Akzo Nobel 2002 nettoresultat för kvartal 3 ned 3%; prognosen står fast

Report this content

Akzo Nobel 2002 nettoresultat för kvartal 3 ned 3%; prognosen står fast Arnhem, Nederländerna, 23 oktober, 2002 - Akzo Nobel, den internationella läkemedels-, färg- och kemikoncernen, rapporterade idag ett nettoresultat för kvartal 3 på SEK 2,1 miljarder, 3 % under föregående år. Akzo Nobel står fast vid sin tidigare prognos för helårsresultatet 2002. Sammanfattning: · Alla verksamhetsgrupper har växt organiskt · Försäljning och rörelseresultat har påverkats märkbart av negativa valutaeffekter · Pensionsavsättningar SEK 180 miljoner högre per kvartal än 2001 · Läkemedel: tillväxten mattas av tillfälligt; investerar i nya produkter och sänker kostnader · Färg: fortsatt goda resultat · Kemi: stabilt resultat i besvärlig konjunktur · Betydande omstruktureringar inom Färg- och Kemiverksamheterna fortlöper enligt plan · Starkt operativt kassaflöde · Skuldreduceringsprogrammet går enligt plan · Oförändrad interimsutdelning - EUR 0.30 (SEK 2.74) · Prognosen står fast: nettoresultat1 något under 2001 Fritz Fröhlich, CFO för Akzo Nobel: "Koncernens nettoresultat sjönk med 3% jämfört med föregående år. Å ena sidan har vi fått ta kostnader för valutaeffekter samt ökade pensionsavsättningar. Å andra sidan har alla våra tre verksamhetsområden ökat sina försäljningsvolymer." "Läkemedelsverksamhetens utveckling speglar en tillfällig dämpning av tillväxttakten", tillade Fröhlich. "Den organiska tillväxten var 5 %. Läkemedelsgruppens rörelseresultat sjönk med 9 % på grund av stora investeringar i nya produkter för att säkerställa framtida tillväxt. Utgifter för forskning och utveckling samt lanseringar har stigit markant. Färggruppen visade fortsatt goda resultat med en försäljningsökning på 4% och ett förbättrat rörelseresultat med 5 %. Kemigruppens resultat är återigen stabilt trots det dåliga affärsklimatet. Det är uppenbart att resultaten inom både Färg- och Kemigruppen har påverkats positivt av de omstruktureringar som påbörjades förra året." "Som de flesta andra företag möter även vi ett svårt affärsklimat i stora delar av världen. Med tanke på våra resultat så här långt kan vi dock utan tvekan stå fast vid vår prognos att Akzo Nobels nettoresultat för 2002 kommer att hamna något under 2001." Läkemedel: tillväxten mattas av tillfälligt; investerar i nya produkter och sänker kostnader Läkemedelsgruppen genererade en egen tillväxt på 5 %. Valutaeffekter hade en påtaglig negativ inverkan på 6 %. Rörelseresultatet sjönk med 9 %. Resultatet påverkades framförallt av svagare valutor som drog ned försäljningen med 6 % samt av högre pensionsavsättningar. Fröhlich kommenterade: "Vad gäller Organon åstadkom vi en egen tillväxt på 7 %, med en negativ valutaeffekt på 6 %. Våra ledande produkter Remeron® och Livial® växte med respektive 12 % och 11 %. Konkurrens från generiska produkter gav en något lägre försäljning av p-piller, men vi lanserade vårt nyskapande preventivmedel NuvaRing® med stor framgång. Introduktionen av vår produkt mot blodproppar, Arixtra®, liksom godkännandeprocessen för vår nya antidepressiva produkt gepirone ER behöver mer tid. Läkemedelsverksamhetens tillväxt har tillfälligt mattats av. Mot bakgrund av detta kommer vi att genomföra ett kostnadsbesparingsprogram som berör ca 300 arbetstillfällen inom Organon. Ytterligare information kommer inom kort." Intervet, den veterinärmedicinska verksamheten, såg sitt resultat sjunka på grund av negativa valutaeffekter och vikande efterfrågan, framförallt i Latinamerika. Diosynth åstadkom ett bra resultat med sunda försäljningssiffror och en ökning av resultatet. Färg: fortsatt goda resultat Färggruppen växte organiskt med 4 % under kvartal 3. Försäljningen sjönk med 4 % på grund av negativa valutaeffekter. Fröhlich sade: "Nästa alla verksamheter i färggruppen förbättrade sina resultat genom att sänka sina kostnader. Våra omstruktureringsprogram löper enligt plan. Hitintills har antalet anställda reducerats med 700 personer. Decorative Coatings resultat steg markant. Även de industriella verksamheterna förbättrade sina resultat trots svaga konjunkturförutsättningar på marknaden. Marine & Protective Coatings åstadkom ett mycket bra resultat, särskilt i Asien, främst genom sänkta kostnader." Kemi: stabilt resultat i besvärlig konjunktur Kemigruppens försäljning var oförändrad under tredje kvartalet jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten om 2% kompenserade lägre priser och valutaeffekter. Rörelseresultatet var 4% lägre än 2001. Fröhlich: "Effekterna av omstruktureringsprogrammen och lägre råmaterialkostnader kunde inte helt kompensera effekterna av en svag konjunktur, lägre växelkurser för nyckelvalutor och högre pensionskostnader." Pensionskostnader och premier - aktiemarknadsutvecklingen påverkar negativt Beträffande pensionerna konstaterade Frölich: "Den negativa utvecklingen på aktiemarknaderna påverkar våra pensionsfonder. Med hänsyn till utfallet måste vi ta tillkommande kostnader på över 180 MSEK per kvartal, sammanlagt 730 MSEK för år 2002. För att återställa våra globala pensionsfondsnivåer beräknar vi att likviditetsmässigt avsätta ca 900 MSEK under fjärde kvartalet utöver normala avsättningar. Frigjord likviditet täcker denna tillkommande post." Prognosen står fast - nettoresultateti något under 2001 "Vi står fast vid vår tidigare redovisade prognos att nå ett nettoresultat för 2002 som något underskrider 2001 års resultat", säger Frölich. "Detta baserat på nuvarande valutakurser och konjunkturläge inom de för oss viktigaste sektorerna i ekonomin." - - - Till redaktören Ovanstående är en svensk sammanfattning av Akzo Nobels pressmeddelande "Akzo Nobel 2002 third quarter net income 3% down; outlook confirmed". Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, färg, och kemi. Koncernens omsättning för 2001 uppgick till ca 130 miljarder SEK. Akzo Nobel har för närvarande 67 000 medarbetare och verksamhet i över 80 länder. Resultatet för år 2002 publiceras den 11 februari 2003. I Sverige har Akzo Nobel ca 4 500 anställda på ett 30-tal platser. Här finns internationella huvudkontor för fem av Akzo Nobels affärsområden. För mer information kontakta: Anna Larsson, Akzo Nobel AB, 08-743 4749, mob 0709-181778 eller e-post anna.larsson@akzonobel.com Internet: www.akzonobel.se, www.akzonobel.com _______________________________ 1 Baserat på nuvarande valutakurser och konjunkturläge inom de för oss viktigaste sektorerna i ekonomin; exklusive extraordinära och engångsposter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00130/wkr0002.doc Nyckeltal http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00130/wkr0003.pdf