Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning * Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med första halvåret 2001 och uppgick till 12,6 (7,9) miljarder kronor. (Tal inom parentes avser utfallet första halvåret 2001). De fakturerade premierna ökade med 61 procent. * Resultatet efter skatt uppgick till -29,0 (0,2) miljarder kronor. Resultatnedgången berodde främst på att kapitalavkastningen försämrades med 23,8 miljarder kronor till -25,6 miljarder kronor, framför allt till följd av den stora nedgången på aktiemarknaderna. * Totalavkastningen på placeringarna uppgick till -7,8 (-0,4) procent. Marknadsvärdet på placeringarna uppgick den sista juni till 300,9 (343,4) miljarder kronor, vilket innebar en minskning med 33,3 miljarder kronor sedan årsskiftet. Placeringar gjordes i aktier medan räntebärande värdepapper och fastigheter nettosåldes. * Försäkringsrörelsens driftskostnader uppgick till 304 (266) miljoner kronor. Driftskostnadsprocenten uppgick till 2,4 (3,4) procent och förvaltningskostnadsprocenten till 0,26 (0,22) procent. * Det kollektiva konsolideringskapitalet uppgick den sista juni till 29,5 (73,6) miljarder kronor. Den kollektiva konsolideringsnivån var 112 (129) procent. Till följd av aktiemarknadernas fortsatta nedgång har den kollektiva konsolideringsnivån därefter sjunkit ytterligare. Vid utgången av augusti uppgick den preliminärt till 107 procent. * Av de 66 miljarder kronor i företagsanknutna medel som avsattes till kundföretagen till följd av överkonsolideringen som uppstod under åren 1994-1998 återstod vid utgången av juni 18 miljarder kronor för företagen att disponera. Kommentarer från VD Trygghet i tider av turbulens Alectas premieinkomst fortsatte att öka under första halvåret men liksom för branschen i övrigt var kapitalavkastningen negativ. Vår kapitalförvaltning kännetecknas av långsiktighet och vi söker hela tiden en balans mellan räntebärande placeringar, aktier och fastigheter. I vår normalportfölj har vi omkring hälften av portföljens tillgångar i räntebärande papper och en tiondel i fastigheter. ITP-planens konstruktion innebär att de försäkrades pensioner inte påverkas av börsens utveckling. Alectas konsolidering har under det första halvåret fallit med 12 procentenheter. Därefter har den sjunkit ytterligare något och uppgick vid slutet av augusti preliminärt till 107 procent. Även om konsolideringen för närvarande något understiger det av styrelsen stipulerade intervallet, 110-130 procent, så har Alecta med god marginal täckning för sina försäkringsåtaganden. Alectas satsning på en bättre kundservice har intensifierats och resulterat i bland annat förkortade handläggningstider och en tätare, mer förenklad, kunddialog. Affärsområdena Marknad och Försäkring har slagits samman till en enhet, Tjänstepension. Syftet är att ytterligare tydliggöra Alectas kundorientering och renodla arbetet med ITP-planen som är kärnan i vår verksamhet. Det senaste halvåret har Alecta visat att vi tar vårt ansvar som en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. Alecta har bland annat förbundit sig att delta i Ericssons förestående nyemission. Samtidigt fortsätter vi att agera i viktiga ägarfrågor i de större bolagen. Arbetsmarknadsparterna Föreningen Svenskt Näringsliv och PTK för fortsatta förhandlingar om ett nytt ITP-avtal. Resultatet av förhandlingarna kan på sikt påverka Alectas verksamhet. Lars Otterbeck, verkställande direktör i tjänstepensionsföretaget Alecta Adress För mer information kontakta Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Lars Otterbeck, verkställande direktör, 103 73 Stockholm 070-510 00 36 Kerstin Stenberg, ekonomidirektör, Regeringsgatan 107 08-441 61 40 Cecilia Schön Jansson, informationsdirektör, www.alecta.se 08-441 93 50 Stockholm den 2 september 2002 Lars Otterbeck, verkställande direktör i Alecta Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport och därvid följt rekommendation utfärdad av FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt lag om årsredovisning i försäkringsbolag. Stockholm den 2 september 2002 Per Bergman Ulf Egenäs Clas Blix Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Av Finansinspektionen förordnad revisor ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/02/20020902BIT00450/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/02/20020902BIT00450/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag

Dokument & länkar