Kallelse till årsstämma i Alzinova AB (publ)

Aktieägarna i Alzinova AB (publ), 556861-8168, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 kl. 14.00 på Göteborgs universitet, Torgny Segerstedtsalen, Vasaparken i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, och • anmäla sig senast onsdagen den 11 maj skriftligen till Alzinova AB, Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg. Anmälan kan också göras per e-post till info@alzinova.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 11 maj, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.alzinova.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 4,312,000 st., motsvarande 4,312,000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två protokolljusterare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens anförande.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

9. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning; b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

10. Antagande av ny Bolagsordning.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

13. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor.

14. Förslag till justering av tidsperioder avseende teckningsoptionsprogram TO 2015/18 till TO 2015/19.

15. Stämman avslutas.

  Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2) Förslag att årsstämman väljer Björn Larsson som ordförande vid årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 9) Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrel¬sen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Ny Bolagsordning med justering av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10) Aktieägare representerande 32,56% av rösterna i bolaget, har meddelat att de föreslår att 1-8 styrelseledamöter och upp till 3 styrelsesuppleanter skall kunna utses. Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer, samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkterna 11-12) Aktieägare representerande 32,56% av rösterna i bolaget, har meddelat att de föreslår att dels 6 styrelseledamöter och 2 styrelsesuppleanter skall utses, dels att styrelsearvode skall utgå med följande specifikationer. För Ordförande utgår en totalkostnad för företaget om ett inkomstbasbelopp och för ordinarie ledamöter ett halvt inkomstbasbelopp. Vidare föreslås att en revisor skall utses och att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 10 på dagordningen.

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor (punkt 13) Aktieägare representerande 32,56% av rösterna i bolaget, har meddelat att de föreslår dels att omval sker av Torleif Härd, Jan Holmgren, Björn Larsson, Björn Löwenadler och Clas Malmeström som ordinarie ledamöter, dels nyval av Klementina Österberg som styrelseledamot, dels omval av Anders Sandberg som styrelsesuppleant, dels nyval av Andreas Blom som styrelsesuppleant. Som revisor föreslås Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Stefan Kylebäck. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 10 på dagordningen.

Förslag till justering av tidsperioder i teckningsoptionsprogram TO 2015/18 till TO 2015/19 (punkt 14) Aktieägare representerande 32,56% av rösterna i bolaget, har meddelat att de föreslår dels att tidsperioden för teckningsoptionsprogrammet TO 2015/18 utökas från 3 år till 3,25 år med tre månader och gäller till 1 februari 2019, istället för 9 november 2018, dels att teckning av aktier baserat på option kan ske mellan 2 februari 2018 och 1 februari 2019, istället för 22 oktober 2018 – 9 november 2018. Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Erik Dahlbergsgatan 11A i Göteborg, samt på bolagets webbplats (www.alzinova.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § Aktie-bolagslagen (2005:551).

Göteborg Alzinova AB (publ) STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta: Per Wester, VD, 0708-374433, Per.Wester@alzinova.com

Om Alzinova AB Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar