Morphic genomför nyemission

Morphic genomför nyemission Styrelsen i Morphic Technologies AB (publ), 556580-2526, har upprättat ett emissionsprospekt avseende förvärv av aktier i Morphic Technologies AB (publ.) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. Emissionen genomförs som företrädesemission där fyra gamla aktier (oavsett aktieslag) ger rätt till teckning av en ny B-aktie. Varje gammal aktie medför rätt till en teckningsrätt där 4 teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie. Handel med teckningsrätter skall ske under perioden 12 mars 2003 till den 2 april 2003. Avstämningsdag att delta med företrädesrätt i emissionen skall vara den 7 mars 2003. Sista handelsdag för att erhålla teckningsrätt den 26 mars 2003. Emissionsprospektet har upprättats enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 27 februari 2003. Teckningstid: 2003-03-12 - 2003-04-02 Teckningskurs: SEK 0,75 Prospekt och emissionbeslut i dess helhet skickas ut till nuvarande aktieägare under v 11. Det tillhandahålles även kostnadsfritt hos: Morphic Technologies AB (publ) Stigbergsliden 5 B, 414 63 Göteborg info@morphic.se, www.morphic.se Tel. 031-704 58 65, Fax 031-775 9061 eller hos: Thenberg & Kinde Fondkommission AB Emissioner, Box 2108, 403 12 Göteborg emissioner@thenberg.se, www.thenberg.se Tel. 031-745 50 00, Fax 031-711 22 31 Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: Peter Heidlund, VD i Morphic Technologies, 031-7045865, peter.heidlund@morphic.se Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se) Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är noterad på Göteborgs OTC-lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030304BIT00860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030304BIT00860/wkr0002.pdf

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se Amasten förvaltar och utvecklar trygga bostäder för långsiktigt ägande där Sverige växer.

Prenumerera

Dokument & länkar