Offentliggörande av prospekt med anledning av emission inför planerad notering på AktieTorget

Vid extra bolagsstämma den 21 september 2015 beslutade styrelsen i Alzinova AB (”Alzinova”) att genomföra en emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 1, inför planerad notering på AktieTorget. Emissionen syftar till att tillföra bolaget kapital för att finansiera fortsatta prekliniska aktiviteter och avslutande av prekliniskt program avseende bolagets läkemedelskandidat ALZ-101. Teckningstiden inleds den 8 oktober 2015 och avslutas den 22 oktober 2015. Den initiala emissionsvolymen uppgår till cirka 16,7 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 till högsta lösenpris tillförs Alzinova ytterligare cirka 14,5 MSEK före emissionskostnader. Alzinova har erhållit teckningsförbindelser om cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 45 procent av den initiala emissionsvolymen. Prospekt finns tillgängligt på bolagets (www.alzinova.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Alzinova AB – Behandling av Alzheimers sjukdom
Alzinova bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures (f.d. GU Holding). Bolaget stöds av och är lokaliserat till GU Ventures inkubator i Göteborg.

Affärsmodell
Alzinovas fokusområde är utveckling av vaccin ALZ-101. Härutöver har bolaget även en utvecklingsplan för diagnostik (kandidat ALZ-201). Alzinova avser att utveckla sina respektive affärsområden för att möjliggöra försäljning/utlicensiering till tredje part, tidigast efter genomförda prekliniska program.

Motiv för emission
Alzinova befinner sig i preklinisk fas och är i behov av kapitaltillförsel för att kunna driva fortsatta prekliniska studier och utveckla vaccinet mot en säker och effektiv behandling av patienter med Alzheimers sjukdom. Bolaget genomför nu en emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Den initiala emissionsvolymen är högst cirka 16,7 MSEK och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner till högsta lösenpris tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 14,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Den initiala emissionslikviden som bolaget tillförs genom aktier är avsedd att finansiera genomförande av prekliniska aktiviteter i form av vaccintillverkning och formuleringsarbete, farmakologiska studier, samt preliminära toxikologistudier. Den emissionslikvid som bolaget tillförs i ett senare skede genom teckningsoptioner är avsedd att finansiera slutförandet av det prekliniska programmet för ALZ-101 (som löper till utgången av 2017), vilket inkluderar avslutande toxikologi, färdigställande av material för kliniska studier, samt aktiviteter inom diagnostikområdet.

Teckningsförbindelser
Alzinova har erhållit teckningsförbindelser om 7,6 MSEK, motsvarande cirka 45 procent av den initiala emissionsvolymen.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid                                    8 – 22 oktober 2015.

Teckningspris                                  28,20 SEK per unit, motsvarande 9,40 SEK per aktie och teckningsoptioner av serie
TO 1 erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningspost                                 Minsta teckningspost är 170 units. Varje unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1.

Emissionsvolym                              Erbjudandet omfattar högst 1 779 000 aktier och högst 1 186 000 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande 16 722 600 SEK respektive 14 469 200 SEK. Lägsta gräns för emissionens genomförande är 10 011 000 SEK.

Värdering                                        Cirka 23,8 MSEK (pre-money).

Marknadsplats                                Alzinova har ansökt om att notera bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget. Förutsatt att emissionen genomförs samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås beräknas första dag för handel bli den 25 november 2015.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag
Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 9,40–12,20 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckningskursen kommer att offentliggöras dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 4-25 november 2016. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 25 november 2016. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar efter periodens sista dag för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1.

Investerarträffar
I samband med emissionen kommer bolagets representanter att delta i ett antal investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner.

•    8 oktober 2015, kl. 12.45, AktieTorget, Mäster Samuelsgatan 42, plan 3, Stockholm
           o    anmälan sker på AktieTorgets hemsida, under ”Investerarträffar”
•    13 oktober 2015, kl. 12.00, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö
           o    anmälan sker till Sedermera Fondkommission, e-post: anmalan@sedermera.se eller telefon:
 0431-47 17 00
•    14 oktober 2015, kl. 18.00, Radisson Blu Hotel, Södra Hamngatan 59-65, Göteborg
          o    anmälan sker på AktieTorgets hemsida, under ”Investerarträffar”
•    19 oktober 2015, kl. 12.30, Aktiespararna, Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm
          o    anmälan sker på Aktiespararnas hemsida under ”Aktiviteter”


Prospekt, anmälningssedel och teaser

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns tillgängligt på bolagets (www.alzinova.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att finnas för nedladdning via ovan nämnda hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är Alzinovas finansiella rådgivare i samband med listningsemissionen.

För information rörande emissionen, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Telefon: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70-837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förbere­dande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures (f.d. GU Holding). Bolaget stöds av och är lokaliserat till GU Ventures inkubator i Göteborg.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar