Resultatet för 2002 något lägre än föregående år; skuld minskad med SEK 7,5 miljarder

Resultatet1) för 2002 något lägre än föregående år; skuld minskad med SEK 7,5 miljarder Akzo Nobel väntar sig ett betydligt lägre resultat år 2003. Arnhem, Nederländerna, 11 februari, 2003 - Akzo Nobel, den internationella läkemedels-, färg- och kemikoncernen, rapporterade idag ett nettoresultat i linje med förväntningarna på SEK 8.191 miljoner, något (4%) under föregående års resultat. Utdelningen till aktieägarna föreslås vara oförändrad på SEK 11:02. Vid presentationen av rapporten för kvartal 4 och för helåret 2002 sade Koncernchef Cees van Lede: "Vi nådde ett i stort sett stabilt resultat trots svåra förutsättningar på marknaden. Läget försvårades ytterligare på grund av valutamässiga motgångar och högre pensionsavsättningar. Trots detta lyckades vi åstadkomma en betydande minskning av vår skuld med SEK 7.346 miljoner." "Fjärde kvartalet anger tonen för den trend vi har att vänta oss under 2003. Högre pensionsavsättningar, negativa valutaeffekter och lägre tillväxttakt i Läkemedelsgruppen kunde inte helt kompenseras av avsevärt förbättrade resultat för Färg- och Kemiverksamheterna." Van Lede fortsatte: "2003 kommer att bli ett tufft år. Vi kommer återigen att tvingas hantera högre pensionskostnader och den starka Euron kommer fortsatt att påverka resultatet. Inom Läkemedelsverksamheten kommer vi att stå inför konkurrens från generiska läkemedel mot vår antidepressiva produkt Remeron. Mot denna bakgrund kommer intäkterna för 2003 att vara klart lägre än föregående år, och vi skall fortsätta att rikta in oss på kostnader och kassaflöde. Med detta i åtanke har vi utökat vårt omstruktureringsprogram till att omfatta 5 500 tjänster." Rörelseintäkter för koncernen under kvartal fyra låg 13% under föregående år. Läkemedelsbolagen Organon och Intervet hade ett svårt kvartal vilket medförde en minskning av resultat för Läkemedelsgruppen med 20%. Färg- och Kemiverksamheterna gjorde en god insats med 23% respektive 7% högre rörelseintäkter, främst på grund av omstruktureringar. Läkemedel - lönsamhet och långsiktigt värdeskapande prioriteras För helåret 2002 visade Akzo Nobels läkemedelsverksamhet en dämpning av tillväxttakten. Vår produkt mot blodproppar, Arixtra®, och preventivmedlet NuvaRing® hade båda en trög start vid lanseringen. Marknadsintroduktionen av vår nya antidepressiva produkt, Variza(TM), har drabbats av ytterligare förseningar och efter ett för oss negativt utfall i en patenträttegång i december för vår huvudprodukt Remeron® kommer konkurrens från generiska produkter allt närmare. Intervet, marknadsledande inom veterinärmedicin, hade svårigheter i Latinamerika. Utöver detta rapporterade läkemedelgruppen negativa valutaeffekter på 4%. Van Lede sade: "Läkemedelsverksamhetens tillväxt har tillfälligt mattats av. De kortsiktiga problem vi drabbats av är konkurrens från generiska produkter och försenade lanseringar. Vi fortsätter att skapa värde inom Läkemedelsgruppen genom att öka våra insatser inom forskning och utveckling i syfte att bättre utnyttja vår pipeline. Samtidigt drar vi ned på kostnader för att bibehålla vår nuvarande lönsamhet. Ett omstruktureringsprogram som berör ytterligare 500 arbetstillfällen har annonserats. Utöver detta arbetar vi med att förbättra intäkterna genom att bredda antalet godkända användningsområden för Arixtra, och vi letar efter partners tillsammans med vilka vi kan utveckla nya produkter." Färg - starkt resultat Redan under 2001 påbörjades ett omstruktureringsprogram inom färgverksamheten för att minska kostnaderna. Detta trappades upp förra året till att omfatta totalt 2 500 tjänster. Akzo Nobels mål är att vara ledande i branschen vad gäller effektivitet och ekonomiskt resultat. Van Lede: "Vi ser allt tydligare hur Färgverksamheten drar fördel av sin globala omfattning. Rörelseresultatet har ytterligare förbättrats under 2002 (ROS up från 7,6% till 8,4%) trots högre pensionsavsättningar. Omstruktureringsarbetet utökades och påskyndades, produktportföljen uppgraderades och rörelsekapitalet minskade avsevärt. De industriella aktiviteterna förbättrade sitt resultat trots det dåliga företagsklimatet. Marknadsledande leader Marine & Protective Coatings levererade ett utmärkt resultat." Kemi - stabil prestation under svåra förutsättningar Akzo Nobels kemiverksamheter har, liksom färgverksamheten, ökat takten i sina kostnadsbesparingsprogram sedan 2001. En minskning av totalt 2 200 tjänster tillkännagavs och omstruktureringsprogrammen går enligt plan. Arbetande kapital har minskat och investeringarna ligger gott och väl under avskrivningarna. "Vi agerade snabbt och det ser vi nu resultatet av," sade van Lede. "Inom detta område, där priskonkurrensen är hård, lyckades vi nå en egen tillväxt på 2%, vilken neutraliserades av negativa valutaeffekter på 3%. Råvarukostnader blev oförändrade för gruppen som helhet. Catalysts hade ett mycket bra år, Salt och Base Chemicals visade stabilt resultat, medan Pulp & Paper, Surface och Polymer Chemicals fick känna på ett tuffare marknadsklimat. Det är fortsatt nödvändigt att hela tiden fokusera på kostnader för att hantera den ekonomiska situationen." Pensioner Den dåliga utvecklingen på aktiemarknaderna hade en negativ inverkan på avkastningen för Akzo Nobels pensionsfonder. I enlighet med de amerikanska SFAS 87 reglerna har detta medfört en icke likviditetspåverkande ökning av pensionskostnaden med SEK 735 miljoner. För 2003 ökar Akzo Nobels pensionskostnader med ytterligare närmare SEK 1.200 miljoner. Bolaget har, också i enlighet med SFAS 87 skrivit ned det egna kapitalet med SEK 10,1 miljarder efter skatt, i princip för att motsvara nedgången av marknadsvärdet av pensionstillgångarna. Denna redovisningsjustering påverkar inte kassa eller vinst och kan återföras vid en senare tidpunkt, förutsatt att aktiemarknaden återhämtar sig. Enligt lokala regler gjordes extra likviditetspåverkande kontanta avsättningar till pensionsfonderna med SEK 918 miljoner. Prognos för 2003 "Under 2003 kommer resultatet minska väsentligt", sade van Lede. " Eurons styrka jämfört med dollar och andra valutor, högre pensionsavsättningar och generisk konkurrens för Remeron kommer att ha en negativ effekt på vårt resultat. Ett krig med Irak kan ytterligare påverka de ekonomiska förutsättningarna i världen. Akzo Nobel har en stark balansräkning där skulderna minskat med nära SEK 7,5 miljarder, och en bra portfölj med starka affärsenheter. Vi kommer att vidta de åtgärder som krävs för att försvara vårt resultat. Inom Färg och Kemi har vi visat förmåga till anpassning. Inom Läkemedel satsar vi aktivt på bibehållen lönsamhet och framtida tillväxt". Till redaktören Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, färg och kemi. Koncernens omsättning för 2002 uppgick till ca 128 miljarder kronor. Akzo Nobel har för närvarande 68 000 medarbetare i över 80 länder. Huvudkontoret ligger i Nederländerna. Årsredovisningen för 2001 kommer att publiceras på engelska 17 februari, 2003, och finns då tillgänglig på www.akzonobel.com. Resultat för första kvartalet 2003 publiceras 16 april. I Sverige har Akzo Nobel ca 4 500 anställda på ett 30-tal platser. Här finns internationella huvudkontor för fyra av Akzo Nobels affärsområden. För mer information kontakta: Anna Larsson, Akzo Nobel AB, tel 08-743 4749, mob 0709-181778 eller e-post anna.larsson@akzonobel.com John de Munnik, Akzo Nobel N.V. Corporate Media Relations, tel. +31 26 366 4343 Internet: www.akzonobel.se, www.akzonobel.com Ovanstående är en sammanfattning på svenska av Akzo Nobels pressmeddelande "2002 earnings slightly down; debt reduced by EUR 800 million". _______________________________ 1 Exklusive extraordinära- och engångsposter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00030/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00030/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Vi på AkzoNobel är stolta över att vara en av världens ledande industrikoncerner. Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, tillverkar och tillhandahåller vi ett brett sortiment av färg för konsument och hantverkare, högteknologisk färg, lim och limsystem samt specialkemikalier.

Dokument & länkar