Delårsrapport för perioden 20020501-20021031

Report this content

Delårsrapport för perioden 20020501-20021031 VIKTIGA HäNDELSER UNDER PERIODEN Under perioden augusti till september engagerades Morphic i Hydropulsor av dess nya huvudägare High Speed Forming 2000 AB. Syftet var att undersöka möjligheterna till en sammanslagning av verksamheterna. I oktober fann båda parter att förutsättningarna för ett omedelbart samgående saknades. Komplett maskinsystem för kapning med roterande riktverk levererades till kund. Försäljningsarbetet inom verksamhetsområdena maskinsystem och teknik- och systemintegration för kapning intensifierades. Ett komplett program med kapmaskiner i fyra olika storlekar, kombinerade rikt- och kapmaskiner samt kapenheter för inbyggnad och uppgradering har utformats och marknadsförs. De första kundproverna för bipolära plattor till bränsleceller producerades i Morphics formningsanläggning i Karlskoga. Legoföretaget PPM Cutting Service GmbH i Tyskland grundades formellt i maj. Morphic äger därmed 30% av PPM Cutting Service GmbH. Två patent beviljades av Patent och Registreringsverket under perioden. VIKTIGA HäNDELSER EFTER PERIODENS SLUT Uppgörelse har träffats med Hydropulsor innebärande att inga tvister föreligger inom Morphics verksamhet. Avtal tecknat med det norska bolaget TechTool AS för exklusiv rätt till försäljning av Morphics produkter i tillämpningar inom offshoreindustrin Morphics kapmaskin MTCC-1 medverkar på automationsmässan SPS/IPC Drives i Nürnberg för demonstration av styrsystemtillverkaren Moogs nya generation styrsystem. Ett modellprogram för formning- och pulverkompakteringsmaskiner färdigställdes innehållande 4 olika maskinstorlekar. Ytterligare ett patent beviljades av Patent och registreringsverket i november. PPM Cutting Service GmbH påbörjade offereringen av större kaptjänster på Europamarkanden. ALLMäNT OM VERKSAMHETEN OCH MORPHIC TECHNOLOGIES Morphic Technologies har utvecklat en ny maskin- och produktionsteknologi, vilken ger industrin nya möjligheter att med stor precision kontrollera och styra extrema dynamiska krafter. Tekniken möjliggör en avsevärt bättre kvalitet och kostnadseffektivitet vid storskalig precisionstillverkning av komponenter genom kapning, pulverkompaktering, stansning och formning. Tekniken gör det även möjligt att med bibehållen kvalitet bearbeta tidigare svårbearbetade material, t ex lättmetaller och verktygsstål. Morphic Technologies grundades i slutet av 1999. Företaget bedriver verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Morphic Technologies B-aktie är sedan december 2000 inofficiellt noterad på Göteborgs OTC-lista. Handel med aktien bedrivs genom Thenberg & Kinde Fondkommission AB. PRODUKTER OCH MARKNAD Bolaget har under perioden haft starkt fokus på försäljningsverksamheten och dess förutsättningar i form av marknadsmaterial, prissättning och modellprogram. Kapning De kontakter som knöts på trådmässan Wire 2002 i Düsseldorf har bearbetats och nya har tillkommit. För att bredda Morphics kontaktyta mot marknaden har tre agenter knutits till bolaget. Agenterna arbetar mot provision och marknadsför Morphics lösningar för kapning inom framför allt Europa. Genom sina nätverk tillförs ständigt nya kontakter för Morphic. Det modellprogram som presenterades i maj har utökats med maskiner för riktning och kapning av tråd i längre bitar. På kunders önskemål erbjuder Morphic nu även de kapenheter som ingår i kapmaskinerna som separata enheter för inbyggnad i befintliga anläggningar. I oktober levererades den första kombinerade rikt- och kapmaskinen till kund efter testproduktion hos Morphic. Maskinen riktar och kapar mycket styv rostfri tråd för svetselektroder. Förmågan att rikta den här typen av tråd i kombination med Morphics kapkvalité i hög produktionstakt var en förutsättning för att kunden kunde åta sig kapuppdraget från sin uppdragsgivare. Diskussioner om försäljningsavtal med amerikansk maskinleverantör pågår. Målsättningen har varit att ta order på ytterligare kapmaskiner under hösten. Den fortsatta svaga konjunkturen påverkar dock marknadens investeringsvilja. Ett flertal av de intressenter som visat intresse i Morphics kapmaskiner har under hösten infört investeringsstopp. Istället för kompletta maskiner ökar därför intresset för separata kapenheter som kan användas för att uppgradera befintlig utrustning och därmed förlänga livslängden på en tidigare investering. För att ytterligare kunna nå framgång hos investeringssvaga kunder har även ett