Allt fler omedvetna om flytt av tjänstepensionen - var tredje vet inte om att deras sparande flyttats

Andelen sparare som är omedvetna om att deras tjänstepension flyttats från AMF har ökat med 11 procentenheter på ett år, från 23 till 34 procent. Var femte som vet att de flyttat sin minns inte vilket bolag de flyttat till. Samtidigt är något fler sparare som flyttat nöjda med sin nya sparform. Det visar AMFs kartläggning av flyttmarknaden för kollektivavtalad tjänstepension, som presenteras för tredje året i rad. Flyttströmmarna går fortsatt i huvudsak från traditionell försäkring till fondförsäkring, och från förvalsbolag till banker.

Under det senaste decenniet har flyttaktiviteten inom kollektivavtalad tjänstepension succesivt ökat i takt med att flytträtt tillkommit inom allt fler avtalsområden. Under 2017 öppnades det sista stora avtalsområdet, statliga PA16 delvis upp för flytt. Under året ökade flyttat kapital kraftigt inom AvtalspensionSAF-LO (privatanställda arbetare), och även inom ITP1/ITPK (privatanställda tjänstemän) kunde en betydande ökning konstateras. Inom KAP-KL (kommun och landsting) stabiliserades däremot flyttaktiviteterna, medan aktiviteten inom PA16 (det statliga avtalsområdet) var låg. 

- Möjligheten att själv välja sparform och förvaltare för sin tjänstepension är bra och viktig, men den möjligheten måste branschen hantera mer ansvarsfullt. Tjänstepensionen blir en allt viktigare del av den framtidiga pensionen, och det faktum att så många överhuvudtaget inte vet om att deras ofta stora kapital flyttas är minst sagt oroväckande. Att en fjärdedel av de som flyttar hamnar i en sparform som inte motsvara vad de vill ha är också ett underbetyg, även om det är bra att andelen som är missnöjda minskat något, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

I
AMFs undersökning bland kunder som flyttat sin pension från AMF svarade runt en tredjedel (34 procent) att de inte kände till att de flyttat sin pension. Knappt fyra av tio angav att tanken på flytt väckts av en bank eller en finansiell rådgivare, och att det vanligaste syftet med bankkontakten var att se över bolånet (38 procent). Drygt hälften (54 procent) av de tillfrågade hade inte gjort någon jämförelse mellan olika pensionsalternativ innan de fattade sitt beslut. Andelen som fick ett sparande som inte motsvarar de egna preferenserna var 28 procent, en minskning från 31 procent jämfört med föregående år.

– Idag finns mycket goda möjligheter att jämföra olika alternativ för sitt pensionssparande, inte minst med hjälp av digitala verktyg från Min Pension och Konsumenternas försäkringsbyrå. Fler borde ta den möjligheten, och vi i branschen måste bli bättre på att hjälpa spararna att förstå vilka val de ställs inför, och säkerställa att det informationsunderläge som de ofta befinner sig i inte missbrukas, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

Syftet med AMFs Flyttrapport är att följa och beskriva flyttströmmarna inom kollektivavtalad tjänstepension. Underlaget består av information från de olika valcentralerna, Svenskt Försäkring, Pensionsmyndigheteten, samt en undersökning genomförd våren 2018 bland kunder som flyttat sin tjänstepension från AMF.

För frågor kontakta:
Johanna Jämstorp, kommunikation press/PR, 076-118 73 98, johanna.jamstorp@amf.se
Jens Söderblom, Presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter, räntebärande papper och alternativa tillgångar åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Möjligheten att själv välja sparform och förvaltare för sin tjänstepension är bra och viktig, men den möjligheten måste branschen hantera mer ansvarsfullt. Tjänstepensionen blir en allt viktigare del av den framtidiga pensionen, och det faktum att så många överhuvudtaget inte vet om att deras ofta stora kapital flyttas är minst sagt oroväckande. Att en fjärdedel av de som flyttar hamnar i en sparform som inte motsvara vad de vill ha är också ett underbetyg, även om det är bra att andelen som är missnöjda minskat något.
Johan Sidenmark, vd AMF
Idag finns mycket goda möjligheter att jämföra olika alternativ för sitt pensionssparande, inte minst med hjälp av digitala verktyg från Min Pension och Konsumenternas försäkringsbyrå. Fler borde ta den möjligheten, och vi i branschen måste bli bättre på att hjälpa spararna att förstå vilka val de ställs inför, och säkerställa att det informationsunderläge som de ofta befinner sig i inte missbrukas.
Johan Sidenmark, vd AMF