Delårsrapport april - juni 2018

Koncern 1 april - 30 juni 2018

  • Intäkter 4 372 kSEK (6 571 kSEK)
  • Resultat efter skatt 1 kSEK (-552 kSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,01 SEK)
  • Soliditet 32 % (47 %)
  • Kassaflödet var -628 kSEK(-2 385 kSEK)

Moderbolag 1 april – 30 juni 2018

  • Intäkter 51 kSEK (0 kSEK)
  • Resultat efter skatt uppgick till – 928 kSEK (-1 586 kSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,03 SEK)
  • Soliditet 75 % (84 %)

Siffrorna inom parentes gäller föregående år.

Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.

Ökade marginaler och resultat

Koncernen har haft en mycket svår period under det senaste året; med vikande försäljning och andra motgångar. Det är därför mycket glädjande att trenden nu tydligt brutits; trots att Q2 alltid varit en relativt svår period för koncernen. Från mycket låga nivåer ökar nu omsättningen igen och lönsamheten förbättras. Detta beror dels på en generell kostnadskontroll men framförallt på kraftigt ökade marginaler.

Trots att försäljningen är betydligt lägre än motsvarande period föregående år så ökar såväl kassaflöde som lönsamhet.

AlphaHelix Technologies fortsätter den internationella lanseringen av screeningplattformen för MRSA; BugScreener™ och vätskeroboten; Rob™. För BugScreener™ har detta gått mycket trögt; trots att kunderna är mycket positiva uteblir avsluten. BugScreener™ genererar dock mycket goda intäkter från tidigare installationer. AlphaHelix har inlett ett projekt för att bredda användningen av BugScreener™ för fler patogener och på så sätt öka kundunderlaget.. Försäljningen av Rob™ går bättre; i både Sverige och utomlands. Fler distributörer och nya applikationer börjar ge effekt. Samarbetsprojekten med diagnostiktillverkare fortsätter som planerat. Fortfarande är dock volymerna långt under förväntningarna.

AlpaHelix deltog i såväl ECCMID i Madrid i samt Analytica i München i april. Flera nya distributörer tecknades efter dessa mässor.

Dotterbolaget Techtum Lab genomgick en stor förvandling i början av året; med delvis ny personal, ny säljstrategi och förändrad produktmix. Hittills är resultatet mycket tillfredsställande med successivt ökande försäljning och kraftigt ökade marginaler. 

I juni avslutades den upphandling som Uppsala, Umeå, Stockholms Universitet gjort tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan. Upphandlingen, som skulle träda i kraft vid årsskiftet, var tidigare överklagad varför tecknandet dröjde. Dröjsmålet har drabbat Techtum då avtalet omfattar några av bolagets viktigaste kunder. Techtum omfattas av det nya avtalet; vilket förhoppningsvis kommer att underlätta försäljningen till dessa kunder framöver.

Händelser efter perioden

Juli är traditionellt en mycket lugn månad; men i år är försäljningen högre än föregående år i bägge dotterbolagen.

Aktien

Bolagets aktiekurs har varit stabil under perioden med något uppgående trend. Handeln är dock begränsad. Bolagets egna finansiella risk har minskat ytterligare. Sammantaget gör detta att kursrisken minskat ytterligare; detsamma gäller likviditetsrisken. Ledningen har fortsatt en strategi som torde gynna långsiktiga ägare.

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har ca 1 300 aktieägare.

Kortnamn: ALPHISIN-kod: SE0000885501

Antal aktier: 52 832 418

Verksamheten

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den patenterade funktionen möjliggör även svåra tekniker som HPE-PCR. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.

Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial.

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget.

Produkter

Techtums produkter för PCR/QPCR/dPCR/NGS kännetecknas av att de ger förbättrade resultat, har användarfördelar samt sparar pengar för användarna. Marknadens största sortiment för lagring med tillhörande maskiner för biobanker ger Techtum en bred exponering på denna marknad i Sverige.

AlphaHelix Technologies utvecklar och säljer ett system för screening av multiresistenta bakterier inom klinisk verksamhet; BugScreener™. Bolaget tillverkar också αAmp, som är en nischad PCR-maskin för en begränsad del av marknaden och vänder sig till det kundsegment som efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt PCR-instrument. Rob™ är en vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. Rob™ är en så kallad OEM-produkt som utvecklats tillsammans med en AlphaHelix partner; där AlphaHelix har exklusiv försäljningsrättighet globalt.

ForenSafe™ är en polymerasmix som har större tolerans för kriminaltekniska prover kontaminerade med substanser som inhiberar PCR-reaktioner.

Närstående

Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.

Nästa rapport

Delårsrapport för Q3 publiceras 2018-11-01

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Spotlight Stock Markets regler.

Ledningen har valt att kostnadsföra alla utvecklingskostnader löpande. Inga immateriella tillgångar gynnar eget kapital. Detta skall tas i beaktande vid eventuella jämförelser.

Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Nacka 16 augusti 2018

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mattias Molin, VD, 0708 970 790

(Läs hela rapporten som bifogad PDF).

Om oss

AlphaHelix Molecular Diagnostics patenterade teknologi SuperConvection gör det möjligt att detektera och identifiera bakterier och virus snabbare än med annan teknologi på marknaden. Den patenterade teknologin ligger till grund för utveckling av ett nytt diagnostiskt koncept för point-of-care" marknaden där snabb detektion med hög känslighet är framträdande egenskaper. Dotterbolaget AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer produkter via distributörer inom PCR-/QPCR-området. PCR-maskinen & Amp baserat på SuperConvection och QPCR-/PCR-reaktionsuppsättningsroboten & utgör sortimentet. Dotterbolaget Techtum Lab är en etablerad distributör av PCR-/QPCR-utrustning och relaterat förbrukningsmaterial i Sverige (och Norden)."

Prenumerera

Dokument & länkar