leasingförslag arbetats fram. Solidformning och pulverkompaktering Ett modellprogram för formnings- och pulverkompakteringsmaskiner baserade på enkelslag, dvs slag från ett håll (i motsats till Morphics dubbelslagare) har utformats. Modellprogrammet gör det möjligt att med kund diskutera olika lösningar och alternativ inför en offert. Dubbelslagsmaskiner marknadsförs av bolaget som specialmaskiner för kunder med särskilda önskemål om bearbetningseffekt. Morphics dubbelslagsmaskin i Karlskoga har fortsatt att skapa intressera hos nya aktörer. Världens största pulverkomponenttillverkare köper nu maskintid i anläggningen för att tidigt nästa år kunna utvärdera möjligheterna med Morphics produktionsteknik. Tidigare order från Powder Light Metals GmbH på en kombinerad pulver- och solidformningsmaskin har dock stoppats i konstruktionsfasen i avvaktan på ytterligare besked från Powder Light Metals slutkunder och finansiärer. Besked förväntas inom kort. En undersökning på Chalmers Tekniska högskola har genomförts under sommaren av Volvo Materialteknik i Göteborg tillsammans med Morphic. Examensarbetet var inriktat på de interna materialfenomen som uppstår vid höghastighetsformning. Erfarenheterna från undersökningen har lett till ökat intresse inom Volvo för tekniken och samarbetet har fortsatt. Produktion av bränslecellsplattor Under perioden har de första kundproverna till bipolära plattor i grafit till bränsleceller producerats i Morphics formningsanläggning i Karlskoga. Ett projekt har påbörjats mellan Morphic och det tyska bränslecellsföretaget med vilket Morphic har samarbetsavtal, i syfte att nå ett tillräckligt beslutsunderlag för tillverkning av specifika bränsecellsplattor för montering och utvärdering i olika bränslecellssystem. Morphic har förutom säkerställandet av tillverkningsprocessen i Karlskoga byggt upp egen kompetens kring olika materialval och blandningar för att själva fungera som underleverantör till olika bränslecellstillverkare. Varje bränslecellstillverkare har idag sina specifika krav på prestanda och flödesgeometrier vilket ställer krav på en flexibel tillverkningsprocess. OMSäTTNING OCH RESULTAT Omsättning för koncernen uppgick till 643 tkr (476 tkr) med ett redovisat resultat för koncernen -3 419 tkr (-3 187 tkr). LIKVIDA MEDEL OCH SOLIDITET Koncernens disponibla likvida medel uppgick till 6 235 tkr (14 948 tkr). Koncernens soliditet uppgick till 61,1% (63,8%). INVESTERINGAR Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 1 156 tkr (6 269). MODERBOLAGET Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick till 780 tkr (200 tkr), med ett resultat på -5 900 tkr (-3 008 tkr). Moderbolaget investerade i immateriella och materiella anläggningstillgångar för 1 118 tkr (6 272 tkr). Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick på balansdagen till 6 234 tkr (14 570 tkr), med en soliditet på 60% (64%). PATENT Bolaget hade vid periodens slut 4 beviljade patent. Ytterligare ett patent beviljades efter periodens slut så att bolaget vid rapportens publicering har 5 beviljade patent. Bolagets PCT-ansökningar fortgår enligt plan. Morphic har noga studerat patentsituationen inom teknikområdet och funnit att inga godkända patent finns, vare sig avseende maskinkonstruktioner eller metoder, som hindrar Morphic och Morphic's kunder att fritt utnyttja höghastighetsbearbetning med Morphics maskinteknik inom samtliga tillämpningsområden. Morphic's patent och patentansökningar för linjärmotorns specifika lösningar och patentet för tillverkningsmetod för bipolära plattor för bränsleceller anses ge ett gott skydd för bolagets teknologi. TVISTER Hydropulsor AB som befinner sig under rekonstruktion sedan maj 2002 har till Morphic i avtal utfäst sig att omedelbart dra tillbaka den stämningsansökan som bolaget lämnade in mars 2001 mot Morphic Technologies AB. Utfästelsen innebär inga åtaganden från Morphics sida. Inga tvister finns därmed inom Morphics verksamhet. ORGANISATION OCH MEDARBETARE Koncernen hade vid periodens slut 10 heltidsanställda och en halvtidsanställd. AKTIEN Utställda optioner Återstår 4,2 miljoner outnyttjade teckningsoptioner i serie 3, som är giltig fram till och med april 2003. Inga övriga optioner finns utställda i bolaget. REDOVISNINGSPRINCIPER Redovisningsprinciper för innevarande år överensstämmer med principerna i senaste årsredovisningen. FRAMTIDSUTSIKTER Försäljningsverksamheten har intensifierats under hösten. Etableringen av agenter har medfört ett konstant inflöde av nya kontakter, vilket