Förtydligande kring teckningsförbindelser

Alteco Medical ABs (”Alteco”) huvudägare, Anders Althin, har genom ESALP Invest AB, vilket ägs till 100 % av Althin med närstående och Lindekullen Holding AB, vilket ägs till 100 % av Althin, lämnat teckningsförbindelser om totalt cirka 8,5 MSEK i Altecos företrädesemission vars teckningstid avslutades den 13 oktober 2016. ESALP Invest AB lämnade teckningsförbindelser om cirka 7,4 MSEK och Lindekullen Holding AB lämnade teckningsförbindelser om cirka 1,1 MSEK. ESALP Invest AB har i aktuell företrädesemission överlämnat teckningsförbindelser om cirka 2,4 MSEK till Lindekullen Holding AB. Det totala beloppet för teckningsförbindelserna uppgår fortfarande till samma belopp som tidigare kommunicerats.

I Altecos företrädesemission med teckningstid 29 september – 13 oktober 2016 hade bolaget avtalat med bolagets huvudägare tillika styrelseledamot, Anders Althin, om teckningsförbindelser om totalt cirka 8,5 MSEK. Althin avtalade, genom ESALP Invest AB, om teckningsförbindelser om cirka 7,4 MSEK och genom Lindekullen Holding AB om cirka 1,1 MSEK. I företrädesemissionen har därmed ESALP Invest AB, genom teckningsförbindelser, tecknat aktier för cirka 5,0 MSEK och Lindekullen Holding AB aktier för cirka 3,5 MSEK. Totalt uppgår teckningsförbindelserna till tidigare avtalat totalt belopp.

Alteco har per dags dato ett lån till Lindekullen Holding AB. Lånet uppgår till cirka 3,5 MSEK. Som tidigare kommunicerats ska detta lån i sin helhet kvittas mot nyemitterade aktier från Altecos företrädesemission.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission, telefon: 040-615 14 10, e-post: info@sedermera.se.

För ytterligare information om Alteco Medical, vänligen kontakta:
Håkan Petersson, VD, telefon 0706 - 320 043.

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2016.

Alteco Medical AB (org.nr. 556625-0840) - Sepsis (livshotande blodförgiftning) är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Sepsis orsakar idag fler dödsfall än HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans. Bolagets patenterade CE-märkta produkt Alteco® LPS Adsorber fångar upp ett bakteriegift från blodet som är orsaken till omkring hälften av sepsisfallen. På så sätt hejdar bolagets behandling den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota patienten. 

Prenumerera

Dokument & länkar