Akzo Nobel: "Framgångsrik fokus på kostnader och kassaflöde" (CFO Fröhlich)

Akzo Nobel: "Framgångsrik fokus på kostnader och kassaflöde" (CFO Fröhlich) Resultatet i enlighet med förväntningar, prognosen oförändrad Arnhem, Nederländerna, 17 oktober 2003 - Akzo Nobel, den internationella läkemedels-, färg- och kemikoncernen, rapporterade idag ett nettoresultat för det tredje kvartalet på SEK 1,6 MDR, 23% under tredje kvartalet 2002. Vid presentationen av rapporten sade Fritz Fröhlich, CFO för Akzo Nobel, "Vår fokusering på kostnader och kassaflöde har visat sig framgångsrik. Resultatet är i enlighet med förväntningarna. Kraftfulla omstruktureringar bidrar i ökad grad till nettoresultatet. Alla grupper påverkades av negativa valuta- och pensionseffekter. Nettoresultatet har förvisso minskat men med dessa svåra affärsförutsättningar är resultaten helt acceptabla. Såsom förväntat påverkades läkemedelsförsäljningen av generisk konkurrens till vår nyckelprodukt Remeron® i USA. Färg- och Kemigrupperna fortsätter med stabila resultat. Programmet för att minska antalet anställda har fortlöpt snabbare än planen och medfört en minskning med 3400 medarbetare i år. Jag är mycket nöjd med vår skuldminskning om SEK 4,5 MDR. För resten av året räknar vi inte med någon väsentlig förbättring av affärsförutsättningarna. Vår prognos är oförändrad, med ett nettoresultat väsentligt under förra årets. Bolagets rörelseresultat under tredje kvartalet (SEK 2,7 MDR) ligger SEK 0,7 MDR under fjolårets siffra (20%). Valuta- och pensionseffekterna på rörelseresultatet uppgick till nästan SEK 0.6 MDR. Så som förväntat minskar försäljningen av Remeron® snabbt i USA. Generisk konkurrens för Remeron® är det väsentligaste skälet till Läkemedelsgruppens nedgång med 34% i rörelseresultat. Färg- och Kemigrupperna har minskat 6% respektive 5%, helt hänförbart till valuta- och pensionseffekter. Bolaget meddelar en oförändrad interimsutdelning om EUR 0,30. Läkemedel - under fortsatt press Läkemedelsförsäljningen minskade med 4%, exkluderat 6% valutaeffekt. Fröhlich: "Generisk konkurrens för vårt antidepressiva läkemedel Remeron® i USA är det främsta skälet för denna nedgång. SolTab®- versionen är dock ett tydligt undantag, där försäljningen är relativt stabil och ökar i Europa. Kostnadsbesparingsprogrammen går bättre än plan med en minskning av antalet anställda med 800 såhär långt i år. Förutom vår pågående omstrukturering fokuserar vi på nya produkter såsom preventivmedlet NuvaRing®. Intervet, vårt veterinärmedicinska företag, är mycket beroende av dollarkursen men lyckades nästan kompensera detta genom ett förbättrat resultat i resten av världen. Diosynth möter en generell nedgång i leveranser till läkemedelsindustrin, inklusive Organon." Färg - stabilt resultat Akzo Nobels Färggrupp åstadkom en egen försäljningsökning om 2%. Sammantaget, inklusive valutaeffekter och avyttringar, minskade dock försäljningen 5%. Fröhlich: "Under svåra affärsförutsättningar visade vår världsledande Färgdel ett stabilt rörelseresultat. Omstruktureringar bidrar påtagligt och kostnaderna är under god kontroll. Försäljningsmarginalerna under tredje kvartalet var på samma nivå som förra årets tredje kvartal. Antalet anställda har minskat med mer än 1000 trots oavbruten expansion i områden med tillväxt (emerging markets). Marine & Protective Coatings, Powder Coatings och industridelarna visade särskilt starkt resultat. Decorative Coatings pressades av det svaga marknadsläget i Europa." Kemi - det stadiga resultatet fortsätter Akzo Nobels kemiverksamhet lyckades återigen försvara volymer och priser i en affärsmiljö utan tillväxt. "Utav 5% minskat rörelseresultat utgör valutaeffekter 4%," sade Fröhlich. Kostnadsbesparingsprogrammen utvecklas väl och bidrar påtagligt. De olika affärsområdena visade en blandad bild. Även inom kemiverksamheten var försäljningsmarginalerna lika med förra årets tredje kvartal. I maj i år annonserade bolaget ett program för avyttring av vissa kemiverksamheter. Detta program specificerades och utökades i september. Catalysts, Coating Resins och Phosphous Chemicals, med en total försäljning om nära SEK 9 MDR, kommer att säljas. Fröhlich: "Det bör generera intäkter på över SEK 4,5 MDR vilket kommer att skapa manöverutrymme åt Akzo Nobel. Arbetet med avyttringarna fortlöper enligt plan. Prognos för 2003 är oförändrad: nettoresultatet minskar betydligt Fröhlich: "Vi förväntar ingen väsentlig förbättring av affärsklimatet under resten av året. Som en konsekvens av allt svårare konkurrens för Remeron® i USA och den negativa påverkan av valutor och pensioner kommer vårt nettoresultat att bli betydligt lägre än förra året. För mer information: Akzo Nobel nv John de Munnik, Corporate Media Relations, tel +31-266 366 4343 Akzo Nobel AB Richard Lindqvist, Informationschef, tel +46-708 99 04 99 Akzo Nobel förser kunder over hela världen med läkemedel, färg och kemi. Koncernens omsättning för 2002 uppgick till ca 128 miljarder kronor. Akzo Nobel har för närvarande 65200 medarbetare i över 80 länder. Huvudkontoret ligger i Nederländerna. Resultatet för 2003 presenteras den 3 februari, 2004. I Sverige har Akzo Nobel ca 4500 anställda på ett 30-tal platser. Här finns internationella huvudkontor för fyra av Akzo Nobels affärsområden. Ovanstående är en sammanfattning på svenska av Akzo Nobels pressmeddelande CFO Fröhlich (Akzo Nobel): "Successful focus on costs and cash" ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

Vi på AkzoNobel är stolta över att vara en av världens ledande industrikoncerner. Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, tillverkar och tillhandahåller vi ett brett sortiment av färg för konsument och hantverkare, högteknologisk färg, lim och limsystem samt specialkemikalier.

Dokument & länkar