En av fyra fortsatt omedvetna om flytt av tjänstepensionen

Medvetenheten om att den egna tjänstepensionen flyttats har ökat, och fler hamnar i ett alternativ som motsvarar de egna preferenserna. Ändå anger runt en fjärdedel av de som flyttat sin tjänstepension från AMF att de inte känner till att flytten genomförts, och nästan en tredjedel att de hamnat i en sparform som inte motsvarar de preferenser man säger sig eftersträva. Det visar AMFs granskning av flyttmarknaden för kollektivavtalad tjänstepension som presenteras för andra året i rad. Rapporten beskriver även hur flyttströmmarna i huvudsak går från traditionell försäkring till fondförsäkring, och från förvalsbolag till banker. Vanligast är att tanken på att flytta tjänstepensionen väckts av en bank, efter kontakt rörande andra ärenden än pensionen. 


Under det senaste decenniet har flyttaktiviteterna inom kollektivavtalad tjänstepension succesivt ökat i takt med att flytträtt tillkommit inom allt fler områden. Det senaste året har flyttaktiviteterna minskat något inom samtliga större avtalsområden, med undantag för premiebestämd ITP. Siffror från det första kvartalet 2017 tyder dock på att tillbakagången var tillfällig.

– Det är viktigt och självklart att kunderna ska kunna flytta sina tjänstepensioner. Det betyder inte att rådgivare och banker ska få flytta dem utan att kunderna vet om det eller till något som kunderna inte vill ha. Vi kommer fortsätta att bråka om det till dess att det upphör, säger Tomas Flodén, stabschef AMF. 

I AMFs undersökning bland 1 063 kunder som flyttat sin pension från AMF svarade runt en fjärdedel (23 procent) att de inte kände till att de flyttat sin pension, vilket är något färre än föregående år (27 procent). En majoritet av de som flyttat angav att de fått hjälp av sin bank, en finansiell rådgivare eller en annan tredje part med att genomföra flytten, och det främsta motivet var att samla det egna sparandet. Hälften av de tillfrågade hade inte gjort någon jämförelse av olika alternativ, och nästan var tredje (31 procent) hamnade i en sparform som inte motsvarade de egenskaper man sade sig föredra, en minskning med runt tio procentenheter.  

– Bara runt hälften av de som flyttat tjänstepensionen från AMF har jämfört olika alternativ inför flytten. Det vore positivt om fler kunde hitta till Konsumenternas försäkringsbyrå för oberoende information om hur avgifter, historisk avkastning och villkor skiljer sig åt, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF.

Syftet med AMFs Flyttrapport är att följa och beskriva flyttströmmarna inom kollektivavtalad tjänstepension. Underlaget består av statistik från de olika valcentralerna, Svenskt Försäkring, Pensionsmyndigheteten, samt en undersökning genomförd våren 2017 bland kunder som flyttat sin tjänstepension från AMF.

För ytterligare frågor, kontakta:
Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF: 070-249 31 54, dan.adolphson@amf.se
Jens Söderblom, presschef AMF, 0730 - 86 98 41, jens.soderblom@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 580 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är viktigt och självklart att kunderna ska kunna flytta sina tjänstepensioner. Det betyder inte att rådgivare och banker ska få flytta dem utan att kunderna vet om det eller till något som kunderna inte vill ha. Vi kommer fortsätta att bråka om det till dess att det upphör.
Tomas Flodén, stabschef AMF
ara runt hälften av de som flyttat tjänstepensionen från AMF har jämfört olika alternativ inför flytten. Det vore positivt om fler kunde hitta till Konsumenternas försäkringsbyrå för oberoende information om hur avgifter, historisk avkastning och villkor skiljer sig åt.
Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF