Delårsrapport januari-juni 2018

Andra kvartalet i korthet, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 53,7 (53,6) Mkr
 • Orderingången ökade till 57,1 (48,3) Mkr
 • Rörelsens kostnader minskade till 58,6 (63,0) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,9 (-6,4) Mkr
 • Nettoresultatet ökade till 0,9 (-6,5) Mkr

Perioden jan-juni i korthet, koncernen

 • Nettoomsättningen ökade till 110,3 (79,4) Mkr
 • Orderingången ökade till 108,7 (86,7) Mkr
 • Rörelsens kostnader ökade till 120,5 (99,5) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,7 (-14,5) Mkr
 • Nettoresultatet ökade till 1,1 (-14,8) Mkr

Viktiga händelser under kvartalet

 • Alelion har förvärvat inkråmet i Caterva GmbH, ett tyskt bolag under likvidation som specialiserat sig på avancerad teknologi för optimering av lokal energilagring.
 • Alelion har tecknat ett ramavtal med japanska Toyota Industries Corporation, TICO, moderbolaget i industrikoncernen Toyota.
 • Alelion har fått en order på ca 15 mkr på batterier av den tyska specialfordonstillverkaren Kamag.
 • Bolagsstämman i Alelion Energy Systems AB beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i bolaget och dess dotterbolag genom vederlagsfri emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget.

VD-kommentar

Fortsatta framgångar på allt hetare marknad

Under kvartal två i år fortsatte försäljning och orderingång att utvecklas positivt och vi lyckades för andra kvartalet i rad redovisa ett positivt rörelseresultat. Alelion verkar på en högintressant marknad som både är i snabb utveckling och förändring vilket kommer att innebära fler aktörer och ökad konkurrens. För att fortsätta lyckas på en sådan marknad krävs rätt produktion, rätt produkter och rätt affärsmodell. Efter det senaste årets stora investeringar befinner sig Alelion i den gynnsamma positionen att ha tillgång till samtliga.

När Alelion startade sin resa för 12 år sedan var det i övertygelsen att framtiden var elektrisk och att litiumjonteknologin var en central del av denna framtid. Den utveckling som skett sedan dess har bara ytterligare stärkt oss i den övertygelsen och idag är frågor om elektrifiering, energilagring och omställning till mer hållbara energisystem, helt centrala inom stora sektorer av samhället. När Almedalsveckan gick av stapeln i år var seminarier på dessa teman mycket vanligt förekommande och varhelst Alelion medverkade fick våra produkter, lösningar och planer stor uppmärksamhet.

En marknad som växer snabbt lockar dock alltid nya aktörer och så är det på marknaden för litiumjon-batterier också. Vi ser tydliga tecken på detta i form av fler konkurrenter och ökad prispress och vi räknar med att den utvecklingen kommer att fortsätta. Vi är dock fast övertygade om att Alelion hör till ett av de företag som är bäst positionerade för att lyckas och detta för att vi har utnyttjat vårt försprång och vågat investera för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för långsiktiga framgångar. Vad det handlar om kan enkelt sammanfattas med Rätt produktion, Rätt produkter och Rätt affärsmodell.

Sveriges första fabrik för litiumjon
I höst kommer vi att öppna Sveriges första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för fordon. Arbetet med att bygga om Volvos gamla lokaler på Hisingen går enligt plan och när den fullt automatiserade monteringslinan är på plats kommer vi att kunna producera batterier på ett mycket mer flexibelt och kostnadseffektivt sätt än tidigare. Ungefär samtidigt kommer våra första batterier av generation 3 att lanseras. De här batterierna är uppbyggda på moduler som tillåter både automatiserad tillverkning och stor anpassningsbarhet till olika produktsegment och kundkategorier. I ett slag kommer vi då att kunna erbjuda både ett kraftigt utökat produktutbud och en kraftigt effektiviserad produktion. Slutresultatet blir ökad nåbar marknad och lägre produktionskostnad.

Den tredje och lika viktiga komponenten handlar om att ha en affärsmodell som både kan ta till vara på möjligheterna i en snabbt växande och föränderlig marknad, och samtidigt skapa största möjliga kundnytta. Efter vårens förvärv av det tyska teknikbolaget Caterva har denna mycket affärskritiska bit fallit på plats. Vad det handlar om är den allt hetare frågan om hantering av energi, eller energy management, dvs system för att optimera energikostnaden och minimera miljöpåverkan. Våra truck-kunder sitter på batterier som tillsammans utgör ett rullande energilager och som anslutna till elnätet både kan ta emot och ge ifrån sig energi alltifrån balansen och behovet på marknaden. Via Caterva fick vi ett virtuellt kraftverk som består av drygt 200 kunder i Tyskland som bidrar till lastbalansering på elnätet. Den affären bidrog med 4 Mkr i intäkter bara under juni i år och vi ser stora möjligheter att utifrån den teknologin bygga en ny och mycket lönsam affär inom energy management ihop med våra kunder på trucksidan där behovet är stort. Här pågår redan intensiva diskussioner och vi räknar med att lansera våra första försöksprojekt inom området senare i år.

Inom litiumjonbatterier har vi på bara 12 år gått från idé till att bli leverantör till några av marknadens största aktörer inom materialhantering. Men när det gäller möjligheterna med litiumjon-teknologin och energy management har vi bara börjat skrapa på ytan.

Daniel Troedsson

VD Alelion Energy Systems AB

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport jan-sep 2018, 6 november 2018

Styrelsens försäkran  

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. 

Mölndal den 28 augusti 2018 

Daniel Troedsson, VD 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

VD Daniel Troedsson tel +46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com 

CFO Peter Nyström, tel +46 730 70 19 69, e-post: peter.nystrom@alelion.com 

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 augusti kl. 08:30 CET 

Rapporten i helhet finns som en bilaga till detta mail eller att tillgå på: 

https://www.alelion.com/sv/investerare/finansiella-rapporter   

Om Alelion  

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden. 

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad. 

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdig under det tredje kvartalet 2018. Läs mer på www.alelion.com 

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50. 

Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Om oss

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar. Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Prenumerera