AMFs Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2017

AMFs totalavkastning uppgick som tidigare rapporterats under 2017 till 7,9 (7,3) procent. Solvensgraden på 196 (190) procent är fortsatt den högsta bland jämförbara bolag, och förvaltningskostnaden för traditionell försäkring på 11 (12) öre per 100 kronor i förvaltat kapital en av de lägsta i branschen. Under året minskade AMFs koldioxidavtryck från aktier mätt som koldioxidintensitet till 12,0 (14,1), och kostnaden per kund sjönk till 156 (164) kr.


- Året som gått var ännu ett positivt år för AMFs runt 4 miljoner pensionssparare. Vi levererade en fin avkastning och minskade våra redan låga kostnader, samtidigt förbättrade vi våra förutsättningar att bättre kunna möta en mer lågavkastande miljö genom ytterligare alternativa investeringar. Eftersom AMF är ett bolag som drivs enligt ömsesidiga principer går all vinst vi gör, och alla pengar vi sparar genom att minska våra kostnader, tillbaka till våra sparare. Det har inte minst märkts för våra kunder inom avtalsområde SAF-LO, som i snitt fått halverade avgifter de senaste åren, säger Johan Sidenmark, vd AMF

- Extra stolt är jag över att vi från och med 2017 har ett tak för avgiftsuttaget inom förvalet. Ingen kund betalar mer än 300 kronor per år för sitt pensionssparande. Det kan jämföras med att en kund som har en miljon kronor i tjänstepensionskapital hos någon av våra konkurrenter i snitt betalar mer än 2000 kronor i årlig avgift. Det tycker jag visar på värdet av det skydd som en takavgift innebär, inte minst för våra äldre kunder som ofta har hunnit spara ihop ett lite större kapital, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

AMF har under året fortsatt arbetet med att förbättra verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv, exempelvis vad gäller jämställdhet på AMF och genom att integrera hållbarhetsfrågor i kapitalförvaltningen.

- Hållbarhet och ansvarstagande är något självklart för oss på AMF, och något vi tror är viktigt för att vi långsiktigt ska kunna leverera så bra pensioner som möjligt. Därför är det glädjande att se att vi blir bättre på det vi fokuserar på. Vi har bland annat jobbat aktivt med jämställdheten bland våra medarbetare under flera år, och vi ser att det börjar ge resultat i mer jämställda arbetsgrupper där löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar oavsett yrke. En annan indikator som går åt rätt håll är koldioxidavtrycket från våra aktier, där vi särskilt har sett att avtrycket från våra utländska aktier har minskat de senaste åren. Genom att arbeta med ett hållbarhetsurval och aktivt välja bolag att investera i ligger vår portfölj idag långt under index, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 596 (563) miljarder kronor. Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 126 (120) miljarder kronor. En majoritet av fonderna har levererat över sina jämförelseindex de senaste tre åren. 

AMFs innehavslista kan laddas ner här.

Nyckeltal Jan-dec 2017 Jan-dec 2016  
Totalavkastning (%) 7,9 7,3  
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%) 8,5 8,5  
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%) 6,7 6,4  
Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%) 0,11 0,12  
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%) 0,03 0,03  
Premieinkomst, traditionell försäkring (Mkr)* 16 231 16 007  
Koncernens totalresultat (Mkr)** 38 457 21 913  
       
  Dec 2017 Dec 2016  
Solvensgrad (%)*** 196 190  
Förvaltat kapital, trad försäkring (Mkr) 468 887 442 039  
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr) 125 808 119 986  
Totalt förvaltat kapital (Mkr) 595 970 562 848  
       
* Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 3,3 (3,1) miljarder kronor.  
** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) medför en resultatpåverkan om -2,4 (-11,9) miljarder kronor till periodens resultat.  
*** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.  

För frågor kontakta:
Johanna Jämstorp, kommunikation press/PR, 076-118 73 98, johanna.jamstorp@amf.se
Anna Viefhues, hållbarhetsansvarig AMF, 072-728 90 41, anna.viefhues@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Året som gått var ännu ett positivt år för AMFs runt 4 miljoner pensionssparare. Vi levererade en fin avkastning och minskade våra redan låga kostnader, samtidigt förbättrade vi våra förutsättningar att bättre kunna möta en mer lågavkastande miljö genom ytterligare alternativa investeringar. Eftersom AMF är ett bolag som drivs enligt ömsesidiga principer går all vinst vi gör, och alla pengar vi sparar genom att minska våra kostnader, tillbaka till våra sparare. Det har inte minst märkts för våra kunder inom avtalsområde SAF-LO, som i snitt fått halverade avgifter de senaste åren.
Johan Sidenmark, vd AMF
Extra stolt är jag över att vi från och med 2017 har ett tak för avgiftsuttaget inom förvalet. Ingen kund betalar mer än 300 kronor per år för sitt pensionssparande. Det kan jämföras med att en kund som har en miljon kronor i tjänstepensionskapital hos någon av våra konkurrenter i snitt betalar mer än 2000 kronor i årlig avgift.  Det tycker jag visar på värdet av det skydd som en takavgift innebär, inte minst för våra äldre kunder som har ofta har hunnit spara ihop ett lite större kapital.
Johan Sidenmark, vd AMF
Hållbarhet och ansvarstagande är något självklart för oss på AMF, och något vi tror är viktigt för att vi långsiktigt ska kunna leverera så bra pensioner som möjligt. Därför är det glädjande att se att vi blir bättre på det vi fokuserar på. Vi har bland annat jobbat aktivt med jämställdheten bland våra medarbetare under flera år, och vi ser att det börjar ge resultat i mer jämställda arbetsgrupper där löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar oavsett yrke. En annan indikator som går åt rätt håll är koldioxidavtrycket från våra aktier, där vi särskilt har sett att avtrycket från våra utländska aktier har minskat de senaste åren. Genom att arbeta med ett hållbarhetsurval och aktivt välja bolag att investera i ligger vår portfölj idag långt under index.
Johan Sidenmark, vd AMF