Kallelse till extra bolagsstämma i ALZINOVA AB

Aktieägarna i Alzinova AB, org. nr. 556861-8168, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 mars 2019 kl. 16.00 i Bolagets kontorslokaler på Erik Dahlbergsgatan 11a, Göteborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 15.45 och avbryts när stämman öppnas. 

Rätt till deltagande
Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 20 mars 2019, dels senast den 22 mars 2019 till Bolaget anmäler sin avsikt att delta i extra bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Alzinova AB, Erik Dahlbergsgatan 11 A, 411 26 Göteborg via e-post till info@alzinova.com. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 20 mars 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna. 

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress senast den 22 mars 2019. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.alzinova.com. 

Förslag till dagordning
1. Öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av ändring i bolagsordningen avseende högsta antal aktier
7. Stämman avslutas

Beslutsförslag 

Beslut om godkännande av ny lydelse i Bolagsordningen (punkt 6) avseende § 5 Aktieantal där högsta antalet aktier ändras från 7 600 000 aktier till 8 500 000 aktier. Syftet med utökningen av högsta antalet aktier är att möjliggöra inlösen av optioner (serie 2015/2018 100,000 st.) riktade till nyckelpersoner och styrelsemedlemmar, som inte ryms inom nuvarande högsta antal aktier enligt Bolagsordningen.  

Övrig information
Beslut enligt punkt 6 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.  

 Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. 

Göteborg 26 Februari 2019
Alzinova AB
Styrelsen 

För ytterligare information, kontakta: 

Per Wester, VD Alzinova AB (publ)

Telefon: 0708–374 433

E-post: per.wester@alzinova.com

Kort om Alzinova AB (publ)

Alzinova (ALZ) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen.

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar