Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Styrelsen i Morphic Technologies AB (publ) kallar härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 januari 2004, klockan 11.00 i bolagets kontor i Göteborg. Bolaget är med de nyligen genomförda affärshändelserna på väg in i en betydande kommersialiseringsfas som anses kräva förändringar och utökat engagemang av bolagets styrelse. Styrelseledamöterna Alf Björseth och Bengt Belfrage meddelar pga av andra engagemang som kommit att ta alltmer av deras tid i anspråk utträde med verkan från dagens datum. I linje med bolagets utveckling och i syfte att förändra och förstärka styrelsens sammansättning kallas därför aktieägarna härmed till en extra bolagsstämma. RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs den 16 januari 2004, dels i föreskriven tid har anmält sin avsikt att delta. Aktieägare kan låta sig företrädas av annan person genom fullmakt. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller hos fondförvaltare måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 15 januari 2004. För att detta skall kunna ske bör begäran om omregistrering lämnas i god tid. ANMÄLAN OM DELTAGANDE Anmälan om deltagande på stämman sker per post under adress Morphic Technologies, Gammelbackavägen 6, 691 51 Karlskoga, per telefon 0586- 67360, fax 0586-673 69 eller per e-post info@morphic.se. Anmälan skall vara företaget tillhanda senast fredagen den 23 januari 2004. Färdbeskrivning översändes på begäran. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande röstlängd 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Godkännande av dagordning 6. Val av nya styrelseledamöter 7. Mötets avslutande Göteborg 2003-12-16 Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av: Peter Heidlund, VD i Morphic Technologies, 031-7045865, peter.heidlund@morphic.se Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se) Morphic Technologies är ett svenskt verkstadsföretag som utvecklar och etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är noterad på Göteborgs OTC-lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00740/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00740/wkr0002.pdf

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se Amasten förvaltar och utvecklar trygga bostäder för långsiktigt ägande där Sverige växer.

Prenumerera

Dokument & länkar