Tjänsteindikatorn: Utplaning på fortsatt tillväxtnivå

Tjänsteindikatorn: Utplaning på fortsatt tillväxtnivå I fjol lanserade Almega en indikator som belyser den sammanvägda utvecklingen i den privata tjänstesektorn - tjänsteindikatorn. Resultaten föreligger nu för årets andra kvartal: - Efter ett i stort kontinuerligt fall sedan början av 2002 vände tjänsteindikatorn uppåt under tredje och fjärde kvartalet i fjol. Uppgången fortsatte med något högre fart under första kvartalet för att därefter plana ut under andra. Under de senaste fyra kvartalen har indextalet stigit från 54 till 60, där värdet 50 anger gränsen för ökad respektive minskad ekonomisk aktivitet. Tjänsteindikatorn uppvisar samma mönster som flertalet andra indikatorer, nämligen att utsikterna stadigt förbättras, men att återhämtningen nu synes gå in i en något lugnare fas. - Genom uppgången ligger tjänsteindikatorn nu över genomsnittet för hela mätperioden (57). Nivån är inte så långt ifrån några tidigare vändpunkter då indexet toppat på 63-64. Det är dock en bra bit under rekordnivån på 70 som uppnåddes vid millennieskiftet. - Trots stigande förväntningar om produktion och omsättning under flera kvartal förblir arbetsmarknaden svag inom tjänstesektorn. Indikatorn för arbetsmarknaden har visserligen stigit en aning under de två senaste kvartalen, men ligger kvar på en mycket låg nivå. Utvecklingen antyder att en vändning på arbetsmarknaden kan vara inom räckhåll, men att det nog dröjer till en bit in på nästa år innan sysselsättningen mer tydligt vänder uppåt. - Prisindikatorn har under de senaste kvartalen planat ut på en låg nivå. Utfallen bekräftar att marknaden har "lättat", men också att uppgången i försäljningspriserna kommer vara fortsatt återhållsam. - Bland delbranscherna fortsätter förbättringen för datakonsulter och mer än halva nedgången i delindexet sedan rekordåren har nu återtagits. Handeln har kommit in i en lugnare utvecklingsfas, främst till följd av en klar dämpning i delindexet för dagligvaruhandeln. Utvecklingen stämmer väl överens med branschens försäljningssiffror och andra indikatorer på den privata konsumtionens utveckling. Arkitektbyråerna uppvisade en mycket stark uppgång under andra kvartalet, vilket kan vara ett tecken på en ökad byggverksamhet framöver. Ytterligare information: Chefekonom Owe Danemar, Almega, 08-762 6916. En utförlig rapport återfinns på nätet, www.almega.se Almega har ca 8 700 medlemsföretag i sju förbund som tillsammans representerar ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn. Medlemsföretagen har sammanlagt 350 000 anställda. Mer information om Almega och förbunden finns på www.almega.se under rubriken Vad är Almega. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/19/20040819BIT20150/wkr0001.pdf I pdf:en hittar du även ett diagram över Tjänsteindikatorn.

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar