Delårsrapport 1 juli - 30 september 2002

Report this content

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 juli - 30 september 2002 "Det tredje kvartalet utvecklades i linje med våra förväntningar. Lönsamheten förbättrades tack vare högre bruttomarginaler och lägre kostnader." Sigge Haraldsson, VD och koncernchef, Alfa Laval Det tredje kvartalet i sammandrag - Rörelseresultatet, justerad EBITA, ökade till MSEK 414 (391). - Rörelsemarginalen (justerad EBITA) ökade till 11,8 procent (10,2). - Resultatet efter finansiella poster ökade till MSEK 219 (- 256). - Orderingången (exklusive växelkursdifferenser och efter justering för avyttrade aktiviteter) minskade med 4,8 procent till MSEK 3 528. - Omsättningen (exklusive växelkursdifferenser och efter justering för avyttrade aktiviteter) minskade med 4,6 procent till MSEK 3 504. - Engångskostnader avseende förmånsbaserade pensionsåtaganden har belastat resultatet med MSEK 50. - Det danska företaget DSS (Danish Separation System A/S), specialister inom membranfiltrering, förvärvades. De första nio månaderna i sammandrag - Kassaflödet från rörelseverksamheten blev MSEK 1 344 (1 370). - Rörelseresultatet, justerad EBITA, blev MSEK 1 220 (1 242). - Rörelsemarginalen (justerad EBITA) ökade till 11,7 procent (11,2). - Resultatet efter finansiella poster ökade till MSEK 26 (- 210). - Orderingången (exklusive växelkursdifferenser och efter justering för avyttrade aktiviteter) minskade med 4,3 procent till MSEK 11 173. - Omsättningen (exklusive växelkursdifferenser och efter justering för avyttrade aktiviteter) minskade med 1,9 procent till MSEK 10 420. - Engångskostnader avseende förmånsbaserade pensionsåtaganden har belastat resultatet med MSEK 75. - Jämförelsestörande kostnader relaterade till förändring av kapitalstrukturen i samband med börsintroduktionen har belastat resultatet med MSEK 304. - Nyemissionen i samband med börsintroduktionen har tillsammans med löpande amorteringar minskat den finansiella nettoskulden med MSEK 3 649 sedan årsskiftet. Förväntningarna för resten av 2002 kvarstår Under hösten 2001 noterades en minskad efterfrågan. För 2002 bedömdes en nedgång av orderingången i storleksordningen fyra procent. Trots osäkerheten i världsekonomin kvarstår bedömningen. Trots nedgången i orderingången förväntas rörelsemarginalen att förbättras under innevarande år jämfört med 2001. Den förbättrade lönsamheten uppnås med hjälp av högre bruttomarginaler och lägre omkostnader. Verksamheten står således väl rustad att ytterligare förbättra lönsamheten när uppgången i ekonomin kommer. MSEK om inget 1.7-30.9 1.7-30.9 1.1-30.9 1.1-30.9 2001 2000 annat anges 2002 2001 2002 2001 proforma Orderingång 3 528 3 982 11 173 12 188 15 894 15 374 Nettoomsättning 3 504 3 832 10 420 11 091 15 830 15 012 Justerad EBITDA 492 485 1 470 1 539 2 138 1 626 1) Justerad EBITA 414 391 1 220 1 242 1 738 1 160 2) Rörelsemarginal 11,8 % 10,2 % 11,7 % 11,2 % 11,0% 7,7% (justerad EBITA2)) Resultat efter 219 -256 26 -210 42 -296 finansiella poster Avkastning på 18,8 % 13,5 % 18,5% 16,1% sysselsatt kapital Avkastning på 3,1 % -25,7 % 2,5% -30,8% eget kapital Soliditet 27,1 % 7,1 % 8,2% 7,0% Skuldsättningsg 0,95 6,54 5,38 6,42 rad, ggr Antalet 9 212 9 405 9 212 9 405 9 259 10 623 anställda (ental)3) 1) Justerad EBITDA - "Resultat före räntor, skatter, avskrivningar, avskrivningar på goodwill och koncernmässiga övervärden samt jämförelsestörande poster." 2) Justerad EBITA - "Resultat före räntor, skatter, avskrivningar på goodwill och koncernmässiga övervärden samt jämförelsestörande poster." 3) Antal anställda i slutet av perioden. Lund den 31 oktober 2002 Sigge Haraldsson Verkställande Direktör och Koncernchef Alfa Laval AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT01070/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT01070/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar