Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2000

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2000 ASP-marknaden tar fart · ASP-marknaden utvecklades positivt och under det fjärde kvartalet tecknades avtal med 40 företag kring externa ASP-tjänster, bl a med Bulten och IHM Business School. Under det andra och tredje kvartalet tecknades 5 respektive 8 avtal. Under inledningen på första kvartalet 2001 har ytterligare 15 avtal tecknats, bl a med Trelleborg AB. Den ökade orderingången för ASP-avtal under 2001 har redan överträffat prognosen för första halvåret. · Alfaskop har under räkenskapsåret genomfört stora förändringar och renodlat verksamheten som konsultbolag med bred ASP-inriktning. I maj outsourcades hårdvaruhanteringen till Scribona under 5 år och den 1 september såldes utbildningsbolaget med 111 anställda till LärData. · Helårsresultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till -56,4 Mkr (-28,8 Mkr). Resultatet avser bibehållen verksamhet. · Helårsresultatet före skatt blev -111,6 Mkr. Här ingår resultatet från försäljning av dotterbolag, netto, med -19,6 Mkr och avvecklingskostnader för övriga upphörda verksamheter med -35,6 Mkr. · Resultatet för det fjärde kvartalet efter finansiella intäkter och kostnader var -9,6 Mkr (2,5 Mkr). Kvartalet avslutades svagare än väntat främst till följd av att två stora konsultprojekt försköts över årsskiftet. Resultatet före skatt var -52,0 Mkr. Skillnaden var hänförlig till avvecklings- och omstruktureringskostnader samt resultatandel i intressebolag. · Omsättningen uppgick till 688 Mkr (722,9 Mkr). Minskningen jämfört med föregående år hänför sig främst till minskade produktvolymer första halvåret samt avvecklade verksamheter. Trots att delar av tjänsteutbudet avvecklades ökade konsultsidans omsättning med 19% på en svag marknad. · Omsättningen för det fjärde kvartalet var 87,9 Mkr (98,6 Mkr). Minskningen är hänförlig till minskade produktvolymer och avvecklade verksamheter. Flera större projekt och konsultuppdrag genomfördes fjärde kvartalet, bl a med Amersham Pharmacia Biotech, Riksrevisionsverket samt flera andra statliga verk. · Erik Lautmann tillträdde som VD och koncernchef den 1 mars. Ny ledning har rekryterats till Supply och till 10 av de 13 affärsdrivande orterna inom Operations. · Antalet medarbetare minskade under året från 661 till 474 som en följd av renodling, outsourcing och avveckling av verksamheter utanför kärnverksamheten. · Soliditeten vid räkenskapsårets utgång var 11,5% (28,4%). Koncernens likvida medel 2000-12-31 uppgick till 25,3 Mkr (46,8 Mkr). Utöver detta har det externa kreditutrymmet utökats med 30 Mkr under februari 2001. · Diskussioner pågår om strukturaffärer i syfte att stärka utbud, organisation samt framtida vinstutveckling. I samband med detta har avtal tecknats med H&Q Technologies. · Stora kostnadsbesparingar har genomförs vilket innebär att kostnadsnivån har sänkts med 10 Mkr per månad jämfört med första halvåret 2000. · Styrelsens bedömning om ett positivt resultat under andra kvartalet 2001 kvarstår. · RäKENSKAPSåRET I SAMMANFATTNING MARKNAD Svag marknad men ökning inom kärnaffären Marknaden blev svagare än väntat under det första halvåret. Som en följd av de omfattande investeringar som gjordes 1999 för att säkra IT-stödet inför millennieskiftet, uppstod ett vakuum med svag efterfrågan på produkter och produktrelaterade tjänster där även utbildningssidan omfattades. Vidare fördröjde rådande högkonjunktur marknadens behov av effektiviseringsinvesteringar. Däremot ökade konsultsidan över hela året på en vikande marknad genom att både antalet kvalificerade konsultuppdrag och längre projektuppdrag ökade. Marknaden för Alfaskops samlade ASP-utbud och tjänster har utvecklats positivt efter sommaren. Under räkenskapsåret har avtal tecknats med drygt 50 företag om externa ASP-tjänster, varav 40 bara under det fjärde kvartalet. Även efterfrågan på Systems Management- och fjärrdriftstjänster av servrar och nätverk har utvecklats positivt. ASP marknaden allt mer etablerad Under förra året etablerade sig ASP som ett nytt begrepp på marknaden. ASP står för Application Service Provider, ett samlingsbegrepp för företag som erbjuder tillgång till applikationer och tjänster över nätet. Totalt fördubblades marknaden för ASP under 2000. Den samlade bilden av en framtida kraftig tillväxt för ASP-marknaden påtalas i flera aktuella undersökningar, bl a från Price Waterhouse Coopers samt analysföretagen Gartner Group och IDC. Alfaskop är ett konsultbolag med inriktning på ASP-baserade lösningar och tjänster som ger kunderna tillgång till applikation och information oavsett tid, plats och val av verktyg. Application online tjänster, d v s hyra av åtkomst till program och driftstjänster över Internet, är visserligen en viktig del av vårt utbud men Alfaskops fokusering kring ASP är mycket bredare än så. Med ett helhetstäckande ASP-utbud, en växande marknad, en stark konsultorganisation, ledande samarbetspartners och en stor kundbas, ser vi fokuseringen på ASP som en naturlig vidareutveckling av det kunnande inom teknisk infrastruktur som Alfaskop erbjudit marknaden under flera år. Intern ASP Flera företag kommer dock även framgent att, av olika skäl, vilja äga driftansvaret och där skapar Alfaskop en intern ASP-miljö hos kunden. På denna växande marknad har Alfaskop redan en ledande position. Alfaskops kundbas omfattar ca 20.000 användare som idag når sina applikationer och sin information via intern ASP, d v s från valfri arbetsplats som når företagets centrala servrar över nätet. Kundbasen innehåller drygt 160 företag och organisationer som kör över 100 olika applikationer i interna ASP-miljöer. Extern ASP Många mindre och medelstora företag kommer att välja att köpa eller hyra hela IT-stödet som en extern ASP-tjänst över nätet. Anledningarna är flera; lätt att förändra IT-stödet i takt med företaget, brist på egen IT- kompetens, minskade driftsstörningar, ökad säkerhet, lägre och i förväg kända kostnader samt mer produktiv tid inom kärnaffären. ASP-baserade tjänster och samverkan med partners, öppnar helt nya marknader och ger kontinuerliga intäktsflöden över tiden. Partnerstrategi Alfaskops renodling kring ASP bygger på samverkan i en nätverksekonomi. Vi tror inte att någon enskild aktör på marknaden, ensam kan erbjuda ett komplett och konkurrenskraftigt utbud utan allianser och specialiserade partners. Genom vår förmåga att tillföra värden i våra partners erbjudande når vi också helt nya marknader. Under året har strategiska samarbetsavtal kring ASP tecknats med bl a Hogia, ProfDoc, Microsoft, Agda Lön, Jeeves, IFS, Navision/Damgaard, Ernst & Young e-partners, MediDoc, IBM, Citrix, Sun, Compaq och Fujitsu/Siemens m fl. Fr o m andra halvåret har dessa partnersamarbeten genererat nya affärer. De samarbeten som har inletts under 2000 kommer att utvecklas och förstärkas inom fler områden. RENODLING SOM KONSULTBOLAG MED ASP-INRIKTNING Alfaskop har genomfört en påtaglig förändring av verksamheten under räkenskapsåret. Organisation, inriktning och utbud har renodlats. Verksamheter utanför kärnaffären har avvecklats, outsourcats eller överlåtits i annan regi. Omstrukturering och avveckling har inneburit stora ansträngningar på personal, resultat, tillgångar och likviditet men har samtidigt skapat förutsättningar för långsiktig intjäningsförmåga. Kostnadsbesparingar på 120 Mkr De åtgärder som har genomförts innebär kostnadsbesparingar på årsbasis på 120 Mkr. Hårdvaruhanteringen outsourcades till Scribona Scribona Distribution övertog fr o m maj hanteringen kring produkter, logistik, administration, lager och inköp fram till 2005. Som en följd av detta gjordes en personalanpassning med 60 tjänster. Utbildningsbolaget såldes till LärData Den 1 september såldes utbildningsbolaget, Alfaskop Kompetensutveckling AB, med 111 anställda till LärData AB. Alfaskop blev 45,5 % delägare i ett nytt fristående utbildningsbolag - Adveta AB. Huvudägarna Segulah-gruppen ansvarar för ledning och styrning av Adveta. Bastjänster via partners Konkurrensutsatta teknik- och produktrelaterade tjänster har avvecklats vilket har påverkat ett 50-tal tjänster. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Omsättning Omsättningen uppgick till 688 Mkr (722,9 Mkr). Minskningen jämfört med föregående år hänför sig främst till minskade produktvolymer första halvåret samt avvecklade verksamheter. Konsultomsättningen ökade samtidigt med 19% på en svag marknad trots att delar av tjänsteutbudet har avvecklats, primärt konkurrensutsatta basteknik- och servicetjänster. Omsättning fjärde kvartalet Omsättningen för det fjärde kvartalet var 87,9 Mkr (98,6 Mkr). Minskningen är hänförlig till minskade produktvolymer och avvecklade verksamheter. Flera större projekt och konsultuppdrag genomfördes fjärde kvartalet, bl a med Amersham Pharmacia Biotech, Riksrevisionsverket samt flera andra statliga verk. Konsultomsättningen ökade i oktober och november men december påverkades av att två större projekt försköts över årsskiftet i kombination med stora semesteruttag. Orderingången för ASP-segmentet ökade väsentligt, om än från låga volymer. Förändrade affärsvolymer Affärsvolymen har ökat på konsultsidan och inom ASP-området. Konsultomsättningen ökade med 19% till 272 Mkr (229 Mkr). Produktvolymer ingår enbart i omsättningen t o m april 2000. Fr o m maj månad ingår denna affär i omsättningen endast som en försäljningskommission. Licensaffären har hanterats på motsvarande sätt fr o m september månad 2000 och utbildningsbolaget redovisas t o m den 31 augusti som var tidpunkten för avyttring. Som följd av en svag efterfrågan första halvåret på produkter, produktrelaterade tjänster inklusive utbildning sjönk omsättningen inom dessa områden första halvåret. Resultat Helårsresultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till - 56,4 Mkr (-28,8 Mkr). Resultatet avser bibehållen verksamhet. Resultatet belastas primärt av en svag efterfrågan första halvåret på produkter och produktrelaterade tjänster inklusive utbildningstjänster, d v s de områden som inte längre drivs i Alfaskops egen regi. Vidare har omstruktureringen med stora personalförändringar och omställning till nytt utbud och organisation tidvis medfört minskat affärsfokus. Affärsområdet Supply som omfattar licens, finans och produktförsäljning lämnade trots detta ett positivt resultat på 9,5 Mkr. Helårsresultatet före skatt blev -111,6 Mkr. Här ingår resultatet från försäljning av dotterbolag, netto, med -19,6 Mkr samt avvecklings- och omstruktureringskostnader för övriga upphörda verksamheter med -35,6 Mkr. Resultat fjärde kvartalet Resultatet för det fjärde kvartalet efter finansiella intäkter och kostnader var -9,6 Mkr (2,5 Mkr). Resultatet avser bibehållen verksamhet. Kvartalet avslutades svagare än väntat främst till följd av att två stora konsultprojekt försköts över årsskiftet. Resultatet före skatt var -52,0 Mkr. Skillnaden var hänförlig till avvecklings- och omstruktureringskostnader samt resultatandel i intressebolag. Finansiell ställning och kassaflöde Koncernens likvida medel uppgick 2000-12-31 till 25,3 Mkr (46,8 Mkr). Marginella investeringar i materiella anläggningstillgångar har skett under perioden. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -6,4 Mkr (-9,3 Mkr). Likvida medel har minskat med 21,5 Mkr under perioden. Resultat per aktie efter skatt uppgick till -24,68 kr (- 5,94 kr). Soliditeten vid räkenskapsårets utgång var 11,5% (28,3%). Det externa kreditutrymmet har utökats med 30 Mkr under februari 2001. Moderbolagets omsättning och resultat Moderbolagets omsättning uppgick till 151,5 Mkr (256,2 Mkr) och resultatet före skatt uppgick till -77 Mkr (-2,6 Mkr). Händelser efter redovisningsårets slut Under inledningen på 2001 har flera nya ASP-avtal tecknats, bl a ett 3- årigt avtal med Trelleborg AB. Skanska har tecknat ett 3-årigt avtal värt 100 Mkr avseende licenshantering. Vidare har flera konsult- och projektuppdrag påbörjats kring teknisk infrastruktur och Systems Management, bl a på Länsstyrelsen i Stockholm, Göteborgs Stad och på flera statliga verk. Stefan Käck har utnämnts till chef för Alfaskop Affärsutveckling som omfattar affärs-, strategi- och produktutveckling samt partnerrelationer kring Alfaskops samlade ASP-utbud. Tidigare chefen för ASP, Service Provider-tjänster, Johan Lindqvist, har lämnat företaget. Den 12 februari 2001 påbörjades en rekonstruktion av Adveta i syfte att skapa en konkurrenskraftig verksamhet. Ledningen för Alfaskop bedömer de ekonomiska konsekvenserna för Alfaskop som begränsade i dagsläget. Osäkerheten är främst relaterad till framtida värdering av det rekonstruerade bolaget. Alfaskops kunder Alfaskop har en god riskspridning genom en mycket stor kundbas inom flera olika branscher och med en relativt jämn fördelning mellan privat (43%) och offentlig verksamhet (57%). Alfaskops kundbas består av ca 8.000 kunder, vara drygt 200 företag och organisationer med över 20.000 användare är relaterade till ASP-området. Alfaskops kunder är medelstora och stora företag samt organisationer inom den privata och offentliga sektorn. Genom fokuseringen på ASP i nära samverkan med partners, räknar vi med att bredda vår marknad väsentligt, främst bland mindre bolag och medelstora företag och organisationer. Ingen enskild kund står för mer än 5,5 % av intäkterna och våra 10 största kunder genererar drygt 25% av intäkterna. Bland Alfaskops större kunder kan nämnas ABB, Ericsson, Skanska, RFV/Försäkringskassorna Kriminalvården, flera statliga verk, SAAB, Provinsbanken, BT Industries, Domstolsverket, Boliden Contech samt flera landsting och kommuner. Medarbetarna Vid årets inledning hade Alfaskop 661 anställda. Som en följd av renodling och avveckling av verksamheter samt försäljning av dotterbolag har en personalanpassning gjorts. Antalet anställda vid årets utgång var 474 personer. Det genomsnittliga antalet anställda var 566 personer (701). Under räkenskapsåret har många erfarna medarbetare och seniorkonsulter rekryterats vilket har inneburit att medelåldern steg till 34 år (30). Alfaskop har i och med det gångna årets renodling och stora omstruktureringar fått vidkännas en ökad personalomsättning, från 7% till drygt 12%. UTSIKTER FÖR 2001 Efter ett år av omfattande, men nödvändig, omstrukturering och kraftigt minskade omkostnader står Alfaskop nu rustat inför såväl en förväntat förbättrad IT-konsultmarknad som en växande ASP-marknad. En stadigt ökande orderingång inom ASP-området under hösten 2000 och inledningen på 2001 förstärker förväntningar på en positiv utveckling framöver. Allt fler företag tittar på lösningar för outsourcing och effektivisering av IT- driften för att kunna fokusera på den egna kärnverksamheten. Efterfrågan på kvalificerade konsulter och projektstyrning inom lösningsområden relaterade till teknisk infrastruktur, informationshantering/beslutsstöd och Systems Management väntas fortsätta att öka. Genom ett starkt nätverk och ökad samverkan med partners inom alla delar av värdekedjan räknar Alfaskop med att bredda sin marknad väsentligt. Alfaskop utvärderar aktivt alternativa möjligheter att via strukturaffärer, allianser eller förvärv stärka utbud, organisation, geografiska marknader samt framtida vinstutveckling. I samband med detta har avtal har tecknats med H&Q Technologies. Trots ett första kvartal som fortfarande tyngs av omställningskostnader, förväntas lönsamheten att förbättras successivt under året. Efter genomförda förändringar kvarstår styrelsens samlade bedömning att Alfaskop kommer att nå ett positivt resultat under andra kvartalet 2001. Utdelning Styrelsen föreslår ingen aktieutdelning för räkenskapsåret 2000 (0 kr). Bolagstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum måndagen den 7 maj 2001, kl 15.00 på Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, Stockholm. Kommande informationstillfällen Bolagsstämma och delårsrapport 7 maj 2001 Stockholm 01-02-20 Styrelsen för Alfaskop AB Frågor avseende kommunikén besvaras av VD, Erik Lautmann, tel: 08 - 629 42 30, mobil: 0708 - 41 88 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00860/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00860/bit0001.pdf hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar