Delårsrapport för januari – mars 2022

Report this content

Sammanfattning

AlphaHelix redovisar en omsättningstillväxt på 38,5 % till 13 110 KSEK(9 463) jämfört med föregående års första kvartal. Resultatet efter skatt uppgick till 1 422 KSEK(1 612). Förvärvet av Cybergene belastade kvartalsresultatet med avskrivningar om 537 KSEK.

Vinstmarginalen var 10 % under perioden med bruttomarginal om 45%.

Likvida medel stärktes under perioden till 10 441 KSEK.

Koncern 1 januari – 31 mars  2022

  • Intäkter 13 229 KSEK (9 462)
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 422 KSEK (1 612)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (0,03)
  • Soliditet 73 % (37 %)
  • Kassaflödet var 4 579 KSEK (518)

Moderbolag 1 januari - 31 mars 2022

  • Intäkter 75 KSEK (50)
  • Resultat efter skatt -77 KSEK (-84)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00)
  • Soliditet 99 % (98%)

Siffrorna inom parentes gäller föregående år.

Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.
 

VD kommenterar

- Jag är mycket nöjd med utvecklingen under första kvartalet. Koncernen visar en god omsättningstillväxt och lönsamheten med fortsatt god vinstmarginal. Dotterbolagen har överträffat budget trots turbulent tid med stor andel nyanställda i båda bolagen. Antalet anställda har ökat med över 40% sedan september 2021. Trots det högre kostnadsläget så har vi lyckats bibehållen en god lönsamheten. Räknar vi bort avskrivningar så blir koncernens vinstmarginal närmare 15%, vilket är godkänt för den mix av produkter som koncernen säljer. Vi ser att ökad andel diagnostikförsäljning ger ökad bruttomarginal. Koncernen fokuserar därmed på att utveckla produktportföljen inom diagnostik.

Vi har idag en ekonomi och stabilitet som möjliggör ytterligare expansion av säljorganisationen, primärt inom diagnostik. Dotterbolagen har tidigare inte haft tillräckliga resurser på sälj- och marknadssida för att nå ut till marknaden. Idag har organisationerna stärkts vilket ger förutsättningar för fortsatt tillväxt. Det är främst marknaden Norden som ska förstärkas med försäljningskontor i varje land.

Dotterbolagen har arbetat fram en ny grafisk design som implementeras efter hand under året. Båda bolagens design är inte i paritet med vad de ledande bolagen i diagnostikbranschen presenterar. Även moderbolaget ändrar sin hemsida med avsikten att förbättra löpande information till investerare.

Techtum startade året positivt med omsättningsrekord i normalt tröga Januari. I slutändan så har bolaget ökat omsättningen med 25% till 12 023 kSEK (9 570 kSEK) och en vinstmarginal om 15%. Resultatet får anses som mycket gott då bolaget under perioden mest varit upptagna med produkt utbildningar, omorganisationer samt att fasa in ny personal.

Ökade kostnader för transport och valutor har påverkat resultatet negativt under perioden då bolaget inte haft möjlighet att justera priser på en del fasta avtal.

Techtum förhandlar med ett antal diagnostik tillverkare om distribution i Norden. Det är primärt inom molekylär diagnostik med detektion av virus och bakterier som bolaget söker partners. Bolaget för kontinuerligt diskussioner med tillverkare och räknar med att snart offentliggöra fler samarbetspartners.

I Norden sker just nu en övergång från öppna QPCR system där flera instrument används för analyskedjan till instrument som automatiskt handhar hela analyskedjan. Vi noterar också att efterfrågan ökar när pandemins belastning på våra diagnostik kunder minskar. Det är positivt då pandemin varit ett hinder för Techtums diagnostik expansion.

Techtums sortiment för forskning har ökat bra under perioden. Trenden gäller hela sortimentet. Även biobankomsättningen har visat en ökande trend under första kvartalet efter att ha legat still i några år. Omsättningen där bör öka från drygt 4 till över 7 MSEK. Det är egentligen bara pandemirelaterade produkter som vi sett en nedgång för. Techtum har i huvudsak sålt system och tester för tester på flygplatser eller för reseintyg. Minskning av försäljningen är därför begränsad då det fortfarande krävs tester for ovaccinerade och i en hel del länder. Om Kina öppnar upp för resande så får vi en markant omsättningsuppgång då det finns ett stort uppdämt behov både på affärs och turist sidan, inte minst från Kinas sida.   

Cybergene haft en mycket bra omsättningsökning om drygt 65 % till 1 193 kSEK (719) med en vinstmarginal om 14%. Omsättningen är den högsta på tre år som jag har information om. Det är troligen en effekt av ökad bearbetning i kombination med att pandemin minskar i Europa. Marginalen påverkas tyvärr negativt av att bolaget är övertaliga under delar av första och andra kvartalet. Under andra kvartalet minskas kostnaderna i och med att nuvarande VD går i pension.

Bolagets verksamhet kan delas upp i de tre följande områdena: marknad, kvalitetsarbete och utveckling. Två personer har förstärkt organisationen under kvartalet. En försäljnings- och marknadschef började under januari och en person för kvalitetsarbete och produktion som började under februari. 

Cybergenes försäljningsarbete under perioden kännetecknas av ordet nystart. Bolagets nya VP Sales & Marketing har sedan han började i januari i huvudsak arbetat för att öka aktiviteten bland de befintliga distributörer samt lära känna marknaden.  

Det har kommit nya EU direktiv gällande tidpunkt för införandet av CE IVDR. Ändringen tillåter CE IVD certifiering av produkter fram till 2026-05-26. Efter det datumet måste all diagnostik ha CE IVDR. Nuvarande regler kan inte implementeras fullt ut då det inte finns så kallade ”Notified Bodies” (NB) som  är personerna som godkänner CE IVDR registreringen. Det hade inneburit att det inte kommer några nya produkter innan bristen på NB är löst. Alla självtillverkade diagnostiska kit, så kallade ”home brews”, som används inom sjukvården, kan nu klara sig med den enklare CE IVD certifieringen. 

Cybergene blir betydligt attraktivare som samarbetspartner i och med den nya förändringen. Bolaget kan certifiera produkter betydligt snabbare, det rör sig om att ett till två år kortas ner till två till tre månader. Bolaget har fört diskussioner med ett flertal potentiella samarbetspartners under året. Det är primärt samarbeten där Cybergenes plattform kan helt eller delvis användas för certifiering, produktion, marknadsföring och försäljning. Initialt har kontakterna varit av generell karaktär och det finns inget konkret att rapportera. Vi ser dock tydligt att det finns ett intresse från unga bolag eller forskare med patent. Fördelarna för dem är främst att produkterna kommer snabbare ut på marknaden samt att de får en erfaren partner som håller i alla led.

Det är mycket tillfredsställande att notera koncernens utveckling efter förändringen i strategi som gjordes under hösten 2019. Vi ser idag att koncernens bolag befinner sig i en stark utveckling och jag ser positivt på framtiden.

I Nacka under april,

Mikael Havsjö                                                   Verkställande Direktör

marknad och utveckling

Koncernen arbetar med både distributionsverksamhet och koncernens egna produkter. Den primära marknaden för distributionen är Norden medan den egna produktionen har en marknad i alla världens länder.

Vi har tidigare meddelat att vi avser att etablera lokala försäljningskontor i Norge, Danmark och Finland främst för Techtums distribution av forsknings- och diagnostikprodukter. Idag så sker försäljningen från Sverige. Etableringen i de andra länder sker stegvis, antingen genom anställning av etablerade säljare alternativt genom förvärv av bolag. Vilken strategi vi använder beror helt på de alternativ vi ser i varje land men idag ser det ut som att det blir att anställa etablerade säljare. Historiskt så har AlphaHelix agerat förnuftigt och långsiktigt där lönsamhet varit en nödvändighet. I och med den starka tillväxten samt att Techtum nu har korrekt plattform för nordisk expansion så har vi idag bättre möjligheter att expandera koncernens distributionsverksamhet.

Cybergene, som tillverkar koncernens egna produkter, står inför ett mycket spännande verksamhetsår. Marknaden växer kontinuerligt beroende på två skilda orsaker. Den ena är att vi ser att föräldrarna blir alltmer äldre när de får barn. Det andra är att den ökade NIPT screeningen genererar försäljning av diagnostik för att verifiera screeningen. Vi ser att Cybergenes produkter säljs tillsammans med NIPT i många länder. Där erbjuds kunder gratis verifiering när de köper en NIPT screening. Eftersom Cybergenes QF-PCR teknologi är väsentligt billigare och enklare att använda än konkurrerande tekniker så är potentialen mycket god i de länderna.

Det är främst länder utanför Europa och USA där vi ser den största potentialen. Där finns en snabbt växande övre medelklass som har råd att försäkra att det barn de bär på inte har avvikelse i kromosomerna. Intressant är att länder där abort inte är helt accepterat har hög förbrukning av tester. Vi ser ett ökat intresse från Asien inklusive Kina, Mellan-Östern, Syd-Amerika och Afrika.

Den amerikanska marknaden har problem med att provtagningen teoretiskt kan skada ett foster. Kliniker som utför fostervattenstester måste därför vara högt försäkrade då det legala systemet innebär stora risker för mycket höga anspråkskrav vid skada.

Cybergene arbetar aktivt för att identifiera samarbetspartners och/ eller nya produkter som kan bidra till utvecklingen av bolagets produktportfölj.

Ekonomi

Koncernen har en god soliditet och bra kassa. Koncernen har inga kundförluster och kunderna har som regel god betalningstid. Bolagets egna finansiella risk har fortsatta att minska. Den löpande likviditeten är också god. Det ger oss möjligheter att växa utan tillskott av externt kapital vilket i sig inte förhindrar att vi är öppna för att använda externt kapital om vi anser att det är rätt väg för koncernen.

AKTIEN

Bolagets aktie har haft en tung period som många andra små till medelstora bolag upplevt. Krig och inflationshot har haft starkt negativ inverkan på aktiekursen. Även dagshandelsvolymen har varit låg under perioden. 

Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har ca 1 300 aktieägare.

Kortnamn: ALPH

ISIN-kod: SE0000885501

Antal aktier: 63 398 901

Verksamheten

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB och Cybergene AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion samt ett metodpatent för signalmätning. Tekniken möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.

Techtum Lab är sedan över 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Bolaget säljer utrustning för PCR/QPCR, NGS, diagnostik samt vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial. Bolaget är också starka inom produkter för biobanker.

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter och system via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget.

Cybergene utvecklar, producerar och säljer genetisk fosterdiagnostik samt genetisk missfalls- och infertilitetsdiagnostik i huvudsak baserad på QF-PCR. 

Produkter

Techtum marknadsför via distributionsverksamhet produkter för PCR/QPCR/NGS forskning och diagnostik med fokus på precision, effektivitet och ekonomi för användarna.

AlphaHelix Technologies utvecklar och säljer ett system för screening av multiresistenta bakterier inom klinisk verksamhet; BugScreener™.

Cybergene tillverkar och säljer CromQuant™, den första kommersiella forsterdiagnostik testen baserat på QF-PCR för detektion av kromosom förändring hos foster.

Närstående

Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.

Insynspersoner

Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet.

Insynsperson    Aktieinnehav
2022-03-31 2021-12-31
Labkompaniet* 19 873 619 19 873 619
Active Healthtech**Artur Aira  3 478 936   333 333   3 478 936     333 333

* Insynspersonerna Mikael Havsjö och Ulrica Karlsson kontrollerar 50% var av rösterna i detta bolag.                                                                           

** Insynspersonen Artur Aira kontrollerar 100% av rösterna i detta bolag.

Nästa rapport

Delårsrapport för Q2 publiceras 2022-08-11.

ÅRSREDOVISNINGEN

Årsredovisningen publiceras 2022-05-03 på Spotlight Stockmarket.

Stämma

Årsstämman hålls i bolagets lokaler i Nacka den 24:e maj, 2022. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2021.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Spotlight Stockmarkets regler. Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Likvida medel definieras som kassa och bank minus checkkredit. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Nacka i alrpil  2022

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mikael Havsjö 070-788 12 08

Resultaträkning i sammandrag - koncern (kSEK)
Q1 2022 Q1 2021 Helår 2021
Nettoomsättning 13 110 9 463 43 960
Summa intäkter 13 229 9 703 44 652
Rörelsekostnader -11 329 -8 044 -38 134
Avskrivningar -537 -35 -1 261
Rörelseresultat 1 362 1 624 5 257
Finansiella poster netto -9 -12 -44
Resultat efter finansiella poster 1 353 1 612 5 213
Skatt 69 - -57
Resultat efter skatt     1 422     1 612 5 156

Balansräkning i sammandrag  - koncern  (kSEK)
2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 8 790 0 9 322
Materiella anläggningstillgångar 70 33 75
Finansiella anläggningstillgångar 1 050 0 975
Lager 5 910 5 723 6 619
Kundfordringar 4 223 3 959 8 565
Övriga omsättningstillgångar 1 606 697 645
Kassa och bank 10 441 1 938 5 862
Summa tillgångar 32 090 12 350 32 063
Eget Kapital 23 536 4611 22 114
Avsättningar 1 130 0 1 199
Långfristiga skulder 525 825 600
Kortfristiga skulder 6 899 6 914 8 150
Summa eget kapital och skulder 32 090 12 350 32 063
Ställda säkerheter                                                3 400 3 400 3 400
Nyckeltal
Q1 2022 Q1 2021 2021-12-31
Soliditet, % 73 37 69
Antal aktier 63 398 901 52 832 418 52 832 418
Resultat per aktie SEK 0,02 0,03 0,08
Medeltal anställda 12 7 8
Resultaträkning i sammandrag  - moderbolaget (kSEK)
Q1 2022 Q1 2021 2021-12-31
Nettoomsättning 75 50 250
Övriga intäkter
Summa intäkter 75 50 250
Rörelsekostnader -152 -134 -712
Avskrivning anläggningstillgångar
Rörelseresultat -77 -84 -462
Finansiella poster netto 0 0 0
Resultat efter finansiella poster -77 -84 6 649
Skatt 0 0 -167
Resultat efter skatt -77 -84 6 019
Balansräkning i sammandrag  - moderbolaget (kSEK)
2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 20 020 6 993 20 020
Lager 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 7 735 1126 8 025
Kassa och bank 624 224 410
Summa tillgångar 28 379 8 343 28 455
Eget Kapital 28 127 8 142 28 203
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 252 201 252
Summa eget kapital och skulder   28 379   8 343 28 455

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21:e april 2022.

Prenumerera

Dokument & länkar