Ännu ett rekordår för AMF Pensions sparare

2006 blev ännu ett år med stora överskott till AMF Pensions sparare. Totalavkastningen på AMF Pensions placeringstillgångar uppgick till 9,6 (16,0) procent. Snittet för branschen var 8,3 procent enligt Finansinspektionen. AMF Pensions återbäringsränta på 13 procent är fortfarande den högsta i branschen.

Återbäringsräntan uppgick i genomsnitt till 10,17 procent under 2006 och höjdes den 1 februari 2007 till 13 procent. Samtidigt har driftkostnaderna (förvaltningskostnadsprocenten) i traditionell försäkring pressats till 0,16 (0,17) procent av det förvaltade kapitalet.

- 2006 blev ytterligare ett mycket starkt år. En god ekonomi i kombination med ett framgångsrikt förvaltningsresultat och en effektiv organisation kom spararna till del. Det är mycket tillfredsställande att våra sparare har fått en genomsnittlig återbäringsränta över 10 procent, säger AMF Pensions VD Christer Elmehagen.

Under 2006 kunde även 10 miljarder kronor betalas ut till arbetsgivarna inom Avtalspension SAF-LO. Utbetalningen kunde ske på grund av överskott i den gamla, förmånsbestämda STP-planen som gällde 1973-1995. Överskottet har uppkommit tack vare AMF Pensions framgångsrika kapitalförvaltning. Även fondverksamheten utvecklades mycket positivt under 2006 och samtliga fonder gick bättre än genomsnittsfonden i jämförbara kategorier. Tre av fonderna var också bland de tio mest populära i PPM-systemet.

Resultatet för moderbolaget uppgick 2006 till 23,9 (21,7) miljarder kronor. Marknadsvärdet på placeringstillgångarna i den traditionella livverksamheten uppgick vid årsskiftet till 264 (251) miljarder kronor. Med en solvensgrad vid årets slut om 247 (245) procent bekräftas AMF Pensions starka finansiella ställning.

- Vi är stolta över att kunna erbjuda den trygga sparform med hög avkastning som vår traditionella försäkring innebär. Samtidigt har många aktörer med svagare finansiell ställning under 2006 börjat tillhandahålla så kallade nollgarantiprodukter som ofta innebär högre avgifter och sämre garantier för spararna, säger Christer Elmehagen.


NYCKELTAL 2005 2006
Premieinkomst (koncernen)MSEK 12 989 13 678

Förvaltat kapital(traditionell
försäkring) MSEK 251 100 264 430

Förvaltningskostnadsprocent
(traditionell försäkring) 0,17 0,16
Genomsnittlig återbäringsränta 6,58 10,17

Solvensgrad procent
(traditionell försäkring) 245 247
Kollektiv konsolideringsgrad
(premiebestämda försäkringar) 121 120

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar