Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2004

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2004 "Det andra kvartalet 2004 var ännu ett starkt kvartal för Alfa Laval. Orderingången ökade med drygt 20 procent, exklusive valutakursdifferenser, jämfört med samma period 2003. Samtliga kundsegment och geografiska områden visade en ökning. Omsättningen ökade med drygt 15 procent, exklusive valutakursdifferenser, jämfört med samma period 2003. EBITA-marginalen har påverkats av en lägre bruttomarginal i kvartalet. Detta beror huvudsakligen på en kombination av valutakursförändringar, större andel nyförsäljning, prispress på vissa större projekt samt en ökad aggressivitet från våra säljare. Vi har vidtagit åtgärder med syfte att höja bruttomarginalen till den tidigare högre nivån. Vi bedömer att vi har stärkt vår position och ökat våra marknadsandelar. Vi upprepar våra positiva utsikter för året med en ännu positivare syn på orderingången." Sigge Haraldsson, VD och koncernchef, Alfa Laval Det andra kvartalet 2004 i sammandrag: - Orderingången ökade till MSEK 4 174 (3 554), vilket är en ökning med 20,4 procent exklusive växelkursdifferenser. - Omsättningen ökade till MSEK 3 798 (3 402), vilket är en ökning med 15,4 procent exklusive växelkursdifferenser. - Rörelseresultatet, justerad EBITA, ökade till MSEK 420 (412), inklusive negativa växelkurseffekter om MSEK 75. - Rörelsemarginalen (justerad EBITA) uppgick till 11,1 procent (12,1). - Resultatet efter finansiella poster ökade till MSEK 259 (214). - Kassaflödet från rörelseverksamheten var MSEK 198 (435). De första sex månaderna 2004 i sammandrag - Orderingången (exklusive växelkursdifferenser) ökade med 21,4 procent till MSEK 8 103 (6 932). - Omsättningen (exklusive växelkursdifferenser) ökade med 13,8 procent till MSEK 6 982 (6 397). - Rörelseresultatet, justerad EBITA, ökade till MSEK 803 (734), inklusive negativa växelkurseffekter om MSEK 143. - Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 11,5 procent (11,5). - Resultatet efter finansiella poster ökade till MSEK 470 (355). - Resultatet efter skatt var MSEK 259 (272). - Resultatet per aktie var SEK 2,32 (2,44). - Kassaflödet från rörelseverksamheten blev MSEK 519 (650). Utsikter för 2004 Den fortsatta återhämtningen i marknaden, som Alfa Laval förutsåg i bokslutskommunikén i februari 2004, infriades under de första sex månaderna. Baserat på utfallet under det första halvåret tror vi på en mycket stark ökning av orderingången för hela 2004. Vi spår att rörelsemarginalen, rensad för valutaeffekter, kommer att fortsätta att förbättras. Tidigare publicerade utsikter (27 april 2004): Under andra halvåret 2003 återhämtade sig marknaderna inom de flesta av de kundsegment som Alfa Laval arbetar inom. Det är vår bedömning att återhämtningen kommer att fortsätta under 2004. Förutsatt att återhämtningen inte påverkas av oförutsedda händelser i omvärlden tror vi på en stark ökning av orderingången under 2004. Vi spår att rörelsemarginalen, rensad för valutaeffekter, kommer att fortsätta att förbättras. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/16/20040815BIT20010/wkr0001.pdf Delårsrapport 1 April - 30 Juni 2004

Prenumerera

Dokument & länkar