möjliggör för Morphic att fokusera på offereringsprocessen och att arbeta aktivt mot order. Med de olika produktfamiljerna tillsammans med de separata kapenheterna finns nu möjlighet att möta en majoritet av de kapbehov som finns på marknaden. Möjligheten att direkt kunna erbjuda leasing av maskiner ökar ytterligare potentialen för order. Antalet offerter under diskussion med kund ökar kontinuerligt och ett antal order på såväl kapmaskiner som separata kapenheter väntas tecknas under verksamhetsårets tredje och fjärde kvartal. Morphics kapprogram planeras att visas upp på den internationella trådmässan Interwire i Atlanta, USA, under maj 2003. Flera intressenter bl a de från den tidigare mässan i Düsseldorf kommer därmed att inviteras till mässan i Atlanta. Det modellprogram för pulverkompakteringsmaskiner som tagits fram kommer att användas för att påbörja konkreta diskussioner om maskinorder från ett antal intressenter. Morphics slagenhet planeras att på begäran av potentiell kund att visas upp på mässan Forge Fair i Cincinatti i USA under april 2003. Morphic Technologies har som målsättning att få igång försäljningsverksamheten och därmed bidra till ett positivt kassaflöde under andra halvan av verksamhetsåret. KONCERNRESULTATRÄKNING Belopp i tkr 2002-08-01- 2001-08-01- 2002-05-01- 2001-05-01- -2002-10-31 -2001-10-31 -2002-10-31 -2001-10-31 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 390 194 386 200 Förändring pågående -251 - -191 - arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen 46 108 46 192 räkning Övriga rörelseintäkter 253 156 362 276 Summa intäkter 438 458 603 668 Rörelsens kostnader Inköp av varor och -592 -377 -876 -793 tjänster Övriga externa kostnader -1 292 -688 -2178 -1 247 Personalkostnader -1 512 -748 -2507 -1 568 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -377 -87 -750 -169 Summa rörelsens kostnader -3 773 -1 900 -6 311 -3 777 Rörelseresultat -3 335 -1 442 -5 708 -3 109 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och 63 77 94 192 liknande resultatposter Räntekostnader och -147 -156 -295 -270 liknande resultatposter Periodens resultat -3 419 -1 521 -5 909 -3 187 Resultat per vägt antal -0,09 -0,05 -0,15 -0,10 aktier före utspädning (kr) Resultat per vägt antal -0,08 -0,04 -0,14 -0,09 aktier efter utspädning (kr) Vägt antal aktier under 39 676 854 31 155 117 39 676 854 31 138 032 perioden KONCERNBALANSRÄKNING Belopp i tkr 2002-10-31 2002-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 4 857 3 850 Materiella anläggningstillgångar 13 648 14 249 Finansiella anläggningstillgångar 586 517 Summa anläggningstillgångar 19 091 18 616 Omsättningstillgångar Pågående arbete - 63 Kortfristiga fordringar 1 738 1 535 Kortfristiga placeringar 5 570 12 981 Kassa och bank 665 1 967 Summa omsättningstillgångar 7 973 16 546 SUMMA TILLGÅNGAR 27 064 35 162 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 38 218 38 218 Ansamlad förlust -21 688 -15 779 Summa eget kapital 16 530 22 439 Avsättningar 8 8 Långfristiga skulder 7 519 7 988 Kortfristiga skulder 3 007 4 727 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 064 35 162 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN Belopp i tkr 2002-05-01- 2001-05-01- -2002-10-31 -2001-10-31 Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 018 -5 023 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 225 -2 946 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -470 93 Periodens kassaflöde -8 713 -7 876 Likvida medel vid periodens början 14 948 14 389 Likvida medel vid periodens slut 6 235 6 513 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL HOS KONCERNEN Belopp i tkr 2002-05-01- 2001-05-01- -2002-10-31 -2001-10-31 Bundet eget kapital Belopp vid periodens ingång 38 218 26 799 Insatt kapital - - Nyemission - 205 Belopp vid periodens utgång 38 218 27 004 Ansamlad förlust Balanserad förlust -15 779 -7 639 Periodens förlust -5 909 -3 187 Belopp vid periodens utgång -21 688 -10 826 Summa eget kapital vid periodens utgång 16 530 16 178 Göteborg, 2002-12-19 Morphic Technologies AB (publ) Styrelsen Granskning Denna rapport har ej varit föremål för revisorns översiktliga granskning. Kommande rapportillfällen: Delårsrapport för perioden november-januari: 2003-03-26 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 02/03: 2003-06-26 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/19/20021219BIT01050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/19/20021219BIT01050/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar