Delårsrapport Alfaskop AB

DELÅRSRAPPORT ALFASKOP AB för det första kvartalet 000101 - 000331, räkenskapsåret 2000 * Omsättningen under det första kvartalet minskade till 331,2 Mkr (370,9 Mkr). * Resultatet för det första kvartalet uppgick till -9,6 Mkr före skatt (-4,1 Mkr) och resultatet per aktie efter skatt uppgick till -1,88 kr (- 0,85 kr). * Perioden har påverkats av en marknadsmässig sättning av efterfrågan under januari och februari. Därutöver har Alfaskop tagit engångskostnader i samband med överlåtande av hårdvaruhanteringen till Scribona samt för uppbyggnad av framtida tillväxtområden. * Fr o m mars månad har efterfrågan återgått till en förväntad nivå och styrelsen framhåller att tidigare bedömning om en väsentlig resultatförbättring för helåret 2000 kvarstår. * Konsultverksamheten ökade omsättningen under perioden till 64,4 Mkr (58,9 Mkr) medan utbildningsverksamhetens omsättning minskade till 19,2 Mkr (27,5 Mkr). * Överlåtandet av hårdvaruhanteringen till Scribona påbörjades enligt plan och slutfördes 2 maj. * Ny VD - Erik Lautmann tillträdde den 6 mars. * Två nya bolag har startats, Alfaskop ASP och Alfaskop Licence som ett led i satsningen på affärsrelaterad e-handel och tjänster över nätet. * Ägarstrukturen har förändrats genom ett väsentligt ökat internationellt och institutionellt ägande. Framtida affärsfokus Det senaste året har Alfaskop inlett omställningen av organisationen och renodlat verksamheten i syfte att bygga en stabil plattform för utveckling som tjänsteföretag. Alfaskops framtida affärsfokus inriktar sig på att minska gapet mellan företags IT-strategier och visioner och verkligheten hos den enskilda användaren. Alfaskop levererar helhetslösningar för att bygga teknisk infrastruktur och att driva och utveckla den. Alfaskop skall i nära samarbete med partners ta ansvaret för IT-stödet ända till hålet i väggen där användaren pluggar in sin terminal och se till att kunderna har tillgång till efterfrågad applikation och information när och där det behövs. En framtida fokusering på ASP, Application Service Provider, är central eftersom den bygger på de kompetenser och lösningar Alfaskop erbjuder inom teknisk infrastruktur. Alfaskop AB ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00280/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00280/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar