Akzo Nobels Läkemedelsverksamhet bakom tillväxten

Nedanstående är en svensk sammanfattning av Akzo Nobel nv:s pressmeddelande "Akzo Nobel's Pharma fuels growth" Nettoresultatet upp 25% för kvartal 3; uppgången fortsätter Akzo Nobels Läkemedelsverksamhet bakom tillväxten Arnhem, Nederländerna, 25 oktober, 2000 - Akzo Nobel, det multinationella läkemedels-, färg- och kemiföretaget, fortsatte den positiva utvecklingen under kvartal 3 med en ökning av nettoresultatet på 25 % jämfört med 1999 till SEK 2.05 miljarder (EUR 242 miljoner). Den snabbväxande läkemedelsverksamheten fortsatte att bidra starkt till Akzo Nobels bästa tredje kvartal någonsin. För hela året väntas intäkterna stiga med drygt 20%. Sammanfattning - resultat och finans * Nettoresultat SEK 2.05 miljarder (EUR 242 miljoner) - uppgången fortsätter * Nettoresultat per aktie SEK 7.19 (EUR 0.85) (1999: EUR 0.75) * Omsättning upp 16% till SEK 29.95 miljarder (EUR 3,540 miljoner) * Rörelseresultat upp 14% till SEK 3.53 miljarder (EUR 417 miljoner) * Return on sales ökade till 11.8% från 9.6% * Räntetäckningsgrad 6.2 (Q3 1999: 5.3) * Interrimsutdelning SEK 2.54 (EUR 0.30) * Prognos: en ökning av nettoresultatet med något över 20% för hela året Sammanfattning - verksamheten Läkemedel - fortsatt hög tillväxttakt Omsättning upp 36% till SEK 8.05 miljarder (EUR 951 miljoner); Rörelseresultat SEK 1.58 miljarder (EUR 187 miljoner), ett uppsving på 41%. Pentasaccharider, ett nyligen utvecklat medel mot blodpropp: - samriskbolag med Sanofi-Synthélabo för marknadsföring och framtida utveckling - investering på SEK 380 miljoner (EUR 45 miljoner) i produktionsanläggning i USA Köpet av Bayers Animal Biologicals i Nordamerika stärker ytterligare Intervets ledande position på världsmarknaden Färg - bibehållen intäktsnivå trots stigande råvarupriser och svagare konjunktur Omsättning för fortlöpande verksamheter steg 9% till SEK 12.23 miljarder (EUR 1,446 miljoner); Rörelseresultat upp 3% till SEK 1.14 miljarder (EUR 135 miljoner) Köpet av Dexter Coatings förbättrar Aerospace Coatings globala närvaro Kemi - gott resultat Omsättning upp 13% till SEK 10.04 miljarder (EUR 1,187 miljoner); Rörelseresultat upp 10% till SEK 905 miljoner (EUR 107 miljoner) Chief Financial Officer Fritz Fröhlich: "Bättre verksamhetsportfölj ger högre tillväxt och marginaler" "Vi ser nu resultatet av vår förbättrade verksamhetsportfölj i form av högre tillväxt och marginaler. Läkemedel bidrar med nästan hälften av koncernens rörelseresultat och står för den största delen av tillväxten. Vår strategi ger önskat resultat," sade Fritz Fröhlich, Akzo Nobels Chief Financial Officer. "Färg bibehöll förra årets intäktsnivå trots stigande råvarupriser och en något vikande konjunktur. Kemi fortsatte den goda resultatutvecklingen. För år 2000 som helhet håller vi fast vid vår prognos och väntar oss en ökning av koncernens nettoresultat på något över 20%." Läkemedel - fortsatt hög tillväxttakt Omsättningen för Läkemedel steg 36% till SEK 8.05 miljarder (EUR 951 miljoner), med en ökning av rörelseresultatet på 41% till SEK 1.58 miljarder (EUR 187 miljoner). Fritz Fröhlich sade: "Akzo Nobels läkemedelsverksamhet går mycket bra. Vi hör till de snabbast växande läkemedelsföretagen. Både läkemedel och veterinärprodukter visar stark tillväxt. Synergieffekterna av integrationen med HR Vet realiseras snabbare än väntat." Koncernens starka produktportfölj ligger bakom den goda tillväxten inom läkemedelsområdet. Försäljningen ökade med 21% på grund av ökad försäljning av preventivmedel, Remeron®, Puregon® och Livial®. Försäljningen i USA steg med 36%. Akzo Nobel har tecknat ett avtal med Sanofi-Synthélabo om marknadsföring och framtida utveckling av pentasaccharider, en produkt mot blodproppar. Organon kommer att investera SEK 380 miljoner (EUR 45 miljoner) i en produktionsanläggning i USA. Intäkterna för veterinärmedicin steg till mer än det dubbla pga ökade försäljningsvolymer samt integrationen av Hoechst Roussel Vet. Köpet av Bayers Animal Biologicals i Nordamerika stärker ytterligare Intervets ledande position på världsmarknaden. Färg - stabil intäktsnivå trots stigande råvarupriser och lägre tillväxt Färgverksamhetens omsättning steg 9% till SEK 12.23 miljarder (EUR 1,446 miljoner); Rörelseresultat för fortlöpande verksamheter upp 3% till SEK 1.14 miljarder (EUR 135 miljoner). Fritz Fröhlich: "Färgindustrin har idag lite tuffare marknadsförutsättningar. Rörelseresultatet låg något över föregående år, trots att marginalerna pressas av stigande råvarupriser och en något vikande konjunktur. Vi ser idag fördelarna med den globalt marknadsledande position vi byggt upp." Car Refinishes redovisade återigen ett bra resultat. För Marine & Protective Coatings låg ett förbättrat marknadsklimat, framförallt i Australien, bakom de ökade intäkterna. Decorative Coatings och Industrial Coatings kände båda av en något försvagad marknad. Köpet av Dexter Coatings gör Akzo Nobel till en verkligt internationell aktör på marknaden för flygplanslacker. Kemi - gott resultat Kemiverksamheten åstadkom en ordentlig ökning av omsättning med 13% till SEK 10.04 miljarder (EUR 1,187 miljoner), och rörelseresultatet steg 10% till SEK 905 miljoner (EUR 107 miljoner). Fritz Fröhlich kommenterade kemiverksamheten: "Akzo Nobels Kemigrupp fortsatte att visa gott resultat med stigande intäkter." Catalysts resultat steg väsentligt, på grund av högt kapacitetsutnyttjande inom petroleumraffinaderierna. Förbättrade marknadsförutsättningar för viktiga kundgrupper låg bakom Base Chemicals ökade intäkter. Bleaching Chemicals i Nordamerika förbättrade sina resultat genom högre försäljningsvolymer och bättre priser. Flera affärsområden började känna av de stigande råvarupriserna. Köpet av Hopton Technologies kommer att stärka vår marknadsposition inom Paper Chemicals i Nordamerika. Interrimsutdelning på SEK 2.54 (EUR 0.30) Akzo Nobel kommer att göra en interrimsutdelning för år 2000 på SEK 2.54 (EUR 0.30) per aktie. Akzo Nobels aktier kommer att handlas exklusive utdelning från och med 26 oktober 2000. Interrimsutdelningen betalas ut 13 november, 2000. Prognos - intäkter upp över 20% för helåret Akzo Nobel koncernen förväntar sig en ökning av nettoresultatet med något över 20% för hela året (undantaget extraordinära- och engångsposter). Detta under förutsättning att inga större förändringar sker i ekonomisk tillväxt och valutakurser. - - - Till Redaktionen Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, färg, och kemi. Akzo Nobel har ca 68 000 medarbetare och verksamhet i 75 länder. Koncernens omsättning för 1999 (exklusive Acordis) uppgick till ca 110 miljarder SEK. Huvudkontoret finns i Nederländerna. Koncernens resultat för år 2000 presenteras 23 februari, 2001. I Sverige har Akzo Nobel ca 4800 anställda på ett 30-tal platser. Här finns internationella huvudkontor för sex av Akzo Nobels affärsområden, som tillsammans står för 30 % av koncernens omsättning (ca 35 miljarder). Akzo Nobel producerar för ca 10 miljarder kronor per år i Sverige. För mer information se www.akzonobel.se. För mer information kontakta: Akzo Nobel N.V., John de Munnik, tel. +31 26 366 4343 Akzo Nobel AB, Anna Carlsson, tel. 08-743 4726 Kompletterande information: Akzo Nobels resultat för tredje kvartalet presenteras utförligare i "Report for the 3rd Quarter". Denna finner ni på vår hemsida www.akzonobel.com. Där finns även en inspelning av presskonferensen samt presentationsmaterialet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar