Bolagsstämma i Alfa Laval AB (publ)

[REMOVED GRAPHICS] Bolagsstämma i Alfa Laval AB (publ) Aktieägarna i Alfa Laval AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 8 maj 2003 kl 16.00 på Scandic Hotel Star, Glimmervägen 5, Lund. Inregistrering till stämman sker från kl 15.00. Efter stämman bjuds på lättare förtäring. Rätt att deltaga Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall · dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per måndagen den 28 april 2003, · dels anmäla sitt deltagande till Alfa Laval AB senast fredagen den 2 maj 2003, kl 12.00. Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste dessutom tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken för att kunna deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering skall vara verkställd senast måndagen den 28 april 2003. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman kan ske · per post till Alfa Laval AB, Juridik, Box 73, 221 00 LUND, · genom e-post till: bolagsstamma.lund@alfalaval.com, · per fax: 046 - 36 71 87, · på hemsida: www.alfalaval.com, eller · per telefon 046-36 72 22, 046-36 72 41 eller 046-36 69 00. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges samt eventuella biträden (dock högst två). Ombud för aktieägare skall bifoga skriftlig och daterad fullmakt som vid tidpunkten för stämman inte får vara äldre än ett år. Ombud eller ställföreträdare för juridisk person skall dessutom bifoga registreringsbevis. Fullmakt och eventuellt registreringsbevis skall skickas in till Alfa Laval AB i samband med anmälan. Som bekräftelse på anmälan kommer Alfa Laval AB skicka ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistreringen. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning för stämman. 5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anförande av verkställande direktören. 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 9. Beslut a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; b. om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för vinstutdelningen; c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 13. Förslag om nomineringskommitté. 14. Eventuellt annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 15. Stämmans avslutande. Förslag till beslut Punkt 2 Styrelsen har beslutat föreslå advokat Bertil Villard att som ordförande leda Alfa Laval ABs ordinarie bolagsstämma 2003. Punkt 9 (b). Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för 2002 med 2 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås tisdagen den 13 maj 2003. Om bolagsstämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas genom VPC ABs försorg fredagen den 16 maj 2003. Punkt 10-12 Aktieägare representerande mer än 50 % av det totala kapitalet och antalet röster har bildat en nomineringskommitté med uppgift att till ordinarie bolagsstämma 2003 föreslå val av styrelseledamöter och arvode till dessa. Nomineringskommittén har följande sammansättning; Christian Salamon för Industri Kapital (sammankallande), Jörn Rausing för Tetra Laval, Marianne Nilsson för Robur, Ramsay Brufer för Alecta, Mats Andersson för Tredje AP-fonden och Niels-Erik Petersen för Arbejdsmarkedets Tillægspension. Nomineringskommittén föreslår följande: · Antalet styrelseledamöter skall vara åtta. Inga suppleanter föreslås utses. · Arvodet till styrelsen skall vara 2.225.000 kronor att fördelas av styrelsen inom sig. Arvode till revisorerna skall utgå i enlighet med avtal mellan Alfa Laval AB och Ernst & Young AB. · Omval av styrelseledamöterna Sigge Haraldsson, Lena Olving, Finn Rausing, Jörn Rausing, Christian Salamon, Björn Savén och Waldemar Schmidt. · Nyval av Anders Narvinger. Anders Narvinger, född 1948, civilingenjör och civilekonom, är VD för Sveriges Verkstadsindustrier och tidigare VD och koncernchef för ABB Sverige. Anders Narvinger är styrelseordförande i Exportrådet, Lunds Tekniska Högskola, Plastal AB, Trelleborg AB och styrelseledamot i Volvo Car Corporation. Nomineringskommittén rekommenderar att Anders Narvinger utses till ny ordförande i styrelsen. Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 % av det totala kapitalet och antalet röster har förklarat att de avser rösta för nomineringskommitténs förslag enligt ovan. Punkt 13 Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 % av det totala kapitalet och antalet röster har föreslagit att det för beredande och framläggande av förslag för bolagsstämman avseende val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt styrelse- och revisorsarvode, skall finnas en nomineringskommitté. Enligt förslaget skall styrelsens ordförande årligen under fjärde kvartalet samla de fem största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse nomineringskommitténs ledamöter. Avstår någon av dessa aktieägare från denna rätt skall nästa aktieägare i fallande ordning tillfrågas till dess att fem ledamöter är utsedda. Namnen på nomineringskommitténs ledamöter skall offentliggöras så snart de utsetts. Styrelsens ordförande skall kunna väljas till nomineringskommittén samt kunna utses till dess ordförande. Styrelsens ordförande skall även för nomineringskommittén redovisa förhållanden avseende styrelsens behov av särskild kompetens samt övriga förhållanden som kan vara av betydelse för nomineringskommittén. Revisorer Vid extra bolagsstämma i december 2000 utsågs Ingvar Ganestam och Anders Scherman till revisorer, med Håkan Olsson och Kerstin Mouchard som revisorssuppleanter, för en mandatperiod som löper till och med slutet av den ordinarie bolagsstämman 2004. Samtliga nämnda revisorer och revisorssuppleanter är verksamma inom Ernst & Young AB. Tillgängliga handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos Alfa Laval AB för aktieägare från och med torsdagen den 24 april 2003. Kopior av handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Lund i april 2003 ALFA LAVAL AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder kronor och har cirka 17 200 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar