Delårsrapport april-juni 2016

Koncern 1 april - 30 juni 2016

  • Nettoomsättning 5 504 kSEK (5 608 kSEK)
  • Resultat efter skatt 120 kSEK (323 kSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,01 SEK)
  • Soliditet 37 % (28 %)

Moderbolag 1 april – 30 juni 2016

  • Nettoomsättning 0 kSEK (0 kSEK)
  • Resultat efter skatt uppgick till -349 kSEK (-242 kSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,00 SEK)
  • Soliditet 97 % (91%)

 Siffrorna inom parentes gäller föregående år.

Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.

Bra affärer – Svag fakturering

Under perioden har koncernen tecknat ett flertal bra avtal; men faktureringen har dröjt. Istället blev juli den bästa i koncernens historia.

Koncernen fortsätter att visa goda siffror. Skuldsättningen har minskat betydligt och soliditeten är uppe i rekordhöga 37%. Amorteringarna har påverkat kassaflödet negativt men totalt är koncernen betydligt starkare finansiellt. Koncernen har idag inga skulder till ägarna och utnyttjar under 30% av bankens kreditram.

AlphaHelix Technologies har integrerat vätskehanteringsroboten Rob™ 2.0 i koncernens MRSA-plattform.

Lunds Tekniska Högskola har testat ForenSafe för s.k. multiplex PCR med de markörer som idag används av bl.a. NFC (SKL). Det innebär att ForenSafe-konceptet kommer att vara konkurrenskraftigt i jämförelse med etablerade aktörer. Utvecklingen sker i nära samarbete med LTH och NFC; där produktutvecklingen av ett forensiskt kit huvudsakligen utförs i Lund.

Techtum slutförde sin försäljning av ett system för digital PCR i Köpenhamn. Ordervärdet är cirka 2 MSEK för första året och det kommer att ge drygt 700 kSEK i försäljning av förbrukningsvaror efterföljande år.

Techtum Biobanking vann upphandlingen avseende Biobank Norr. Budgetramen är 13 MSEK och Techtum räknar med att 3,4-12,2 MSEK tillfaller bolaget.

Techtum har inlett installationen av sin plattform för MRSA-screening i Finland. Validering kommer att ske i slutet av augusti.

Händelser efter perioden

Försäljningen under juli var mycket god med en dryg fördubbling(+120%) jämfört med föregående år. Det handlar till viss del om de avtal som tecknades under Q2 men också en volymökning  av kundernas beställningar.

Roche meddelade att man avslutar alla Kapa Biosystems distributörsavtal 31 december 2016. Detta gäller alla distributörer internationellt. För dotterbolaget Techtum innebär detta ett stort intäktsbortfall från 2017.

AKTIEN

Bolagets aktiekurs har varit relativt stabil under perioden. Minsta dagshandelsvolym har ökat något under perioden. Bolagets egna finansiella risk har minskat ytterligare. Sammantaget gör detta att kursrisken minskat ytterligare; detsamma gäller likviditetsrisken. Ledningen har fortsatt en strategi som torde gynna långsiktiga ägare.

Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 1 200 aktieägare.

Kortnamn: ALPH

ISIN-kod: SE0000885501

Antal aktier: 52 832 418

Verksamheten

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den patenterade funktionen möjliggör även svåra tekniker som HPE-PCR. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.

Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial.

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget.

Produkter

Techtums produkter för PCR/QPCR/dPCR/NGS kännetecknas av att de ger förbättrade resultat, har användarfördelar samt sparar pengar för användarna. Marknadens största sortiment för lagring med tillhörande maskiner för biobanker ger Techtum en bred exponering på denna marknad i Sverige. Techtum har även utvecklat och säljer ett system med förbrukningsvaror för MRSA screening inom klinisk verksamhet.

AlphaHelix Technologies tillverkar αAmp, som är en nischad PCR-maskin för en begränsad del av marknaden och vänder sig till det kundsegment som efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt PCR-instrument. Rob™ är en vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. Rob™ är en så kallad OEM-produkt som utvecklats tillsammans med AlphaHelix partner; där AlphaHelix har exklusiv försäljningsrättighet globalt.

ForenSafe™ är en polymerasmix som har större tolerans för kriminaltekniska prover kontaminerade med substanser som inhiberar PCR-reaktioner.

Närstående

Huvudägaren Labkompaniet AB har, som tidigare publicerats, tillställt krediter till koncernen. Denna kredit var vid denna rapports publicering återbetald. Inga andra transaktioner mellan AlphaHelix och

närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.

Insynspersonernas aktieinnehav

Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet.

Insynsperson    Aktieinnehav
2016-03-31 2015-12-31
LabKompaniet* 27 831 490 27 831 490
Mattias Molin 106 089 108 694

* Insynspersonerna: Mikael Havsjö äger 50%, Håkan Evefors äger 25% och Ulrica Karlsson äger 25% av dessa aktier.

Nästa rapport

Delårsrapport för Q3 publiceras 2016-11-07.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Aktietorgets regler.

Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Nacka i augusti 2016

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mattias Molin, VD, 070 – 8 970 790Om oss

AlphaHelix Molecular Diagnostics patenterade teknologi SuperConvection gör det möjligt att detektera och identifiera bakterier och virus snabbare än med annan teknologi på marknaden. Den patenterade teknologin ligger till grund för utveckling av ett nytt diagnostiskt koncept för point-of-care" marknaden där snabb detektion med hög känslighet är framträdande egenskaper. Dotterbolaget AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer produkter via distributörer inom PCR-/QPCR-området. PCR-maskinen & Amp baserat på SuperConvection och QPCR-/PCR-reaktionsuppsättningsroboten & utgör sortimentet. Dotterbolaget Techtum Lab är en etablerad distributör av PCR-/QPCR-utrustning och relaterat förbrukningsmaterial i Sverige (och Norden)."

Prenumerera

Dokument & länkar