AMFs delårsrapport januari-juni 2017: Stärkt avkastning och lägre kostnader

AMF rapporterar en totalavkastning på 4,2 (1,1) procent och en solvensgrad på 193 procent för perioden januari-juni 2017. AMFs förvaltningskostnader för traditionell försäkring sjönk under perioden till 11 (12) öre per 100 kronor i förvaltat kapital. Den genomsnittliga årsavkastningen mätt på rullande 12 månader har under de senaste fem åren varit 8,6 procent, respektive 6,2 procent under de senaste tio åren.


På AMF är vi stolta över att vara en del av det svenska trygghetssystemet, och vi känner ett stort ansvar för att våra sparare ska få en så bra och trygg pension som möjligt. Som ett ömsesidigt bolag där all vinst går tillbaka till våra kunder vet vi att när vi blir effektivare och pressar våra kostnader, då är det dagens och framtidens pensionärer som tjänar på det. Därför är jag glad över att vi under perioden kunnat sänka våra redan låga förvaltningskostnader ytterligare, och över att vår ambition att göra saker så effektivt och bra som möjligt genomsyrar hela bolaget, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

Under 2016 genomförde AMF ett omfattande arbete som innebar att över två miljoner kunder fick enhetliga villkor för samtliga sina försäkringar, samtidigt som dessa flyttades från en stordatormiljö till en ny modern IT-miljö. I samband med detta sänkte AMF avgifterna med totalt 300 miljoner kronor, vilket för genomsnittsspararen inom Avtalsområde SAF-LO motsvarar en halvering av avgiften. Under första halvåret 2017 har fokuseringen på kostnadsmedvetenhet och effektivitet varit fortsatt hög.

- Vi levererar en bra avkastning åt våra sparare under halvåret, inte minst drivet av att den svenska börsen gick starkt under våren. Under året har den allt ljusare globala konjunkturen fortsatt att befästas, men samtidigt finns anledning att påminna om att den politiska osäkerheten kan komma att påverka såväl den ekonomiska utvecklingen som de finansiella marknaderna. De många frågetecknen och det rådande lågränteläget understryker behovet av en god riskspridning, och vikten av rimliga förväntningarna på avkastning under de kommande åren, säger Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF.

Stärkt digitalisering
Digitaliseringen öppnar för nya möjligheter till enklare och säkrare kommunikation, ett mer hållbart resursutnyttjande och lägre kostnader över tid. Omställningen mot digitala kanaler har gått snabbt på AMF, och allt fler kunder väljer idag att lösa sina ärenden – exempelvis ändra pensionsålder, ändra uttagstid eller lämna kontonummer – via det moderna internetkontoret. 

Under våren förbättrades möjligheterna till en enkel och smidig kommunikation då det blev möjligt för AMFs 4 miljoner kunder att få sin post digitalt via samhällsbrevlådan Kivra. Redan idag använder runt 680 000 av AMFs kunder Kivra, och antalet ökar med cirka 2 000 kunder i veckan.

Omfattande regelverksarbete
Tjänstepensionsbranschen är för närvarande inne i en period där det händer mycket inom reglerings- och lagstiftningsområdet. Det handlar bland annat om nya regler för distributionen av försäkringar, om den nya dataskyddsförordningen och om arbetet med en ny rörelsereglering för tjänstepensionsföretag.

Inom AMF pågår ett omfattande arbete för att säkerställa förmågan att hantera och leva upp till nya och förändrade krav på verksamheten. AMF deltar även aktivt i olika processer för att bidra till att lagar och regelverk i så hög utsträckning som möjligt ska samspela med bra och trygga pensioner.

Ett särskilt starkt engagemang finns för att säkerställa att det framtida regelverket för tjänstepensionsföretag, som förväntas lägga grunden för att en ny bransch växer fram, utformas på ett sätt som säkerställer bra förutsättningar att leverera långsiktigt hållbara och trygga tjänstepensioner, med goda möjligheter för spararnas pengar att växa över tid.    

