Fokus på fortsatta förbättringar för spararna

AMF rapporterar en totalavkastning på 2,5 (-0,7) procent vid utgången av det första kvartalet 2017, och en solvensgrad på 193 (199) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen mätt på rullande 12 månader har varit 8,5 (7,3) procent under de senaste fem åren, och 6,4 (6,2) procent de senaste tio åren.


Vi levererar en stabil avkastning till våra sparare under årets första kvartal. Perioden har präglats av en förbättrad tillväxt i världsekonomin, och en god ekonomisk utveckling här hemma, något som bidragit till att såväl svenska som utländska aktier har utvecklats starkt. Samtidigt innebär de låga räntorna fortsatta utmaningar, där osäkerheten kring den långsiktiga ekonomiska utvecklingen kvarstår, liksom ett antal politiska risker som kan komma att påverka marknaden framöver, säger Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF.

AMF har under de senaste åren gjort stora satsningar på att utveckla erbjudandet till kunder med kollektivavtalad tjänstepension. I ett första steg har det handlat om att införa enhetliga villkor för runt 2,9 miljoner kunder inom avtalsområdet SAF-LO, i syfte att minska komplexiteten, sänka avgifter och förenkla mötet med AMF.

– Under 2016 genomförde vi omfattande förbättringar och förenklingar för våra kärnkunder. Vi säkerställde att de fick våra modernaste och bästa villkor för samtliga sina försäkringar, vi halverade avgiften för genomsnittskunden och vi öppnade upp för mer flexibla valmöjligheter. I år kommer de här förändringarna att slå igenom fullt ut, och vi kommer att arbeta vidare för att även kunder inom andra kollektivavtalsområden framöver ska få en bättre och enklare tjänstepension. Samtidigt ser vi över möjligheten att förbättra erbjudandet till våra sparare inom Avtalsområde SAF-LO ytterligare, bland annat genom att utveckla och tillgängliggöra vårt digitala erbjudande, och genom att göra våra produkter mer tydliga och lättillgängliga, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

Under kvartalet uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,12 (0,12) procent. Premieinkomsten uppgick till 11,7 (11,7) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 1,6 (1,6) miljarder kronor. Koncernens totalresultat uppgick till 16,1 (-6,4) miljarder kronor.

Inom AMF Fonder steg det förvaltade kapitalet till 123 (115) miljarder kronor.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 582 miljarder kronor.

Nyckeltal Jan-Mars 2017 Jan-Mars 2016
Totalavkastning (%) 2,5 -0,7
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%) 8,5 7,3
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%) 6,4 6,2
Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%)* 0,12 0,12
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%)* 0,03 0,03
Premieinkomst, traditionell försäkring (Mkr)** 11 724 11 747
Koncernens totalresultat (Mkr)**** 16 138 -6 439
Mars 2017 Dec 2016
Solvensgrad (%)*** 193 190
Förvaltat kapital, trad försäkring (Mkr) 458 334 442 039
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr) 122 668 119 986
Totalt förvaltat kapital (Mkr) 581 936 562 848

Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring (0,12 %) och Kapitalförvaltningskostnadsprocent (0,03 %) är beräknade med senaste 12 månaders utfall. ** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 1,6 (1,6) miljarder kronor. *** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna. **** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) medför en resultatpåverkan om -0,8 (-9,0) miljarder kronor till periodens resultat.

För frågor kontakta:
Jens Söderblom, presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 580 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi levererar en stabil avkastning till våra sparare under årets första kvartal. Perioden har präglats av en förbättrad tillväxt i världsekonomin, och en god ekonomisk utveckling här hemma, något som bidragit till att såväl svenska som utländska aktier har utvecklats starkt. Samtidigt innebär de låga räntorna fortsatta utmaningar, där osäkerheten kring den långsiktiga ekonomiska utvecklingen kvarstår, liksom ett antal politiska risker som kan komma att påverka marknaden framöver.
Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
Under 2016 genomförde vi omfattande förbättringar och förenklingar för våra kärnkunder. Vi säkerställde att de fick våra modernaste och bästa villkor för samtliga sina försäkringar, vi halverade avgiften för genomsnittskunden och vi öppnade upp för mer flexibla valmöjligheter. I år kommer de här förändringarna att slå igenom fullt ut, och vi kommer att arbeta vidare för att även kunder inom andra kollektivavtalsområden framöver ska få en bättre och enklare tjänstepension. Samtidigt ser vi över möjligheten att förbättra erbjudandet till våra sparare inom Avtalsområde SAF-LO ytterligare, bland annat genom att utveckla och tillgängliggöra vårt digitala erbjudande, och genom att göra våra produkter mer tydliga och lättillgängliga.
Johan Sidenmark, vd AMF