Almi Företagspartner AB - delårsrapport januari-september 2018

Utveckling inom lån, riskkapital och affärsutveckling.

Låneverksamheten

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 744 (973) lån om totalt 341 (498) miljoner kronor under tredje kvartalet. Minskningen är ett resultat av Almis åtgärder för en långsiktig stabil nettoutlåning men har varit något större än planerad. Antalet utbetalda lån under delårsperioden uppgår till 2 600 (3 399) lån om totalt  1 230 (1 741) miljoner kronor.
  • Lånestocken per 30 september 2018 uppgick till 5 143 miljoner kronor jämfört med 5 581 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Riskkapitalverksamheten

  • Almi investerade totalt 53 (34) miljoner kronor i 15 (24) befintliga och 5 (6) nya portföljbolag under tredje kvartalet. Under delårsperioden har Almi investerat totalt 142 (131) miljoner kronor i 80 (81) befintliga och 26 (38) nya portföljbolag.
  • Almi förvaltade 341 (351) bolag till ett sammanlagt bokfört värde på 778 (750) miljoner kronor per 30 september 2018.

Affärsutveckling

  • Under kvartalet genomfördes omkring 2 000 rådgivningsinsatser och under delårsperioden omkring 5 300. Almi har under perioden lanserat nya kunderbjudanden varför relevant statistisk för jämförelseperioderna saknas.

Insatserna till företag med tillväxtpotential ska öka

Almi kompletterar den privata marknaden genom att erbjuda marknadskompletterande lån, riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag över hela landet.

Nya affärsutvecklingstjänster har tagits fram och från och med tredje kvartalet används dessa i samtliga dotterbolag i koncernen. De nya tjänsterna är anpassade till företag som växer eller har en potential att växa. Mottagandet av det nya tjänsterna har varit positivt bland såväl kunder som Almis rådgivare.

Förändringen av tjänsteutbudet är en del i Almis nya strategi. Målet är att öka insatserna i företag med tillväxtpotential och därmed bättre bidra till ökad hållbar tillväxt i svenska små och melstora företag.

För att nå tillväxtbolag över hela landet har vi vid ingången av året förändrat Almis interna organisation och infört ett mer utåtriktat och marknadsnära arbetssätt. Just nu pågår satsningar på att utveckla kompetensen hos ledare och rådgivare i hela organisationen.

Under årets tre första kvartal har Almis nyutlåning minskats i syfte att åstadkomma en mer balanserad nettoutlåning som säkerställer Almis utlåning på en långsiktigt stabil nivå. Nedgången har dock varit något större än planerad. Därför har aktiviteter för att informera marknaden om Almis låneerbjudanden genomförts under det tredje kvartalet. Åtgärderna har varit effektiva och vi kan nu se en ökning av nyutlåningen under kvartalets sista månad. Sammantaget har den lägre nyutlåningen under perioden stärkt Almis kapital avsett för utlåning, vilket möjliggör en kontrollerad expansion under de närmaste kvartalen.

För att möta företagens behov av finansiering kan Almi även ställa ut garantier. Dessa är ett komplement till Almis utbud av lån och ambitionen är att successivt öka andelen. Under delårsperioden utgjorde garantier närmare tio procent av den totalt beviljade volymen, vilket är en ökning jämfört med tidigare år.

Initiativ har också tagits för att stärka Almis utlånings-kapacitet till exportföretag. Under andra kvartalet har Almi och Exportkreditnämnden (EKN) etablerat ett samarbete i syfte att tillsammans kunna erbjuda små och medelstora företag en finansieringslösning bestående av en kombination av lån och exportgarantier.

Almi har dessutom sedan tidigare avtal med Svensk Exportkredit (SEK) som tillhandahåller en kreditram om 500 miljoner kronor till Almi. Lånen erbjuds genom Almis organisation och kreditramen kan utnyttjas vid utlåning till exporterande små och medelstora företag.

Under delårsperioden beviljades lån om 263 miljoner kronor till exporterande företag, vilket motsvarar drygt 20 procent av den totala nyutlåningen.

Det är fortsatt hög aktivitet inom Almi Invest. Under årets första tre kvartal investerades 142 Mkr i tidiga tillväxtbolag, vilket är något högre än föregående år.

Almi Invest har fortsatt att kontinuerligt arbeta med avyttring av existerande innehav. Antalet hel- och delexits ligger fortsatt på en hög nivå. Som ett resultat av försäljningarna har antalet direkta innehav minskat till 341 bolag, vilket är 10 färre än under samma period föregående år.

Koncernens resultat under delårsperioden uppgick till 114 miljoner kronor d v s nästan en halvering jämfört med samma period förra året. Den huvudsakliga förklaringen är att det under föregående räkenskapsår gjordes ett flertal mycket resultatpositiva försäljningar inom riskkapitalverksamheten.

Flerårsöversikt

Koncernen, mkr jan-sep 2018 jan-sep 2017 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelsens intäkter 795 773 1 061 958 871 1 074 1 100
Rörelseresultat 62 234 229 11 0 35 -27
Rörelsemarginal, procent 7,8 30,2 21,6 1,1 0,0 3,2 -2,5
Resultat efter finansiella poster 114 227 241 137 139 120 75
Balansomslutning 8 625 8 413 8 509 8 170 7 929 7 803 7 733
Periodens kassaflöde -144 96 227 -226 -57 -320 -112
Soliditet, procent 87,8 88,5 87,6 88,3 89,3 88,9 88,2
Medelantal anställda 498 489 487 477 470 475 454
Utbetalda lån, belopp 1 230 1 741 2 335 2 953 2 542 2 017 1 959
Investerat riskkapital, belopp 142 131 181 172 208 211 249

Hela delårsrapporten för januari-sep 2018 »

http://www.almi.se/Om-Almi/Finansiell-information/

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media