenta skatte-  14,6  10,1   11,5    -    -    -
 skulder
 Minoritetens an-  0,5   0,4   0,4    -    -    -
 del av kapitalet
 Aktiekapital   70,5  70,5   70,5  70,5  70,5   70,5
 Överkursfond    1,8   1,8   1,8   1,8   1,8   1,8
 Reservfond     8,1   8,1   8,1   8,1   8,1   8,1
 Balanserad vinst 91,0  84,4   84,4  59,3  63,2   63,2
 Räkenskapsperio- 16,7  13,1   12,6   7,3   6,2   2,1
 dens vinst
Passiva totalt 3 574,5 3 472,4 3 513,8 3 572,5 3 475,7 3 515,2
                          
Åtaganden utanför balansräkningen
 Garantier och   35,5  42,3   38,9  35,5  42,3   38,9
 panter
 Övriga åtagan-  184,4  167,2  179,3  194,5  178,4  192,3
 den utanför balans
Åtaganden utan-  220,0  209,5  218,2  230,1  220,8  231,2
för balansräkningen

Derivatkontrakt    Koncern           Bank  
(mn euro)    30.9.03 30.9.02 31.12.02 30.9.03 30.9.02 31.12.02
 
Ränterelaterade 2 561,3  636,2  634,5 2 643,4  641,6  649,9
 Ränteterminer  330,0   0,0   0,0  360,0   0,0   0,0
 Ränteswapar   491,3  296,2  294,5  543,4  301,6  309,9
 Ränteoptioner 1 740,0  340,0  340,0 1 740,0  340,0  340,0
 Köpta      870,0  170,0  170,0  870,0  170,0  170,0
 Utfärdade    870,0  170,0  170,0  870,0  170,0  170,0
Valutarelaterade  87,0  23,7   16,7  87,0  23,7   16,7
 Valutaterminer  87,0  23,7   16,7  87,0  23,7   16,7
Aktierelaterade  64,1  14,1   31,6  64,1  14,1   31,6
 Aktieterminer   3,3   0,0   0,0   3,3   0,0   0,0
 Aktieoptioner   60,7  14,1   31,6  60,7  14,1   31,6
 Köpta      30,4   7,0   15,8  30,4   7,0   15,8
 Utfärdade    30,4   7,0   15,8  30,4   7,0   15,8
                          
Derivatkontraktens kreditmotvärde
 Ränterelaterade  22,1  11,9   10,8  23,6  12,0   11,2
 Valutarelaterade  2,2   0,3   0,4   2,2   0,3   0,4
 Aktierelaterade  3,7   0,9   1,9   3,7   0,9   1,9
Derivativer    28,0  13,2   13,0  29,5  13,3   13,4
totalt
                          
Alla derivatkontrakt, förutom ränteterminer om 30 miljoner euro hos 
banken och de utfärdade aktieoptionerna, är gjorda i säkringssyfte.


Koncernens    1/02  2/02  3/02  4/02  1/03  2/03  3/03
resultat 
per kvartal
 Finansnetto   17,8  19,2  19,1  19,1  18,6  18,7  18,2
 Övriga      9,8  9,5  8,2  9,7  8,6  10,0  10,7
 Intäkter
Intäkter totalt  27,7  28,6  27,3  28,9  27,2  28,7  29,0
                        
 Personal-    -9,1  -9,5  -8,5 -10,8  -9,3  -8,8  -7,9
 kostnader         
 Övriga kost-   -9,4 -11,2  -9,9 -11,4  -8,9  -9,1  -8,3
 nader      
 Av- och ned-   -2,5  -2,4  -2,4  -3,0  -2,1  -2,1  -3,0
 skrivningar
Kostnader    -21,0 -23,1 -20,8 -25,2 -20,3  -20,0 -19,2
totalt
                         
 Kreditförluster  0,1  -0,1  -0,1  -2,9  -0,5  -0,5  -0,9
 Andel av ägar-  0,1  0,1  0,2  0,0  0,2   0,3  0,4
 intresseföretag
Rörelsevinst    6,8  5,6  6,6  0,7  6,5   8,5  9,4


Nyckeltal över koncernen
(mn euro)          30.9.03    30.9.02   31.12.02
                       
Kreditbeståndets fördelning
 Hushåll           2 004     1 814     1 872
 Företag            348      339      339
 Bostadssamfund         143      152      151
 Icke-vinstsyftande       28      22      22
 samfund
 Offentliga samfund       26      30      29
Totalt            2 550     2 357     2 412
                       
Riskförbindelser
 Oreglerade fordringar    16,5     15,6     12,9
 Nollräntelån         1,0      1,1      1,1

 Oreglerade/kredit-      0,7      0,6      0,6
 stocken inkl. för- 
 bindelser (%)    
                       
Nyckeltal
 Omsättning 1)        126,1     137,9     184,9
 Resultat/aktie 2)      0,47     0,37     0,36
 Eget kapital/        5,34     5,05     5,03
 aktie 3)
 Avkastning på        12,2     10,0      7,2
 eget kapital i %
 (ROE) 4)
 K/I-tal 5)          0,71     0,78     0,81
 Antal aktier      35 258 050  35 258 050  35 258 050
 Antal aktier i     35 258 050  35 258 050  35 258 050
 genomsnitt under 
 perioden
 Antal personal i       847      881      885
 genomsnitt under
 perioden
                   
1) Summan av ränteintäkter + intäkter från investeringar i form 
  av eget kapital + provisionsintäkter + nettoresutat av värde-
  pappershandel och valutaverksamhet + övriga intäkter.
2) Rörelsevinst - minoritetens andel av räkenskapsperiodens vinst
  - skatter dividerad med genomsnittliga antal aktier under 
  perioden.
3) Eget kapital + reserver - latent skatteskuld dividerad med 
  antal aktier i slutet av perioden.
4) Rörelsevinst - skatter dividerad med årets genomsnittliga eget 
  kapital + minoritetsandel + frivilliga reserver (medeltal av 
  ingående och utgående balans för perioden).
5) Summan av provisionskostnader + administrationkostnader + av-
  skrivningar + övriga rörelsekostnader dividerad med summan av 
  finansnetto + intäkter från investeringar i form av eget kapital
  + provisionsintäkter + nettoresultat av värdepappershandel och 
  valutaverksamhet + övriga intäkter.
 
Kapitaltäckning          30.9.03  30.9.02  31.12.02
 Primärt eget kapital         180    170    168
 Supplementärt eget kapital      72    66     75
 Kapitalkrav på marknadsrisker     -     -     -
 Kapitalbas              252    235    243                

 Riskvägt belopp          1 912   1 765   1 860
 Kapitaltäckningsgrad i %      13,2   13,3    13,1
 Primärkapitalrelation i %      9,4    9,6    9,0

Räkenskapsperiodens vinst reducerad med beräknad dividend
ingår i primärt eget kapital.

Helsingfors den 24 oktober 2003

AKTIA SPARBANK ABP
Styrelsen

Revisorernas utlåtande

Vi har utfört en översiktlig granskning av Aktia Sparbank
Abp:s delårsrapport per 30.9.2003. Enligt vår uppfattning
har delårsrapporten upprättats i enlighet med gällande
stadganden. Koncernens rörelsevinst för tiden 1.1 -
30.9.2003 uppgår till 24,5 milj. euro.

Helsingfors den 24 oktober 2003

OY JOE SUNDHOLM & CO AB
CGR-samfund

Jan Holmberg, CGR

AKTIA SPARBANK ABP

Ytterligare information ger:
vvd Asko Rintala, tfn 010 247 6435
vvd Jarl Sved, tfn 010 247 6222
ekonomidirektör Jukka Sarkanen, tfn 010 247 6509, 050 347
5988

Avsändare:
Jonna Varhama
informatör
tfn 010 247 6294, 050 543 2926
jonna.varhama@aktia.fi

Distribution: HEX Helsingfors Börs, informationsmedierna