Förslag till ny jämställdhetslag är ett slag i luften som inte kan ge avsedd effekt

Förslag till ny jämställdhetslag är ett slag i luften som inte kan ge avsedd effekt - men den innebär ett byråkratiskt trakasseri av arbetsgivarna Lagförslagen avseende lönekartläggning bygger på en helt felaktig grund, säger ALMEGAs VD Göran Trogen: - De statistiskt uppmätta skillnader i löner för kvinnor och män beror till helt övervägande del på att kvinnor och män arbetar inom olika yrken och inom olika sektorer. Det är alltså den könsuppdelade arbetsmarknaden som måste angripas om man ska komma tillrätta med löneskillnader. - Det har att göra med utbildnings- och yrkesval som inte minst är regeringens ansvar. Nu väljer regeringen att visa handlingskraft genom att trakassera arbetsgivarna genom en byråkratisk pappersreform som inte angriper det verkliga problemet. - De nuvarande reglerna räcker mer än väl för att komma åt fall av lönediskriminering på grund av kön. Lagförslaget innebär i lönehänseende att företagen årligen ska indela alla anställda i grupper om "likvärdigt" arbete efter kriterier som "ansträngning" och "arbetsförhållanden" m m. Jämförelser ska sedan göras av löneskillnader inom och mellan grupper och bedömas om dessa beror på kön. Kartläggningen ska resultera i en handlingsplan som ska ange vilka justeringar som ska göras och kostnadsberäkningar för dessa. JämO får fritt tillträde till arbetsplatserna för "tillsyn" och facken får rätt att ta del av samtligas löner, även oorganiserades. Samtliga arbetsgivarorganisationer har vid en summarisk remissbehandling ställt sig avvisande till förslaget i denna del. - De föreslagna reglerna innebär en verklighetsfrämmande detaljreglering av lönesättningen. Det är ett oacceptabelt ingrepp i lönebildningen, säger ALMEGAs VD Göran Trogen. - Regeringen brukar anse lönebildningen vara en fråga för förhandlingsparterna men nu blir det en fråga för domstolar och myndigheter. - Förslaget bygger på en föråldrad bild av arbetslivet, av fabriker och ämbetsverk där alla arbeten kunde placeras i rutor med hjälp av arbetsvärdering och befattningsnomenklatur. Dagens arbetsliv är helt annorlunda och de förhandlande parterna har anpassat kollektivavtalen. - Att de tre huvudorganisationerna LO, TCO och SACO varit snabba att säga ja till det nu aktuella förslaget och därmed till en minskad roll för sina förhandlande förbund är förvånande. - Dessa förslag avvisades av Jämställdhetslagsutredningen men genomförs nu enligt en departementspromemoria som skrivits av förra JämO Lena Sveneaus och som nu tillmötesgår JämO-myndighetens krav i utredningen. De motgångar JämO haft i domstolar att jämföra löner mellan bl a barnmorskor och sjukhusingenjörer resulterar nu i att samtliga svenska arbetsgivare tvingas tillämpa dessa tids- och kostnadskrävande regler. - Inte minst upprörande i detta sammanhang är att lagförslaget skulle ge facken rätt att ta del av allas löner. Det visar på total avsaknad av respekt för den personliga integriteten. Detta krav har jag under mer än 30 år som förhandlare aldrig mött från fackförbunden och jag vet att tanken är kontroversiell även inom facken. Medarbetare som vill slå vakt om sin integritet kommer i stället att söka andra kontraktsformer än anställning. Förbundsgruppen ALMEGA inom SAF företräder cirka 8 000 företag med 420. 000 anställda inom industri- service- och tjänstesektorn. Kontaktperson: Göran Trogen, tel 08-762 69 60 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00310/bit0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar