Almi Företagspartner AB - Bokslutskommuniké 2017

Almis utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital

  • Almi beviljade totalt 1 033 (1 206) lån om totalt 668 (784) miljoner kronor under fjärde kvartalet. Minskningen av beviljat lånebelopp är i enlighet med Almis plan om en långsiktig stabil nettoutlåning. Under året har totalt 4 208 (4 681) lån om totalt 2 559 (3 324) miljoner kronor beviljats.
  • Inom affärsutveckling levererades omkring 6 500 (7 500) rådgivningsinsatser till cirka 3 500 (3 500) unika kunder under fjärde kvartalet. Under året har omkring 21 000 (22 500) rådgivningsinsatser till cirka 12 000 (13 000) unika kunder levererats.
  • Almi investerade totalt 50 (42) miljoner kronor i 23 (20) befintliga och 13 (8) nya portföljbolag under fjärde kvartalet. Under verksamhetsåret har Almi investerat totalt 181 (172) miljoner kronor i 104 (113) befintliga och 51 (44) nya portföljbolag.

Ökat fokus på företag med tillväxtpotential
Konjunkturen var fortsatt stark under 2017 även om det under året sista kvartal kom signaler om en viss avmattning inom delar av näringslivet. En majoriteten av de små och medelstora företagen bedömer att det finns goda förutsättningar för en fortsatt expansion. Detta märks även i form av hög efterfrågan på Almis marknadskompletterande tjänster.

Almis nyutlåning har under året begränsats av att bolagets kapital tillgängligt för utlåning i det närmaste är fullt utnyttjat. Åtgärder har vidtagits i syfte att åstadkomma en mer balanserad nettoutlåning som säkerställer att Almi kan fortsätta utlåningen på en långsiktigt stabil nivå. Som en konsekvens av det minskade den totala nyutlåningsvolymen under året planenligt till 2 559 (3 324) miljoner kronor. För att kunna möta företagens behov av lånefinansiering har Almi inlett en dialog med bankerna om ett fördjupat samarbete i syfte att bland annat öka den privata andelen av den totala finansieringen. Det nya arbetssättet bedrevs under hösten på försök i två regioner. Avsikten är att under 2018 sprida arbetssättet till landets samtliga regioner.
Initiativ har också tagits för stärka Almis utlåningskapacitet till exporterande företag. I december tecknades ett avtal mellan Almi och Svensk Exportkredit (SEK). Avtalet innebär att SEK tillhandahåller en kreditram om upp till 500 miljoner konor till Almi. Lånen erbjuds genom Almis organisation och kreditramen kan utnyttjas vid utlåning till exporterande små och medelstora företag.

Inom riskkapitalverksamheten ökade antalet nyinvesteringar jämfört med föregående år. Totalt investerades 181 Mkr, varav 88 Mkr avsåg nyinvesteringar i 51 bolag. Marknadsläget för exits var fortsatt gynnsamt och Almi Invest har därför arbetat kontinuerligt med avyttring av existerande innehav. Under året har 68 bolag avyttrats helt eller delvis. Som ett resultat av försäljningarna har antalet direkta innehav minskat till 351 bolag.
Under hösten startade verksamheten inom Almi Invest GreenTech AB, den nya nationella fonden för investeringar inom området GreenTech. Under december månad gjordes den första investeringen.
Fonden riktar sig till företag verksamma inom områdena klimat, förnybar energi och energieffektivisering i syfte att bidra till en koldioxidsnål ekonomi. Finansiärer till fonden är Almi, Energimyndigheten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Antalet rådgivningsinsatser är lägre jämför med föregående år. I linje med Almis nya strategi har verksamheten i ökad utsträckning inriktats mot företag med tillväxtpotential, vilket ofta innebär längre och mer resurskrävande insatser.
Den nya strategin syftar till att Almi ska bidra till hållbar tillväxt i näringslivet genom ett bättre erbjudande till företag med tillväxtpotential. Förändringar av arbetssätt, nya anpassade kunderbjudanden, samarbeten med privata och offentliga aktörer samt kompetenshöjande insatser inom Almi är centrala delar i strategin. Hållbarhet och digitalisering har varit viktiga utgångspunkter för hela strategiarbetet. Genomförandet av strategin sker successivt från och med 2018. I samband med det har även en ny grafisk profil tagits fram.

Koncernens resultat under helåret 2017 uppgår till 241 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med helåret 2016. Förklaringen är dels ett förbättrat resultatet från riskkapitalverksamheten som uppstått i samband med avyttring av portföljbolag, dels att låneverksamheten, trots något ökade kreditförluster jämfört med föregående år, fortsätter att generera ett starkt resultat.

Flerårsöversikt 

Koncernen, mkr 2017 2016 2015 2014 2013[1] 2012[2]
Rörelsens intäkter 1 061 958 871 1 074 1 100 980
Rörelseresultat 229 11 0 35 -27 37
Rörelsemarginal, procent 21,57 1,14 0,01 3,2 -2,5 3,8
Resultat efter finansiella poster 241 137 139 120 75 35
Balansomslutning 8 509 8 170 7 929 7 803 7 733 7 243
Periodens kassaflöde 227 -226 -57 -320 -112 14
Soliditet, procent 87,6 88,3 89,3 88,9 88,2 87,4
Medelantal anställda 487 477 470 475 454 428
Beviljat lånebelopp 2 559 3 324 3 241 2 354 2 200 2 161
Investerat belopp, riskkapital 181 172 208 211 249 160
1)  Innovationsbron AB förvärvades 2013-01-02 och ingår från denna tidpunkt i koncernens siffror
2)   Nyckeltal för 2012 är ej omräknade enligt K3-regelverket

Hela bokslutskommunikén 2017 »
http://www.almi.se/Om-Almi/Finansiell-information/

För ytterligare information kontakta:
Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se
Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52
goran.lundwall@almi.se.

Om Almi
Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Taggar:

Om oss

Om AlmiAlmis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Vi ansvarar också för det statliga inkubatorprogrammet. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet. Om Almi InvestAlmi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Prenumerera

Dokument & länkar