Kommuniké från ordinarie bolagsstämma

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma På ordinarie bolagsstämman i Morphic Technologies AB (publ) torsdagen den 28 oktober 2004 fattades beslut om: · att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. · att anta styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret enligt den fastställda balansräkningen. · att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. · att styrelsearvode utgår med 50 000 kr för de av bolagsstämman valda ledamöterna och 60 000 kr till ordförande. Revisorarvode utgår enligt räkning. · att välja omval av styrelseledamöter och revisor: Peter Heidlund Jan Alvén Thomas Krishan Kurt Dahlberg Anette Myrheim Anders Brännström Thomas Widstrand Inger Carlsson, revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB · Stämman beslöt ändra bolagsordningen genom att höja aktiekapitalets gränser till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. · Stämman beslöt att ändra bolagsordningen genom att införa en frivillig konverteringsklausul för aktie av serie A samt att gränsen för antal aktier av serie B höjs till ett antal av högst 190 000 000 st. · Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma besluta om en eller flera nyemission/er. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt 4 kap 2 § aktiebolagslagen (ABL) samt rätten att besluta om apport, kvittningsrätt eller eljest med villkor enligt 4 kap 6 § ABL. Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall medföra att aktiekapitalet ökas med högst 400 000 kronor, genom utgivande av sammanlagt 10 000 000 aktier av serie B. Göteborg 2004-11-03 Styrelsen MORPHIC TECHNOLOGIES AB (PUBL) Stigbergsliden 5, 414 63 Göteborg, Sweden phone: +46 31-775 4620, fax: +46 31-7759061 e-mail: info@morphic.se, web: www.morphic.se Org. Nr. SE556580252601 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/03/20041103BIT00080/wkr0001.pdf

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se Amasten förvaltar och utvecklar trygga bostäder för långsiktigt ägande där Sverige växer.

Prenumerera

Dokument & länkar