Klargöranden rörande asbestrelaterade stämningar i USA

Report this content

Klargöranden rörande asbestrelaterade stämningar i USA Det har i de stämningar som riktats mot Alfa Laval Inc. i USA inte identifierats någon Alfa Laval produkt som Alfa Laval bedömer kan utgöra grund för ett skadeståndsansvar. Det finns inget domslut där det konstaterats att någon Alfa Laval produkt orsakat en asbestrelaterad skada. Alfa Laval hävdar bestämt att samtliga krav är grundlösa och avser att kraftfullt bestrida varje krav. Som redovisades i delårsrapporten för tredje kvartalet vilken publicerades den 31 oktober 2002, har Alfa Laval Inc. i ökad omfattning blivit stämt i asbestrelaterade fall. Stämningarna avser krav från käranden som påstår sig ha blivit skadade genom att ha exponerats för asbest under en tidsperiod som huvudsakligen sträcker sig från 1930- talet till slutet av 1970-talet. Alfa Laval Inc. är endast ett av hundratals företag som stämts. Historiskt har krav mot Alfa Laval avvisats av domstolar som ogrundade eller blivit förlikta för obetydliga belopp uppgående till en bråkdel av annars uppskattade rättegångskostnader. - Fram till inledningen av 2002 blev krav mot Alfa Laval Inc. avvisade som ogrundade i 17 asbestrelaterade stämningar. Alfa Laval har därutöver förlikt 5 fall för obetydliga belopp uppgående till en bråkdel av uppskattade rättegångskostnader, dock utan att medge ansvar i något fall. I januari 2002 kvarstod 9 asbestrelaterade stämningar mot Alfa Laval Inc. som inletts under perioden 1997 - 2001. - Per den 20 maj 2002 hade Alfa Laval kännedom om 11 asbestrelaterade stämningar mot Alfa Laval Inc. Dessa 11 stämningar, som inte ansågs vara av väsentlig betydelse, inkluderade totalt 517 käranden, av vilka 507 hänför sig till ett fall där Alfa Laval Inc. var ett av 384 stämda företag. I alla övriga fall finns det endast en kärande. I samtliga fall är Alfa Laval Inc. endast ett av ett stort antal stämda företag. - Per den 30 september 2002, var Alfa Laval Inc. stämt i totalt 25 asbestrelaterade fall. - Sedan den 1 oktober 2002 har Alfa Laval Inc. stämts i ytterligare 43 fall. Alfa Laval fick kännedom om 30 av dessa fall de senaste dagarna. Sammanlagt är nu Alfa Laval Inc. stämt i 68 asbestrelaterade fall med omkring 7 500 käranden. Kärandena har inte i något fall identifierat någon produkt som Alfa Laval bedömer kan ligga till grund för en skadeståndsskyldighet. - Historiskt har de asbestrelaterade fall som Alfa Laval varit inblandat i avsett en eller ett fåtal käranden som stämt ett stort antal företag. På senare tid har Alfa Laval Inc. också stämts i fall med ett stort antal käranden, vilket numera är ett vanligt tillvägagångssätt i USA. Det totala antalet käranden i de fall som Alfa Laval Inc. är inblandat i, är omkring 7 500. Alfa Laval Inc. är i samtliga fall ett utav ett stort antal företag som stämts. Mer än 6 500 käranden hänför sig till de två största fallen. Båda dessa fall kom till Alfa Lavals kännedom under de senast tre månaderna varav det ena den 1 november 2002. I dessa två fall är antalet stämda företag 380 respektive 266. Mot bakgrund av vad som är känt idag är det Alfa Lavals bedömning att dessa stämningar inte i väsentlig grad kommer att påverka koncernens finansiella ställning eller resultat. Detta pressmeddelande är inte avsett för distribution utanför Sverige. För ytterligare information: Sigge Haraldsson VD och Koncernchef Alfa Laval Group Tel: +46 46 36 70 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00010/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar