Delårsrapport januari-mars 2019 – Alelion Energy Systems AB (publ)

Första kvartalet i korthet

-Nettoomsättningen minskade till 40,1 (56,6) Mkr

-Orderingången minskade till 50,1 (51,6) Mkr

-Rörelsens kostnader ökade till 64,9 (61,9) Mkr

-Rörelseresultatet uppgick till -18,6 (0,7) Mkr

-Nettoresultatet uppgick till -24,1 (0,2) Mkr

Viktiga händelser under kvartalet

-Alelion Energy Systems utser Carnegie Investment Bank AB till finansiell rådgivare för att utvärdera kapitalstrukturen och möjliga framtida finansieringsalternativ.

-Alelion har upptagit ett lån om 50 Mkr från sina huvudägare och styrelsen föreslår företrädesemission om högst 135 Mkr. Styrelsen kallade till extra bolagsstämma den 2 april 2019

Viktiga händelser efter periodens utgång

-Extra bolagsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ) ägde rum den 2 april 2019. Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att göra ändringar i bolagsordningen och att bemyndiga styrelsen att emittera aktier.

-Alelion Energy Systems koncentrerar verksamhet inom energy management inom industrisegmentet till Sverige och beslutade att lägga ner den tyska verksamheten riktad mot privatmarknaden. Beslutet har inneburit att Alelion har ansökt om att försätta sitt tyska dotterbolag i konkurs. Moderbolaget har därmed skrivit ned värdet av tillgångar i dotterbolag vilket belastar resultatet i första kvartalet med 6,1 Mkr.

-Alelion beslutade att uppdatera sin finansiella kalender för 2019.

-Alelion offentliggjorde en marknadsuppdatering för första kvartalet 2019.

-Styrelsen beslutade den 28 april 2019, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 2 april 2019, att genomföra en företrädesemission om cirka 135 miljoner kronor. Emissionen är via huvudägarna och ett garantikonsortium garanterad i sin helhet. Emissionen har fulltecknats och slutligt utfall av emissionen offentliggjordes 28 maj 2019.

-Kallelse till årsstämma den 31 maj 2019 i Alelion Energy Systems AB (publ) har utsänts till aktieägarna där aktieägare är inbjudna på en fabriksvisning.

-Alelion Energy Systems AB (Publ) har offentliggjort prospekt avseende företrädesemissionen samt ny finansiell information om kapitalstruktur och nettoskuldsättning per 31 mars 2019.

VD-kommentar

Fortsatt förskjutning mot mer avancerade produkter och segment

Alelion Energy Systems går just nu igenom en fas av stora förändringar som har att göra med både den teknologiska och affärsmässiga utvecklingen inom vårt verksamhetsområde.
Vad jag talar om är ett skifte från enklare volymprodukter baserade på litiumjonteknologi till mer och mer avancerade energilager med sofistikerade mjukvarulösningar. Utvecklingen öppnar för helt nya och mycket smartare lösningar för energihantering – det vi på Alelion kallar för intelligenta batterier.
Det här är dock en förändring som kortsiktigt sätter press på Alelion men som över tid erbjuder nya möjligheter och marknader. Det första kvartalet med sin minskade försäljning inom volymsegmentet men ökande orderingång inom specialfordon speglar denna utveckling väl.

Alelion är och förblir en pionjär inom litiumjonbatterier – de produkter och tjänster vi erbjuder har alltid karaktäriserats av hög teknisk kompetens och genuin kundförståelse. Även om vi i kraft av detta tidigt lyckades bli underleverantör till några av de verkligt stora trucktillverkarna, som Toyota Material Handling och Jungheinrich, är vi en liten och förhållandevis nischad aktör inom litiumjonteknologin. När det stora genombrottet för litumjon som ersättare för bly-syra nu kommit, har vi haft svårt att möta de stora tillverkarnas volym- och priskrav för enklare batterier. Dessa har istället i ökande utsträckning valt att starta egen batteritillverkning genom insourcing och i kraft av sin storlek dessutom bättre klarat att motverka den kostnadsinflation som följt på den starkt ökande efterfrågan på litiumjonbatterier. Den här utvecklingen betyder dock inte att Alelion lämnar trucksegmentet. Istället kommer vi att fokusera mer på de många mindre tillverkarna som inte har de volymer som krävs för egen tillverkning. Vi kommer också att fokusera på marknaden för eftermontering av litiumjonsystem på truckar som från början varit utrustade med bly-syra.

Att försäljningen till de stora tillverkarna minskat syns tydligt i våra kvartalssiffror som visar en minskning av orderingången inom affärsområdet Industritruckar med 23 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt minskade försäljningen under kvartalet med 26 procent jämfört med samma period i fjol vilket påverkade vårt rörelseresultat negativt. Våra fortsatt offensiva satsningar påverkade också rörelseresultatet som för perioden uppgick till minus 18,6 MSEK, att jämföra med en liten vinst motsvarande kvartal föregående år på 731 000 SEK. Resultatet för kvartalet tyngdes också av att räntenettot försämrades med nästan 5 MSEK till följd av ökade kostnader för kortsiktig bryggfinansiering.


Specialfordon ökar
Alelion har dock flera tillgångar som ger oss goda möjligheter att lyckas affärsmässigt i den övergripande omställning mot ökad elektrifiering som pågår i en allt raskare takt. För det första har vi som pionjärer inom litiumjon en teknisk kompetens som gör att vi kan ge oss in i mer avancerade segment på hårdvarusidan, såsom högspänningssystem. Här har vi det senaste året haft framgångar och bland annat fått två globala tillverkare av specialfordon som kunder – vad det handlar om är både att hjälpa till att förbättra driften av redan elektrifierade fordon och om att bidra till att ta fram litiumjonbaserade lösningar som kan användas för att elektrifiera och ersätta fossilbaserade drivlinor. För ett år sedan var vår orderingång inom segmentet 0 kronor – under det första kvartalet i år uppgick den till 9,6 MSEK.

Ny fabrik och nya produkter
För det andra har vi efter stora och offensiva satsningar nu börjat använda den högt automatiserade produktionen i vår egen fabrik. Det här ger över tid möjligheter till betydande kostnadsminskningar men också till en snabbare och mer kundanpassad produktutveckling och produktion. Tillverkningen drogs igång i början av april och vi gör nu intrimningar samtidigt som vi gradvis skruvar upp takten. Vår nya produktionslina är också anpassad för de nya produkter av generation tre som vi nu också börjar bygga i vår fabrik. De här nya produkterna är det tredje skälet till varför jag ser ljust på framtiden eftersom de genom sin modulbaserade uppbyggnad tillåter stor flexibilitet och anpassning utifrån både kundsegment och användning.

Mitt fjärde och sista skäl är det faktum att vi efter förvärvet av Caterva och egna utvecklingsinsatser, lyckats ta fram mycket avancerade mjukvarulösningar för styrning av hur våra batterier laddas och används. I det här sammanhanget är batterier egentligen inte ett bra ord för det leder tankarna fel – det ger intryck av att det handlar om hårdvara som endast fungerar som en energikälla som kan laddas och laddas ur. Sedan vi började i den här branschen har tekniken utvecklats mycket både vad det gäller battericellerna och de styrsystem som används, och den erfarenhet vi har skaffat oss innebär att vi idag kan optimera systemen på ett helt annat sätt än tidigare. För att spegla denna gradvisa förändring har vi kommit att allt mer tala om intelligenta batterier.

För att verkligen förstå vilka möjligheter den här förändringen innebär, behöver den här teknologin dock sättas in i ett större sammanhang. Jag har i flera år nu talat om att framtiden är elektrisk och händelseutvecklingen det senaste året med skärpta utsläppskrav har bara gjort den förutsägelsen än mer aktuell. En ökad elektrifiering kommer dock att ställa allt större krav på vår förmåga att tillhandahålla energi vid de tidpunkter den behövs. Redan idag är tillgången på energi i våra storstadsområden begränsad vilket har lett till en förnyad debatt om hur vår energi bäst bör produceras. Debatten borde dock i större utsträckning handla om hur vi hanterar den totala mängd energi som vi faktiskt har – om energy management. Den energimängd som produceras räcker nämligen – det är den ojämna konsumtionen av den som ställer till det.

Från batterier till energilager
Det är här som vårt egenutvecklade Alelion Intelligent Energy System, AIES, kommer in i bilden och det är det som gör att vi börjat tala om intelligenta batterier. Sammankopplade med AIES klarar nämligen batterierna av att själva räkna ut när tillgången på energi i elnätet är som störst, och priset som lägst, och styra laddningen till dessa tidpunkter. Detta ger inte bara stora kostnadsmässiga fördelar för våra kunder utan även stora miljömässiga då det också bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Tester av systemet genomförda hos kund visar att det i typfallet kan minska kundernas energikostnader med 30 procent och samtidigt bidra till avsevärda minskningar av koldioxidutsläppen. Ett avgörande skäl till att Alelion nyligen kvalificerade sig för ett europeiskt villkorslån på totalt 1,8 MEUR var just AIES’ betydelse för arbetet att skapa ett mer hållbart energisystem med lägre utsläpp av koldioxid.

Vad systemet öppnar för är ett användande av de litiumjonbatterier som är installerade i olika fordon som energilager och inte bara batterier. Energilager är som namnet antyder ett lager av energi som med hjälp av AIES kan kopplas in och ur utifrån behov och effektbalansen på nätet: ladda energi när det är god tillgång och lågt pris – ladda ur när tillgången är lägre och priset högre. Rätt använda kan dessa lager spela en stor roll för tillgången på tillräckligt mycket och tillräckligt grön energi på elnätet och vår bedömning är att smarta energilager av det här slaget kommer att bli en viktig del i omställningen till mer hållbara energisystem. I nuläget återstår dock fortfarande en del utvecklingsarbete av AIES och vi behöver också ta fram en affärsmodell som både ger största möjliga kundnytta och intäkter för oss själva.

Under en övergångsperiod kommer systemet sannolikt därför att vara mer av en tilläggstjänst och en konkurrensfördel när det gäller försäljningen av själva hårdvaran. Över tid räknar vi dock med att det här kommer att ge så stor kundnytta att det också kommer att bli en central del av våra intäktsströmmar. Skall jag våga mig på en förutsägelse till när det gäller framtiden är det inte bara att den kommer att vara elektrisk – den kommer också att vara mycket mera intelligent när det gäller hur vi hanterar och förbrukar elektricitet.

Daniel Troedsson, VD Alelion Energy Systems

Revisorernas granskning

Denna bokslutsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

VDs försäkran

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Göteborg den 31 maj 2019.

Daniel Troedsson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Daniel Troedsson tel +46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

Rapporten i helhet finns som en bilaga till detta mail eller att tillgå på: 

https://www.alelion.com/sv/investerare/finansiella-rapporter   

Om Alelion

Alelion bildades 2006 och har idag utvecklats till att vara leverantör av applikationsanpassade litiumjonbaserade energilagringssystem till tillverkare av industritruckar och specialfordon samt att kunna leverera högteknologiska energy management-lösningar.

I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s.k. energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar.

Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

VD Daniel Troedsson tel  +46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Om oss

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar. Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.