Ansvarstagande med kunden i fokus
På AMF vill vi att hållbarhet ska genomsyra allt vi gör. Vi tror att bolag som är framgångsrika inom hållbarhet har bättre förmåga att skapa långsiktigt god avkastning. Som förvalsbolag ska våra kunder känna sig trygga med att deras pensionspengar hanteras på ett ansvarsfullt sätt, även om de inte själva gör aktiva val.

En viktig del i AMFs hållbarhetsarbete är transparens kring hur det inflytande som våra investeringar medför hanteras. Som ett led i det arbetet har två rapporter presenterats under halvåret, där viktiga principer och händelser kopplade till ägarstyrningsarbetet i Sverige och i utlandet redovisats.

AMF värnar även en välfungerande pensionsmarknad där konsumenternas intressen tillvaratas. Under halvåret presenterades för andra året i rad en kartläggning av flyttmarknaden för kollektivavtalad tjänstepension. Resultatet visade att en fjärdedel av dem som flyttat sin pension från AMF inte är medvetna om detta, och att många hamnar i ett sparande som inte motsvarar de egna preferenserna. AMF kommer därför fortsatt följa frågan, och verka för att kundernas intressen tillvaratas på ett bättre sätt.

AMF Fonder har för tionde året i rad presenterat en granskning av avgifterna på den svenska fondmarknaden, vilket även det är ett sätt att bidra till en bättre och mer kundvänlig marknad. Den övergripande slutsatsen är att utbudet av fonder vuxit mycket kraftigt under det senaste decenniet, men att de svenska spararna samtidigt blivit bättre på att hitta till prisvärda fonder med låga avgifter. 

Fortsatt höga premieinkomster
Under kvartalet uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,11 (0,12) procent. Premieinkomsten uppgick till 14,2 (14,0) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 2,2 (2,2) miljarder kronor. Resultatet uppgick till 23,7

(-7,7) miljarder kronor, och förändringen förklaras främst av kapitalförvaltningens resultat. AMFs solvensgrad har sedan årsskiftet ökat med tre procentenheter till 193 procent.

Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 125 (120) miljarder kronor.  

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 588 (563) miljarder kronor.

Nyckeltal Jan-Juni 2017 Jan-Juni 2016
Totalavkastning (%) 4,2 1,1
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%) 8,6 7,4
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%) 6,2 6,7
Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%)* 0,11 0,12
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%)* 0,03 0,03
Premieinkomst, traditionell försäkring (Mkr)** 14 236 13 969
Koncernens totalresultat (Mkr)**** 23 658 -7 746
     
Juni 2017
Dec 2016
Solvensgrad (%)*** 193 190
Förvaltat kapital, trad försäkring (Mkr) 461 688 442 039
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr) 125 410 119 986
Totalt förvaltat kapital (Mkr) 588 020 562 848
     
* Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring (0,11 %) och Kapitalförvaltningskostnadsprocent (0,03 %) är beräknade med senaste 12 månaders utfall.
** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 2,2 (2,2) miljarder kronor.
*** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.
**** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) medför en resultatpåverkan om -1,9 (-18,2) miljarder kronor till periodens resultat.

För frågor kontakta:
Jens Söderblom, presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt drygt 580 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

På AMF är vi stolta över att vara en del av det svenska trygghetssystemet, och vi känner ett stort ansvar för att våra sparare ska få en så bra och trygg pension som möjligt. Som ett ömsesidigt bolag där all vinst går tillbaka till våra kunder vet vi att när vi blir effektivare och pressar våra kostnader, då är det dagens och framtidens pensionärer som tjänar på det. Därför är jag glad över att vi under perioden kunnat sänka våra redan låga förvaltningskostnader ytterligare, och över att vår ambition att göra saker så effektivt och bra som möjligt genomsyrar hela bolaget.
Johan Sidenmark, vd AMF
Vi levererar en bra avkastning åt våra sparare under halvåret, inte minst drivet av att den svenska börsen gick starkt under våren. Under året har den allt ljusare globala konjunkturen fortsatt att befästas, men samtidigt finns anledning att påminna om att den politiska osäkerheten kan komma att påverka såväl den ekonomiska utvecklingen som de finansiella marknaderna. De många frågetecknen och det rådande lågränteläget understryker behovet av en god riskspridning, och vikten av rimliga förväntningarna på avkastning under de kommande åren.
Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF