Kommuniké från ordinarie bolagsstämma samt information om förändring i styrelse och ledning

Report this content

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma samt information om förändring i styrelse och ledning På ordinarie bolagsstämman i Morphic Technologies AB (publ) torsdagen den 24 oktober 2002 fattades beslut om: ·att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. ·att anta styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret enligt den fastställda balansräkningen. ·att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. ·att styrelsearvode utgår med 50.000 kr för de av bolagsstämman valda ledamöterna och 60.000 kr till ordförande. Revisorarvode utgår enligt räkning. ·att välja följande styrelseledamöter: Peter Heidlund (omval) Jan Alvén (omval) Alf Björseth (omval) Anette Myrheim (omval) Anders Brännström (nyval) Bengt Belfrage (nyval) ·att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma besluta om en eller flera nyemission/er. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt 4 kap 2 § aktiebolagslagen (ABL) samt rätten att besluta om apport, kvittningsrätt eller eljest med villkor enligt 4 kap 6 § ABL. Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall medföra att aktiekapitalet ökas med högst 400.000 kronor, genom utgivande av sammanlagt 10.000.000 aktier av serie B. ·att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma besluta om en eller flera emission/er av skuldebrev förenade med optionsrätt. Optionerna skall riktas till anställda eller personer som rekryteras till bolagets verksamhet. Om styrelsen utnyttjar sitt bemyndigande och beslutar om emission, skall överlåtelse till anställda ske till marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet innefattar rätten att besluta om emission av maximalt 2.000.000 optionsrätter som rätt till nyteckning av 2.000.000 B-aktier. Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut och samtliga aktier utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier medför det att aktiekapitalet kan ökas med maximalt 80.000 kronor. Förändring i styrelse och ledning ·På det konstituerande styrelsemötet i Morphic Technologies AB (publ) torsdagen den 24 oktober 2002 fattades följande huvudsakliga beslut: ·Styrelsen valde Bengt Belfrage till styrelsens ordförande ·Styrelsen utsåg Peter Heidlund till ny verkställande direktör ·Tidigare verkställande direktör Anders Dahlberg tillträder som utvecklingschef och fortsätter sitt arbete i företagsledningen. Göteborg 2002-10-24 Styrelsen Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av: Peter Heidlund, VD i Morphic Technologies, 031-7045865, peter.heidlund@morphic.se Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se) Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är noterad på Göteborgs OTC-lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00310/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar