Privata tjänstesektorn växte med 12 procent under andra kvartalet 2000

Privata tjänstesektorn växte med 12 procent under andra kvartalet 2000 Tjänstesektorn ökade sin omsättning, mätt i löpande priser, med 12 procent under det andra kvartalet år 2000 jämfört med motsvarande period föregående år. Jämfört med första kvartalet 2000, som uppvisade en tillväxt med 9 procent, ökade därmed tillväxttakten något. Det visar Tjänstebarometern som utförs kvartalsvis av Handelns Utredningsinstitut på uppdrag av Forum för tjänsteföretagare. -Trots den höga omsättningsökningen så var pristrycket svagt, vilket pekar på att tjänstesektorns tillväxt för närvarande inte driver inflationen säger Örjan Lenárd, Forum för tjänsteföretagare, i en kommentar till Tjänstebarometern. Samtliga branscher inom tjänstesektorn ökade sin omsättning under andra kvartalet 2000, flertalet med tvåsiffriga omsättningsökningar. Utbildning är den enda bransch som minskar sin omsättning, vilket också var fallet under första kvartalet. Förklaringen är sannolikt att det förbättrade arbetsmarknadsläget bidragit till att dra ner omsättningen i utbildningsbranschen, samtidigt som kompetensutveckling inte prioriteras under rådande högkonjunktur. Tjänstebarometern presenteras kvartalsvis och indikerar omsättningsförändringar inom den privata tjänstesektorn. Hela rapporten bifogas. För ytterligare information kontakta: Örjan Lenárd, Forum för tjänsteföretagare 08 - 762 68 92, orjan.lenard@tjansteforum.org Carl Eckerdal, Handelns Utredningsinstitut (HUI) 08-762 72 85 www.tjansteforum.org Forum för tjänsteföretagare är ett samarbete mellan fyra arbetsgivarorganisationer: ALMEGA Tjänsteförbunden, Alliansen, Privatvårdens Arbetsgivarförbund och Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund. Tillsammans representerar våra organisationer 6 500 tjänsteföretag med 300 000 medarbetare. Tjänstebarometern Den privata tjänstesektorn andra kvartalet 2000 Den privata tjänstesektorn 2:a kvartalet 2000 2000-10-23 Tjänstebarometern för andra kvartalet innevarande år publiceras av Handelns Utredningsinstitut, HUI och Forum för tjänsteföretagare. Andra kvartalet innebar en ytterligare ökning i tillväxttakten jämfört med första kvartalet för tjänstesektorn. Detta var förvisso förväntat, då perioden april-juni i allmänhet uppvisar en högre aktivitet jämfört med vintermånaderna januari-mars. Mätt i löpande priser (ej inflationsjusterade) var ökningen för tjänstesektorn 12 procent aktuella period (år/år). Första kvartalets ökning var 9 procent. Trots den höga omsättningsökningen var pristrycket mycket svagt. Totalt för redovisade branscher var prisuppgången för andra kvartalet 1,5 procent, vilket gav en ökning mätt i fasta priser på 10,5 procent. Ackumulerat första halvåret ökade tjänstesektorn 10 procent i löpande priser. I fasta priser var ökningen 8,5 procent. Tjänstesektorn har självklart gynnats av den starka konjunkturen men också själva varit en mycket viktig drivkraft bakom den ökade aktiviteten i den svenska ekonomin. För kommande halvår är prognosen en fortsatt uppgång för branschen i paritet med resultatet för första halvåret, dvs. en ökning på mellan 10-12 procent. Den privata tjänstesektorn sysselsätter totalt cirka 1 350 000 personer och utgör därmed en betydande del av den svenska ekonomin. Det som i media benämns den nya ekonomin är i grunden en snabb omvandling av ekonomin mot ett tjänstesamhälle där IT spelar en nyckelroll som tjänsteförmedlare. Denna snabba utveckling gör att allt fler svenska löntagare numera får sin utkomst från en expanderande tjänstesektor. Det är av denna anledning angeläget att följa utvecklingen för tjänstesektorn totalt, men även att försöka urskilja inom vilken underbransch den snabbaste expansionen, alternativt avmattningen, äger rum. Branschvis utveckling inom den privata tjänstesektorn, andra kvartalet 2000 Tjänstebarometern: branschredovisning Tjänstebarometern innefattar drygt 80 procent av de branscher som sorterar under tjänstesektorn . Tjänstesektorn är ingen homogen bransch, utan består av tusentals företag inom en rad olika områden. De har dock det gemensamt att de alla erbjuder någon form av service eller tjänst gentemot sin uppdragsgivare. I tabellen nedan finns några av de underbranscher som utgör en majoritet av tjänstesektorn. Under andra kvartalet ökade samtliga redovisade tjänstebranscher, utbildningsbranschen undantagen. Verksamheten i denna bransch drabbas negativt av en sjunkande arbetslöshet, men också av det faktum att landets företag lågprioriterar vidareutbildning och kompetensutbildning av sin personal under rådande högkonjunktur. Värt att notera är godstransport- branschens märkbara omsättningsökning. Aktivitetsförändringar inom denna bransch brukar användas som en första indikator på ett lands konjunktursvängningar. Andra kvartalets resultat understryker enligt samma resonemang styrkan i landets konjunkturuppgång. En annan bransch som uppvisade ett mycket starkt kvartal var vårdbranschen. Inom denna sektor ryms bland annat privata tandläkar- och läkarmottagningar samt privat äldrevård. Omsättningsökningen inom den privata vården visar på en tydlig efterfrågan efter alternativ eller komplement till motsvarande inrättningar inom den offentliga sektorn. Liksom under fjolåret redovisas endast svaga prishöjningar för de olika branscherna inom tjänstesektorn under aktuella period. En förklaring till dessa låga prishöjningar, kraftiga efterfrågeökningar till trots, torde vara att produktiviteten inom tjänstesektorn ökat. Företagen inom post- och telekommunikation sänkte sina priser andra kvartalet med 10 procent medan vårdbranschen ökade sina priser med drygt 8 procent, tillväxten mätt i fasta priser blev således 29 respektive 11,5 procent. Andra kvartalet 2000: omsättningsförändring i procent, jämfört med motsvarande period 1999 Löpande priser Fasta priser 2:a kv. Ack* 2:a kv. Ack* Arkitekt, 18,5 16,5 15,5 12,5 konsult, 1 reklam etc . Data & IT 12,0 10,5 9,0 7,5 Detaljhandel 7,5 7,0 7,5 7,0 Kultur, radio 4,5 6,5 5,0 6,5 & TV Post- och 16,0 13,0 29,0 25,0 telekommunika tion Utbildningsve -17,0 -16,5 -17,0 -16,5 rksam 2 het, privat Godstransport 26,0 15,5 20,0 10,0 Hotell och 10,0 11,5 8,5 10,5 restaurang Vård, privat 20,5 17,5 11,5 7,5 Annan 12,0 12,5 9,0 9,0 serviceverksa mhet Summa privat 12,0 10,0 10,5 8,5 tjänstesektor * Ackumulerat perioden januari-juni 2000 1)Förutom ovan angivna branscher ingår bland annat sotning, säkerhet och bevakning, teknisk konsultverksamhet samt övriga företagstjänster. 2)Exkluderar AMU utbildningar. I summan privat tjänstesektor ingår dock AMU. För mer information om Tjänstebarometern kontakta: Örjan Lénard 08-762 68 92 (ALMEGA), Carl Eckerdal tel. 08-762 72 85 (HUI) Forum för tjänsteföretagare - en ny stark röst i samhällsdebatten Fyra av ALMEGAs förbund har gått samman för att arbeta gemensamt för tjänsteföretagandets sak och tillsammans kunna driva tjänsteföretagens frågor. Dessa är ALMEGA Tjänsteförbunden, Alliansen, Privatvården och Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00310/bit0002.pdf

Dokument & länkar