Alecta 2002: Betryggande konsolidering trots negativ kapitalavkastning

Alecta 2002: Betryggande konsolidering trots negativ kapitalavkastning * Det kollektiva konsolideringskapitalet uppgick den 31 december till 31,7 (2001: 60,8) miljarder kronor. Den kollektiva konsoli deringsnivån var 113 (124) procent och solvenskvoten uppgick till 6,8 (13,1). Till följd av den stora nedgången på aktiemarknaderna genomfördes i oktober ett antal åtgärder för att förbättra konsolideringen och solvensen. Åtgärderna ökade omedelbart konsoliderings-kapitalet med omkring 15 miljarder kronor och beräknas ge ett årligt bidrag med 5 miljarder kronor. * Premieinkomsten steg med 16 procent och uppgick till 22,2 (19,1) miljarder kronor. Engångspremierna ökade med 31 procent. * Resultatet efter skatt uppgick till -31,3 (-4,4) miljarder kronor. Resultatnedgången berodde främst på att kapitalavkastningen försämrades med 31,9 miljarder kronor till -35,7 miljarder kronor. * Totalavkastningen på placeringarna uppgick till -11,0 (-1,0) procent. Marknads-värdet på placeringarna uppgick den sista december till 285,7 (334,2) miljarder kronor, vilket innebar en minskning med 48,5 miljarder kronor under året. Tillgångsvärdet har påverkats av kontantutbetalningar av företagsanknutna medel med 10,0 miljarder kronor. Placeringar gjordes i svenska räntebärande värdepapper medan övriga tillgångsslag, i synnerhet utländska aktier, nettosåldes. * Från 2003 tas premierabatten på ålders- och familjepension bort, liksom premie-reduktioner på riskförsäkringar. * Försäkringsrörelsens driftskostnader uppgick till 592 (549) miljoner kronor. Drifts-kostnadsprocenten uppgick till 2,7 (2,9) procent och förvaltningskostnadsprocenten till 0,25 (0,21) procent. * Av de 66 miljarder kronor i företagsanknutna medel som avsattes till kundföretagen till följd av överkonsolideringen, som uppstod under åren 1994-1998, återstod vid utgången av december 11 miljarder kronor för företagen att disponera. För mer information: Lars Otterbeck, vd Alecta, 08-441 66 60, 070-510 00 36 Kerstin Stenberg, ekonomidirektör Alecta, 08-441 61 40, 070-581 61 40 Cecilia Schön Jansson, informationsdirektör Alecta, 08-441 93 50, 070-526 93 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00170/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00170/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag

Dokument & länkar